جزئیات نویسندگان

فلاح, منوچهر, دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران