جزئیات نویسندگان

فاتحی زاده, مریم, دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران, ایران

  • دوره 6, شماره 4: پاییز 1398 - مقاله پژوهشی اصیل
    اثربخشی بسته مشاوره زوجی تلفیقی بر میل به مصرف هرزه نگاری اینترنتی: یک مطالعه مداخله ای بدون شاهد با مشارکت سه مرد متأهل
    چکیده  PDF