جزئیات نویسندگان

فلسفی نژاد, محمدرضا, دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

  • دوره 2, شماره 1: زمستان 1393 - مقاله پژوهشی اصیل
    حمایت اجتماعی ادراک شده خانواده و دوستان و طرحواره های ناسازگار اولیه در نوجوانان پسر و دختر بزهکار و غیر بزهکار
    چکیده  PDF