جزئیات نویسندگان

فلسفی نژاد, محمدرضا, دانشیار روان سنجي، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران