جزئیات نویسندگان

فخری, محمد کاظم, استادیار، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران