جزئیات نویسندگان

فخری, محمد کاظم, استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساري، مازندران، ایران

  • دوره 5, شماره 3: تابستان 1397 - مقاله پژوهشی اصیل
    مدل یابی رابطه ساختاری شادکامی بر اساس بهزیستی روانشناختی با واسطه¬گری خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
    چکیده  PDF