جزئیات نویسندگان

فتاحی, لیلا, کارشناس ستاد گسترش شبکه، معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران