جزئیات نویسندگان

فرنام, علی, دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

  • دوره 6, شماره 2: بهار 1398 - مقاله پژوهشی اصیل
    نقش پیش بینی کننده ناگویی هیجانی در رضایت و بخشش زناشویی در میان زنان دارای شخصیت ضد اجتماعی
    چکیده  PDF