جزئیات نویسندگان

فتحی آشتیانی, علی, استاد روانشناسی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه بقیه الله، تهران، ایران