جزئیات نویسندگان

فرمانی شهرضا, شیوا

  • دوره 3, شماره 4: پاییز 1395 - مقاله پژوهشی اصیل
    بررسي راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان و طرحواره های هيجاني در مردان مبتلا به سوء مصرف مواد، ترک کرده و افراد بهنجار
    چکیده  PDF