جزئیات نویسندگان

فریدونفر, امیرعلی, .پزشک عمومی و MPH، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

  • دوره 1, شماره 1: پاییز 1393 - مقاله پژوهشی اصیل
    بررسی کیفیت خدمات بهداشتی اولیه ارائه شده در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش مرکز بهداشت شمال تهران
    چکیده  PDF