جزئیات نویسندگان

فخاری, آفاق, كارشناس ارشد روان‌شناسي باليني، گروه روان‌شناسي باليني، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي., ایران