جزئیات نویسندگان

فتح نژاد کاظمی, آزیتا, کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران, ایران

  • دوره 6, شماره 1: زمستان 1397 - مقاله پژوهشی اصیل
    ارتباط خود مراقبتی در بارداری با حمایت اجتماعی و استرس درک شده در زنان باردار در بیمارستان 29 بهمن تبریز
    چکیده  PDF