جزئیات نویسندگان

فتح نژاد کاظمی, آزیتا, کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران, ایران