جزئیات نویسندگان

فلاحی, آرزو, استاديار، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي کردستان، سنندج، ايران