مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

k

kazemi, simin, MD، دکتــری جامعــه شناســی، مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر ســلامت، دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، تهــران، ا

ف

فلاح, منوچهر, دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
فلاحی, پرستو
فلاحی, آرزو, استادیار، گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
فلاحی, آرزو
فلاحی, آرزو, استاديار، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي کردستان، سنندج، ايران
فلاحت پیشه, مریم
فلاحت پیشه, مریم, کارشناسی¬ارشد خانواده درمانی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
فلاحت پیشه, مریم, دانشجوی کارشناسی¬ارشد خانواده درمانی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
فلسفی نژاد, محمدرضا, دانشیار روان سنجي، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فلسفی نژاد, محمدرضا, دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
فیروزبخت, مژگان, دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران
فیروزبخت, محمد, دانشجوی دکتری حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
فتاحی, لیلا, کارشناس ستاد گسترش شبکه، معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
فخاری, آفاق, كارشناس ارشد روان‌شناسي باليني، گروه روان‌شناسي باليني، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.
فرمانی شهرضا, شیوا
فریدونفر, امیرعلی, .پزشک عمومی و MPH، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
فرحبخش, کیومرث, دانشیار، دکترای تخصصی مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
فرخزاد, پگاه, استادیار روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران
فرسار, احمدرضا, دانشیار بیماري هاي کودکان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
فرسار, احمدرضا, دانشیار بیماري هاي کودکان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران، ایران
فرسار, احمدرضا, دانشیار کودکان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

ق

قنبری, قاسم, معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
قنبری, بیتا, کارشناس بهداشت عمومی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
قنبری, سعید, استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

1 - 25 (366)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>