مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ف

فلاح, منوچهر, دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
فلاحی, پرستو
فلاحی, آرزو
فلاحی, آرزو, استاديار، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي کردستان، سنندج، ايران
فلاحی, آرزو, استادیار، گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
فلاحت پیشه, مریم, کارشناسی¬ارشد خانواده درمانی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
فلاحت پیشه, مریم, دانشجوی کارشناسی¬ارشد خانواده درمانی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
فلاحت پیشه, مریم
فلسفی نژاد, محمدرضا, دانشیار روان سنجي، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فلسفی نژاد, محمدرضا, دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
فیروزبخت, مژگان, دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران
فیروزبخت, محمد, دانشجوی دکتری حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
فتاحی, لیلا, کارشناس ستاد گسترش شبکه، معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
فتحی آشتیانی, علی, استاد روانشناسی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه بقیه الله، تهران، ایران
فخاری, آفاق, كارشناس ارشد روان‌شناسي باليني، گروه روان‌شناسي باليني، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. (ایران)
فخری, محمد کاظم, استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساري، مازندران، ایران
فرمانی شهرضا, شیوا
فریدونفر, امیرعلی, .پزشک عمومی و MPH، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
فرحبخش, کیومرث, دانشیار، دکترای تخصصی مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
فرخزاد, پگاه, استادیار روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران
فرسار, احمدرضا, دانشیار بیماري هاي کودکان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران، ایران
فرسار, احمدرضا, دانشیار کودکان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
فرسار, احمدرضا, دانشیار کودکان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران  (ایران)
فرسار, احمدرضا, دانشیار بیماري هاي کودکان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

ق

قنبری, قاسم, معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
قنبری, نیکزاد, دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
قنبری, نیکزاد, دانشگاه شهید بهشتی
قنبری, بیتا, کارشناس بهداشت عمومی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
قنبری, سعید, استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
قنبری مطلق, علی, استادیار، مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
قهاری, شهربانو, استادیار گروه سلامت روان دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روان پزشکی تهران) قطب روان پزشکی و روانشناسی بالینی کشور، دانشگاه علوم پز
قویدل, مریم, کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی - دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرند (ایران)
قیطرانی, بهرام, کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران
قائدنیای جهرمی, علی, دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی. تهران.
قائدنیای جهرمی, علی, دانشجوي دكتري روانشناسي باليني، دانشگاه شهيد بهشتي. تهران. ايران.
قریشی, منصوره, دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران (ایران)
قربانیان, الهام, کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
قربانیان, الهام, کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
قزلسفلو, مهدی
قزلسفلو, مهدی, استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
قزلسفلو, مهدی, استادیار گروه روانشناسی دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

ك

كلاهي, علي اصغر, دانشیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

م

مقدم نوری, مریم, کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
مقدم زاده, علی, استادیار سنجش و انداره گیری، گروه روان شناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مقدس فر, تارا, دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
ملک پور, مجید, کارشناس معاونت تحقیقات و فنآوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
ملکی, محمدرضا, دانشیار، مديريت خدمات بهداشتي و درماني،دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران
ممتاز منش, نادر, استادیار اطفال، بیمارستان لقمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
منشئی, غلامرضا, دانشیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
منصور, لادن, مربی گروه مشاوره، کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
منصور, لادن
مهدی زاده هنجنی, هانیه, دانشجوی دکترای مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران
موفق, پروانه, دانشجوی کارشناسی ارشد MPH، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران (ایران)
مولوی, ملیحه, دستیار رشته پزشکی اجتماعی، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
موتابی, فرشته
موحدزاده, بهرام, استادیار روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
موسوی, هدی سادات, کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، خمین، ایران
میلانی, علی,
میوه چی, محمد, متخصص رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
میوه چی, محمد, دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
میرهاشمی, مالک, دانشیار روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
میرزا, مژگان, استادیار گروه روانشناسی دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
میرزای رزاز, جلال الدین,
میرزایی, مهتاب, دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
میرزایی, حسین, کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، موسسه ملی تحقیقات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی‌ تهران، تهران، ایران (ایران)
میرزاییان, بهرام, استادیار، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
میرزاییان, بهرام, استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران
متقی, شکوفه, استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران
مجلسی, فرشته, استاد گروه سلامت مادر و کودک، متخصص بهداشت مادر و کودک، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
مجتهدی, سید حسین, دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، مرکز خدمات روانشناسی سیاووشان، تهران، ایران
مجتبایی, مینا, استاد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد رودهن، تهران، ایران
محمودوندی باهر, الهه, کارشناس ارشد مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
محمودي, زهره, استادیار، دپارتمان مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران (ایران)
محمدلو, هادی, کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
محمدنژاد, نیما, تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد
محمدی, فریما, کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
محمدی, فریما, کارشناسی ارشد فیزویولوژی ورزشی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
محمدی, فریما, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
محمدی, فریما, تهران، ولنجک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
محمدی, فریما, کارشناس ارشد فیزویولوژی ورزشی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
محمدی, فریما, کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
محمدی, فریما, کارشناس ارشد فیزولوژی ورزشی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
محمدی, فریما, كارشناس ارشد فيزيولوژي ورزشي، مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
محمدی, نسیم (ایران)
محمدی, دل آرام, دانشجوی دکترا روانشناسی تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
محمدی فر, محمدعلی, استادیار روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران (ایران)
محمدی نیا, محمدرضا, مرکز تحقیقات روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
محمدی نیا, نعمت اله, پزشک عمومی و MPH، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران، ایران
محمدی پور, محمد, استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، قوچان، ایران
محمدی پور, محمد, گروه روانشناسی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران. (ایران)
محمدی جلالی فراهانی, مجتبی, دانشجوی دکترای مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
محمدی شوسی کشته, سلماز, کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران
محمدخاني, شهرام, گروه روان‌شناسي باليني، دانشگاه خوارزمي تهران (ایران)
محمدزاده ابراهیمی, علی, استادیار روان‌شناسی،گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران (ایران)
محمدعلی پور, زینب, دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
محتشم امیری, زهرا, استاد پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری، مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
محسن زاده, فرشاد, استادیار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
مختاری همامی, مریم, کارشناس دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
مدملی, یعقوب, دانشجوی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
مروجی, سید علیرضا, دانشیار پزشکی اجتماعی، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
مرادی, امید
مرادی, علیرضا, استاد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
مرادی کوچی, عبدالرضا, پزشک عمومی، تهران، ایران (ایران)
مراغی, الهام, دانشجوی دکترای آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
مسلمی, زینب, دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه، کمیته پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی، انیستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی،دانشکده علوم تغذیه و
مسجدی آرانی, عباس, استادیار روانشناسی بالینی، گروه آموزشی روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
مظلوم زاده, سعیده
معاضدیان, آمنه, استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات واحد سمنان، سمنان، ایران (ایران)
معتمدی, عبدالله, دانشیار دکترای تخصصی روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. ایران
معصومی اصل, حسین, دانشیار مرکز مدیریت بیماری های واگیر، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران (ایران)
معظمی سهزابی, جواد, پزشک عمومی و MPH، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید ایران، تهران

ن

نقابی, محمد دلاور, دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد، واحد نیشابور، خراسان رضوی، ایران

چ

چوبداری, عسکر, دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

ن

نوری پور لیاولی, رقیه, دانشجوی دکترای مشاوره، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
نیکنام, مژگان, استادیار روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران
نژادکریم, الهه, کارشناسی¬ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
نامدار, اعظم, کارشناس ارشد آموزش بهداشت، مربی هیئت علمی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا، فسا، ایران. (ایران)
نصیری پور, امیراشکان, دانشیار، مديريت خدمات بهداشتي و درماني،دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران
نصرالهی, رحمان, کارشناسی‌ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
نظری, علی محمد, دانشیارگروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (ایران)
نعمت شهربابکی, بابک
نعمت شهربابکی, بابک, کارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي-درماني، مرکز بهداشت سنندج، دانشگاه علوم پزشکي کردستان، سنندج، ايران
نعمت شهربابکی, بابک, کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز بهداشت سنندج، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
نعمتی, کامبیز, پزشک عمومی، MPH، کارشناس مسئول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس، معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

ه

همتی پویا, سمیه
هنرمند قوجه بگلو, پژمان -, دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران (ایران)
هوشیار راد, آناهیتا, پژوهشگر، گروه تحقيقات تغذيه، انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ایران
هوشیارراد, آناهیتا, پژوهشیار گروه تحقيقات تغذيه، انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ایران
هاشمی, فاطمه, دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران (ایران)
هاشمی, تورج
هاشمی, تورج, استاد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
هاشمیان, معصومه, استادیار گروه آموزش بهداشت، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران
هاشمیان, معصومه

و

وهاب زاده, عارف, ستاد مبارزه با مواد مخدر
وکیلی, پریوش, استادیار مشاوره، گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد واحد، رودهن، ایران
وکیلی, پریوش, استادیار مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران
وکیلی, پریوش (ایران)
واشقانی فراهانی, مریم, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اراک، اراک، ایران
واعظی, کبری, کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی
وثوق مقدم, عباس, استادیار پزشکی اجتماعی، دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تهران، ايران
وحیدنیا, نرگس, کارشناسی¬ارشد مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
ودادهیر, ابوعلی, دانشیار مردم شناسی و مطالعات سلامت، گروه مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ی

یونسی, منیژه, کارشناس ستاد گسترش شبکه، معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
یکه فلاح, مریم, کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران
یعقوبی مقدم, بهناز,

ک

کلانتری, بهزاد, پزشک عمومی و MPH، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران، ایران
کلاهی, علی اصغر, تهران، ولنجک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
کلاهی, علی اصغر, دانشیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
کلاهی, علی اصغر, دانشیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
کلاهی, علی اصغر, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
کلاهی, علی اصغر, دانشيار پزشكي اجتماعي، مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
کماسی, سعید, کارشناسی ارشد روانشناسی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
کمری, مهدی, معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
کچویی, محسن, دانشجوی دکترای روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (ایران)
کوچکی نژاد, لیلا, کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات ترومای جاد‌ه ای، رشت، ایران
کوشا, احمد, دانشیار بیماری های عفونی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران
کیمیایی, سید علی, دانشیار، مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
کیهان, فیروزه, کارشناسی¬ارشد، روان¬شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران
کیائی, مریم, پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
کامروا, کامران, استاديار گوش، حلق و بيني، مركزتحقيقات‌گـوش، حلق و بينـي و جراحـي سـر و گـردن، بيمارسـتان حـضرت رسـول اكـرم (ص)، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات ب (ایران)
کارگربرزی, حمید, دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحدکرج، کرج، ایران
کاظمی, سیمین
کاظمی, سیمین, دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران MD، مرکـز تحقیقـات عوامـل اجتماعـی مؤثر بر سـامت، دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید ب (ایران)
کاظمی, سیمین, MD دکتــری جامعــه شناســی، مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی مؤثر بر ســامت، دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، تهــران، ایران
کاظمی, سیمین, MD، دکتــری جامعــه شناســی، مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر ســلامت، دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، تهــران، ا
کاظمی اصل, سیامک, استادیار قلب و عروق، مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی، تهران، ایران
کرمانی مامازندی, زهرا, دانشجوی دکترا روانشناسی تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران و عضو گروه پژوهشی علوم شناختی جهاد دانشگاهی البرز (ایران)
کریمی, پروانه, کارشناسی ارشد روانشناسی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
کرامتی, سیده مریم, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران Social Determinants of Health Research Center, (ایران)
کرامتی, علی اصغر, پزشک عمومی و MPH، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
کرامتی نیا, علی اصغر, دکتری حرفه ای، مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
کرامتی نیا, علی اصغر, مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
کران خسروی, پروانه, کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
کرانی بهادر, رسول, کارشناس ‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه، مراغه، ایران
کشوری, بابک, دانشجوي دكتري روانشناسي عمومي، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامي، زاهدان، ایران

گ

گل محمدی, علی
گله دار, نسیم, کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه ازاد اهواز، اهواز، ایران
گچکار, لطیف, استاد بیماری های عفونی گرمسیری، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
گنجوی, مرضیه, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد کرمان، کرمان، ایران (ایران)

پ

پناغی, لیلی, دانشیار پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
پناغی, لیلی
پور ابراهیم, تقی, استادیار گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
پورمند, فهیمه, کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
پورواحد, آزیتا, کارشناسی‌ارشد روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران
پورابراهیم, تقی
پیرزاده, حجت الله, کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (ایران)
پژوهیده, سیده زهرا, کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
پاکدامن, نشانه, استادیار کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
پاکدامن, رخشانه, تهران، ولنجک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

آ

آقا یوسفی, علیرضا, دانشیار روانشناسی، گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
آقالری, زهرا, کارشناس مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران (ایران)
آقالری, زهرا, کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
آقامیری, نسیم, کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران
آقامیری, نسیم
آقامیری, نسرین
آقاپور, سمانه, کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، تهران، ایران
آبادی باویل, دینا, دپارتمان مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شعبه بین الملل، تهران، ایران (ایران)
آذربرزین, ویکتوریا, دانشجوی کارشناسی ارشد MPH، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
آروین, موسی, کارشناس مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران
آسنجرانی, فرامرز, دانشجوی دکتری مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ا

افشاری, مهناز, دانشجوی دکتری، سیاستگذاری سلامت، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
اكبرزاده باغبان, عليرضا, دانشیار، مرکز تحقیقات پروتئومیکس، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
المدنی, حسین, وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اله دادی, سجاد, گروه روانشناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران (ایران)
امین الرعایایی, پریسا, کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات استان البرز، ایران
امین اسماعیلی, معصومه, 3. استادیار روانپزشکی، مرکز ملی مطالعات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
امیدنیا, سهیلا, کارشناس ارشد مشاوره، اداره سلامت اجتماعی، وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، تهران، ایران
امیری, حمید, دانشجوي دكتراي روان‌شناسي باليني، گروه روان‌شناسي باليني، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. (ایران)
امیری مجد, مجتبی, دانشیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، ابهر، ایران
امان اللهی, عباس,
اهدایی وند, فرناز, متخصص بیماری های زنان و زایمان، مدیر گروه واحد سلامت خانواده معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران
ایمانی, سعید, استادیار روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی شهید بهشتی، تهران، ایران
ایمانی, سعید, استادیار روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
ایمانی, سعید, استادیار روانشناسی بالینی، دپارتمان روانشناسی بالینی و سلامت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهارن، ایران (ایران)
ایری, یحیی, دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاداسلامی واحد ساری، مازندران، ایران
ایزدی, الهام, پزشک عمومی، معاونت تحقیقات و فن آوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
ابوالقاسمی, محمود, تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی
ابوالقاسمی, ناریا, پزشك عمومی- MPH ، اداره سلامت كودكان، دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تهران، ايران
ابتهي, ميترا, كارشناس ارشد علوم تغذيه، گروه تحقيقات تغذيه، انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ایران
ابدی, علیرضا, دانشیار آمار حیاتی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
ابدی, علیرضا, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
ابدی, علیرضا, دانشیار آمار حیاتی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
ابدی, علیرضا, دانشیار آمار حیاتی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
ابراهیمی, امید, دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
ابراهیمی تازه کند, فریبا, دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران
احمدنیا, هاله, پزشک عمومی و MPH، مرکزبهداشت غرب تهران،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران، ایران
احمدی, محمد امین, کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
احمدی, محمد امین, کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
احمدی, محمدامین, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
احمدی, اهورا, استادیار پزشکی اجتماعی، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
احمدی, خدابخش, استاد مشاوره، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
احمدی, علی محمد, تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد
احمدی پیشکوهی, مهین, دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، دپارتمان آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
احمدیان, حمزه
اروجلو, شهلا, کارشناس ارشد مشاوره، گروه مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
اسلامی, محمود, کارشناس ارشد مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران (مرکزی)، تهران، ایران
اسماعیلی, مینا, پژوهشیار گروه تحقيقات تغذيه، انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ایران
اسمعیل نیا, محمدرضا, دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
اسمعیلی, محمد رضا, دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، ایران
اسکندری, فاطمه (ایران)
استکی, مهناز, استادیار گروه روانشناسی تربیتی استثنایی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران (ایران)
استرحامیان, مهرداد, کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
اسدی, سهیلا
اسدی ملک آبادی, طیبه, تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی
اسدیان راد, محمد, دانشیار قلب وعروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
اسدالهی, الهام (ایران)
اسرافیلی, علی, استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
اعتماد, کورش, (ایران)
اعتصامی, مائده سادات, کارشناسی¬ارشد، روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ب

بلورساز مشهدی, هنگامه, مربی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران (ایران)
بنفشه افشان, سارا, دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
بهمنی مکوندزاده, پروانه, کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، واحد علوم و تحقیقات، اهواز، ایران.
بهادری منفرد, ایاد, استادیار اپیدمیولوژی،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
بهبودی, معصومه, استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران (ایران)
بهرامی, نصرت, دزفول، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی
بهرامی, نصرت, کارشناس ارشد مامایی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
بهرامی, نصرت, کارشناس ارشد مامایی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
بهرامی, نصرت, کارشناس ارشد مامایی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی و مرکز تحقیقاتی و درمانی ام البنین، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
بهرامی, سمیه, دزفول، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی
بهرامی, سمیه, دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی، دانشکده بهداشت، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
بهرامی, سمیه, دانشجوی کارشناس ارشد آمار، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
بهزاد, سارا, کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران
بیت اللهی, مینا, (ایران)
بالوردی, فرحناز, کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران
بامداد, سارا, کارشناسی ارشد، مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی‌شهر، اصفهان، ایران
بامداد, سارا, کارشناسی¬ارشد، روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی¬شهر، اصفهان، ایران
باوی, لیلا (ایران)
بابایی, رضا, کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (ایران)
بحرینی, زهرا
بذرگر, سحر, کارشناس¬ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
برجی, میترا,
بستان منش, غلامرضا, وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
بشارت, محمدعلی, استاد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
بصیری, نگین, کارشناسی ارشد علوم تغذیه، شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ت

تقوایی, داوود (ایران)
تقوایی, داوود, استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران
تقوایی, داود, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک (ایران)
تقوایی نیا, علی, استادیار روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران (ایران)
تیرکش, فاطمه, دزفول، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی
تیرگر, آرام, دانشیار بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران (ایران)
تیرگر, آرام, دانشیار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران
تیرگر, آرام, دانشگاه علوم پزشکی بابل (ایران)
تجاری, فرشاد, استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، ایران
ترکمن نژاد, شریف, پزشک عمومی، MPH، رئیس مرکز بهداشت شمال تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
ترکش دوز, شیرین, کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران

ث

ثناگوی محرر, غلامرضا
ثناگوی محرر, غلامرضا, استادیار، گروه روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

ج

جمعه نیا, سکینه, دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران
جنیدی جعفری, احمد, استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
جهان شاه لو, مرتضی, كارشناس ارشد روان‌شناسي باليني، گروه روان‌شناسي باليني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساوه. (ایران)
جهانگیر, امیر حسین,
جوکاریان, علی اکبر, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
جبرائیلی, هاشم, دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
جعفری, علیرضا, استادیار گروه مشاوره، دانشگاه آزاد ابهر، زنجان، ایران
جعفری شکیب, عباس, پزشک عمومی، سازمان انتقال خون استان گیلان، رشت، ایران
جعفریان, کورش, دانشیار تغذیه، گروه تغذیه بالینی، دانشکده تغذیه و رژیم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

ح

حقیقیان رودسری, آرزو, دکترای علوم تغذیه، گروه سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه، گروه تغذیه جامعه، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذی (ایران)
حمیدی, رویا, کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
حنانی, خاطره, کارشناسی ارشد آمار، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
حیدرنیا, محمدعلی, دانشیار پزشکی اجتماعی، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
حیدری, علیرضا, دکتــرای تخصصــی سیاســتگذاری ســلامت، مرکــز تحقیقــات مدیریــت ســلامت و توســعه اجتماعــی، دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان، گــرگ
حاتمی, حسین,
حاتمی, حسین,
حاجی رستملو, رقیه, کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران (ایران)
حاجیان, مریم, متخصص پزشکی اجتماعی، دبیرخانه سیاستگذاری سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران (ایران)
حبیبی, مجتبی, استادیار روانشناسی سلامت، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده، تهران، ایران
حبیبی, مجتبی,
حبیبی, مجتبی, ، استادیار گروه اعتیاد، انیستیتو روانپزشکی تهران، دانشکده علوم رفتاری (ایران)
حبیبی, مجتبی,
حبیبی, مجتبی, استادیار روانشناسي سلامت، انستیتو روانپزشکی تهران، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
حبیبی عسگرآباد, مجتبی, استادیار روانشناسی سلامت، انستیتو روان‌پزشکی تهران، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
حبیبی عسگرآباد, مجتبی, استادیار روان شناسی سلامت، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حبیبی عسگرآباد, مجتبی, استادیار روانشناسی سلامت، انستیتو روانپزشکی تهران، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
حبیبی عسگرآباد, مجتبی, استادیار روان¬شناسی سلامت، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده، تهران، ایران
حبیبی عسگرآباد, مجتبی, استادیار روانشناسی سلامت، انستیتو روانپزشکی تهران، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات در (ایران)
حبیبی عسگرآباد, مجتبی
حبیبی عسگرآباد, مجتبی, استادیار روانشناسی سلامت، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده، تهران، ایران
حبیبی عسگرآباد, مجتبی, استادیار روانشناسی سلامت، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، انستیتو روانپزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
حجازی, جلال, استادیار تغذیه، گروه بیوشیمی و تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
حسن آبادی, فاطمه, کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حسن زاده, رمضان, استاد، گروه روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساری، ساری، ایران
حسن زاده, رمضان, استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساري، مازندران، ایران
حسنی, جعفر, دانشیار گروه روانشناسی. دانشگاه خوارزمی.
حسنی, جعفر, دانشیار روانشناسی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
حسنی, جعفر, دانشیار نوروسایکولوژی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (ایران)
حسنی ها, مریم (ایران)
حسنی اسطلخی, فرشته, کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران
حسین اوغلی, حجت, کارشناسی‌ارشد، مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، ایران
حسینی, امید, پزشک عمومی، دانشگاه جندی شاپور، اهواز، ایران
حسینی, سپیده, كارشناس ارشد روان‌شناسي باليني، گروه روان‌شناسي باليني، دانشگاه علامه طباطبائي تهران. (ایران)
حسینی, شبنم,
حسینیان, سیمین, استاد، مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

خ

خوش کنش, ابوالقاسم, استادیار روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
خالویی, علی, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران Social Determinants of Health Research Center, (ایران)
خادملو, محمد, دانشیار پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
خدابنده لو, مهدیه (ایران)
خدابخشی کولایی, آناهیتا, استادیار گروه مشاوره و روان شناسی، دانشگاه غیرانتفاعی خاتم، تهران، ایران (ایران)
خدابخشی کولایی, آناهیتا, استادیار گروه مشاوره، دانشگاه غیرانتفاعی خاتم، تهران، ایران
خدابخشی کولایی, آناهیتا (ایران)
خدابخشی کولایی, آناهیتا, استادیار گروه مشاوره و روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران (ایران)
خدابخشی کولایی, آناهیتا, استاديار روانشناسی، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران
خدابخشی کولایی, آناهیتا, گروه مشاوره و روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران (ایران)
خدابخشی کولایی, آناهیتا, استادیار گروه روان شناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران (ایران)
خرمی, زهرا, دانشجوی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران (ایران)
خرمی, زهرا, دانشجوی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران (ایران)
خراسانی, فاطمه, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران
خردمند, مهدی, کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

د

دلاور, علی, استاد، دکترای تخصصی روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. نویسنده مسئول
دلبرپور احمدی, شهناز, دانشجوی MPH (آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت)، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
دمیرچی, فاطمه, کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، خمین، ایران
دماری, بهزاد, گروه مولفه های اجتماعی سلامت، موسسه ملی تحقیقات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دماری, بهزاد, دانشیار پزشکی اجتماعی، پژوهشکده علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
دماری, بهزاد, استادیار پزشکی اجتماعی، گروه مولفه های اجتماعی سلامت، مرکز تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران (ایران)
دماری, بهزاد, متخصص پزشکی اجتماعی و MFPH، MPH، MD، دپارتمان مؤلفه های اجتماعی سلامت، مؤسسه ملی تحقیقات سلامت، تهران، ایران
دماری, بهزاد, اســتادیار پزشــکی اجتماعــی، گــروه مؤلفههــای اجتماعــی ســلامت، موسســه ملــی تحقیقــات ســلامت، دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران،
دماری, بهزاد, دانشیار پزشکی اجتماعی، دپارتمان تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت، موسسه ملي تحقيقات سلامت، تهران، ايران
دنیایی, مجید, کارشناس ارشد علوم بهداشتی در تغذیه، دانشکده تغذیه و رژیم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
دهقان, پونه, تهران، ولنجک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی، گروه رادیولوژی
دهقان, پونه, استادیار رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
دولتيان, ماهرخ, استادیار، دپارتمان مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
دوکانه ای فرد, فریده, استادیار مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران
دورودیان, فرزانه, کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد رودهن، رودهن، ایران
دوست محمدیان, اعظم, كارشناس ارشد علوم تغذيه، گروه تحقيقات تغذيه، انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ایران
دوستی, یار علی, استادیار، گروه روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساری، ساری، ایران
دوستی, یار علی, استادیار، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
دوستی, یارعلی, استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران
دانش, عصمت, استاد روانشناسی، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران
دانشور, فاطمه
دانشگر, ساره, کارشناسی ‌ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
داساربند, بیتا
دشت بزرگی, زهرا, استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
دشت بزرگی, زهرا, استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران (ایران)

ذ

ذاکر, نیلوفر, کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران (ایران)

ر

رمضانی پیانی, مهرداد, گروه روانشناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران (ایران)
رونقی, حسینعلی, استاد پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا (امریکا)
ریاحی, محمد اسماعیل, دانشیار علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر-ایران
ریاحی, محمداسماعیل, دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
ریاضی اصفهانی, سهند, متخصص پزشکی اجتماعی، گروه مولفه های اجتماعی سلامت، مرکز تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران (ایران)
ریاضی اصفهای, سهند, استادیار پزشکی اجتماعی، موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران،ایران (ایران)
رئیس قره درویشلو, سجاد -, کارشناس ارشد مشاوره خانواده، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (ایران)
راجی, مجتبی, دانشجوی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
راجی, مجتبی, دانشجوی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
رادمان, الهام, کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران (ایران)
رادین منش, مریم, دانشجوی دکتری، اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
رجامند, سولماز, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
رحمت الهی, نرگس
رحیمی فروشانی, عباس, دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
رحیمی پردنجانی, طیبه, استادیار روان‌شناسی،گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
رحیمیان بوگر, اسحق, دانشیار روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران (ایران)
رخشنده رو, سکینه
رستم پور, سعید, کارشناسی ‌ارشد مدیریت اجرایی،دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه
رستمی, حسین
رشادت, سهیلا, دانشیار کودکان، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت و قطب علمی پزشکی جامعه نگر، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
رضایی کلانتری, روشنک, استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
رضازاده, آرزو, دکتری علوم تغذیه، گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ایران
رضازاده, آرزو, استادیار علوم تغذیه، گروه تغذیه جامعه، انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي، دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد ب (ایران)
رضازاده, آرزو, (ایران)

ز

زمان خانی, فریبا, دستیار رشته تخصصی پزشکی اجتماعی، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
زهراکار, کیانوش, استادیارگروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (ایران)
زینالی, علی, دانشیار گروه روانشناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
زکی یی, علی, دکترای روانشناسی، قطب علمی پزشکی جامعه نگر، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
زاده محمدی, علی, دانشیار پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
زاده محمدی, علی, دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده، تهران، ایران
زارع, مریم, دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
زارع, حسین, استاد روانشناسی، گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
زارع المشیری, مریم, کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران
زارعی, فرشاد
زارعی, احسان, دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
زارعی, حیدر علی, استادیار روانشناسی تربیتی، گروه علوم‌تربیتی و روانشناسی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران (ایران)
زر, عبدالصالح, دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران
زر, عبدالصالح, دانشیار فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران
زر, عبدالصالح, دانشیار علوم ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

س

سلمانیان, مریم
سلیمی بجستانی, حسین, دانشیار، دکترای تخصصی مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
سلیمان اختیاری, یلدا, دکترای آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
سهرابی, محمد رضا, دانشیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
سهرابی, سمیه, کارشناسی ارشد آموزش علوم پزشکی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
سیوندیان, مولود, کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران
سییوندیان, مولود, کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
سیاری فرد, آزاده, استاديار پزشكي اجتماعي، مرکز تحقيق و توسعه سياستهاي دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
سید علی تبار, سید هادی, دانشجوی دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
سید علی تبار, سید هادی, دانشجوی دکتری مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سید علی تبار, سید هادی, دانشجوی دکتری مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
سید علی تبار, سید هادی, دانشجوی دکتری مشاوره شغلی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
سیدحمزه, شیرین, دانشکده علوم تغذيه و رژيم شناسي- دانشگاه علوم پزشکي تهران (ایران)
سپهوند, سارا, دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران (ایران)
سپهرمنش, زهرا, دانشیار روانپزشکی، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
ساکی, رضا, استادیار دکترای تخصصی علوم تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران
ساداتی, سیده زهرا, دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران
سبزی, سعید, کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران
سروستانی, علی, کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سروستانی, علی, کارشناسی ارشد، مشاوره خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سروش زاده, مریم, معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
سعیدی, طاهره, کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سعیدی فرد, طاهره, کارشناسی¬ارشد مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

ش

شفیع زاده, طیبه, کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
شقاقی, فرهاد, استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
شمشیری, محمود
شهبازی, هما, کارشناسی ارشد روانشناسی خانواد هدرمانی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
شهبازی, هما
شهدادی, حسین, مربی،کارشناسی ارشد پرستاری،عضوهیات علمی،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی زابل،زابل ایران
شیخ الاسلامی, علی -, استادیار روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (ایران)
شیخ الاسلامی, علی, دانشگاه محقق اردبیلی (ایران)
شیردل, ملیحه, دانشجوی دکتری، مشاوره، گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران (ایران)
شیشه فر, سپیده, کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
شکرایی, میثم, کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
شکرریز فومنی, رضا, استادیار پزشکی اجتماعی، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
شکرریز فومنی, رضا, استادیار پزشکی اجتماعی، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
شاهوردی, عباس, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه ازاد، واحد بروجرد، بروجرد، ایران
شاکریان, ساره, استادیارپزشکی اجتماعی، دانشکدهآموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
شجاعی, حمیده, دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، بجنورد، ایران
شریفی, حسن پاشا, استاد گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
شریعت, سهیلا, کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
شعبانی, زهرا, استادیار روانشناسی، پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش، تهران، ایران

ص

صفایی اردکانی, راضیه, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران
صفاریان, محمدرضا, استادیار، روانشناسی عمومی، گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
صمدی, افتخار سادات, دانشجوی دکتری، گروه روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساری، ساری، ایران
صیادپور, زهره, استادیار روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران
صافی, محمحسین, معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
صافی, محمد حسین, کارشناس ارشد بهداشت، معاون بهداشتی مرکز بهداشت شمال تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
صافی, محمدحسین, کارشناس ارشد بهداشت، معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
صافی, محمدحسین, کارشناس ارشد بهداشت، معاون بهداشتی مرکز بهداشت شمال تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
صافی, محمدحسین, تهران، تقاطع خیابان حافظ و جمهوری، معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
صالحی, ندا, کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، اراک، ایران (ایران)
صابر, سوسن, استادیار، دانشکده روان¬شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران
صابر, سوسن, استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران
صادقی, منصوره السادات, استادیار پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
صادقی, منصوره السادات
صدیق پور, مریم,

ض

ضامن یامچی, ثریا, کارشناسی ارشد، مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

ط

طهمورس زاده, شاهرخ, استادیار پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
طهرانی زاده, مریم, استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه پیام نور، ایران (ایران)
طالبی, ابوتراب, دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
طاهر کرمی, ژیلا, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

ع

علوی, سلمان, کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علوی, سلمان, دانشجوی کارشناس ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
علیزاده, فاطمه, کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
عموزاده, ایمان, تهران، ولنجک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
عینی زیناب, حسن, دکتری جامعه‌شناسی، گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ایران
عیدخانی, وحید, دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/ دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
عارفی, محبوبه, تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی
عاشوری, احمد,
عاطف وحید, محمد کاظم,
عباچي زاده, كامبيز, استادیار پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
عباچی زاده, کامبیز, دانشیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
عباچی زاده, کامبیز, دانشیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عباسی رنجبر, زهرا, استادیار غدد داخلی بزرگسالان، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
عبدی, ژاله, استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، موسسه ملی تحقیقات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
عبداللهی, مرتضی, دانشیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
عبداللهی, مرتضی, دانشیار پزشکی اجتماعی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثربرسلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران
عبدالهی, زهرا, دکترای تخصصی علوم تغذیه، مؤسسه ملی تحقیقات سلامت، تهران، ایران
عرفانی, امیر, استاد جمعیت شناسی، گروه جامعه شناسی و انسان شناسی، دانشگاه Nipissing، کانادا
عرشی, شهنام, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
عرشی, شهنام, دانشیار بیماریهای عفونی گرمسیری، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
عرشی, شهنام, دانشیار بیماری های عفونی گرمسیری، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
عرشی, شهنام, تهران، ولنجک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
عرشی, شهنام, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

غ

غلامی, معصومه, كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران (ایران)
غلامی, نسرین,
غلامحسینی, بهاره, دانشگاه آزاد اسلامی اراک (ایران)