مقایسه عملكرد رابطين بهداشتی در مراکز بهداشت تابعه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

احمدرضا فرسار, منیژه یونسی, لیلا فتاحی, هاله احمدنیا, نعمت اله محمدی نیا, بهزاد کلانتری

چکیده


458

زمینه وهدف: رابطین بهداشتی زنان داوطلبی هستند که خیرخواهانه در پیشگیری، حفظ و ارتقای سلامت همسایگان تحت پوشش با پایگاه‌ها و مرکز بهداشتی درمانی همکاری می‌کنند. هدف این مطالعه مقایسه عملکرد رابطین بهداشتی در مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود.

روش و مواد: این مطالعه توصیفی تحلیلی با مشارکت 2060 نفر از رابطين بهداشتی 90 مرکز بهداشتی درمانی مراكز شمال و شرق تهران و شهرستان‌های شميرانات، پاكدشت، دماوند و فيروزكوه تابعه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي درسال 1391 انجام گرفت. روش نمونه‌گیری سرشماري بوده وداده هاي جمعیت شناختی بوسيله مصاحبه با رابطين وعملكرد آنها با استفاده از فرمهای ارزیابی ثبت شده توسط مسئولين رابطين بهداشتی هر مركز بهداشتی درمانی جمع آوری شد.

یافته ها: میانگین (انحراف معیار) عملکرد رابطین بهداشتی بر اساس امتیازکل (4/16)9/30 و به ترتیب در شرق تهران (22)1/35، شمال تهران (5/14)34، فیروزکوه (3/11)32، شمیرانات (14)3/28، دماوند (2/9)9/7 و پاکدشت (5/8)6/23،ولی از نظر امتیاز کارایی (9/9)6/8 وبه ترتیب در فیروزکوه (6/5)7/11، شرق تهران (7/15)7/10، شمال تهران (8/6)4/9، دماوند (9/4)9/7، شمیرانات (1/6)9/7 و پاکدشت (3/4)6/4 بدست آمد. رابطین بهداشتی با سن بالاتر، سابقه فعالیت بیشتر و متاهل عملکرد بالاتری داشتند. بین کارایی رابطین با سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال و عامل جذب کننده رابط ها، رابطه معنی داری مشاهده نشد.

نتیجه گیری: رابطین بهداشتی مرکز بهداشت شرق، شمال تهران و فیروزکوه به ترتیب بر اساس امتیاز کل بهترین عملکرد را داشتند. عملکرد کلی رابطین بهداشت سه مرکز شمیرانات، دماوند و پاکدشت پایینتر از متوسط کل مراکز بدست آمد. امتیاز کارایی مراکز بهداشت فیروزکوه، شرق تهران و شمال تهران به ترتیب بالاتر از متوسط کل مراکز مطالعه شده بود. با لحاظ کردن مجموع عوامل به نظرمی رسد، کارایی رابطین بهداشتی مرکز شمال تهران و پاکدشت به ترتیب مناسب ترین و نامناسب ترین وضعیت را داشتند.

واژگان کلیدی: عملکرد، کارایی، رابطین بهداشتی، مسئولیت پذیری، برنامه های توانمندسازی، مرکز بهداشتی درمانی


موضوع


عملکرد،;کارایی; رابطین بهداشتی; مسئولیت پذیری; برنامه های توانمندسازی; مرکز بهداشتی درمانی

تمام متن:

PDF

841

مراجع


Naghavi M. Transition in Health Status in Islamic Republic of Iran. Iranian Journal ofEpidemiology 2006;1(3): 13-25.

The Statistical Center of Iran. The population Indicator of Iran for 1956-1996. The Statistical Center of Iran. Tehran 1998.

Javanparast S, Baum F, Labonte R, Sanders D. Community health workers' perspectives on their contribution to rural health and well-being in Iran. Am J Public Health. 2011 Dec;101(12):2287-92.

Shadpour K. Primary health care networks in the Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J. 2000 Jul;6(4):822-5. 11794090.

Asadi-Lari M, Sayyari AA, Akbari ME, Gray D. Public health improvement inIran: lessons from the last 20 years. Public Health. 2004 Sep;118(6):395-402.

Ramezani AA, Miri MR. Evaluation of health workers volunteers’ performance and investigating the causes of interruption of this connection with health centers of Birjand University of Medical Sciences.Journal of Birjand University of Medical Sciences 2003;10(15): 39-4. (Full Text in Persian)

Hoodfar H. Health as a context for social and gender activism: female volunteer health workers in Iran. PopulDev Rev. 2010;36(3):487-510.

The department of development of country health and treatment network. The executive program for attracting public participants, female health volunteers, based on teaching workshops of Pakdasht, Varamin and Shiraz, 1995.

The instruction of completing the health volunteers’ program forms. Available from: http://eazphcp.tbzmed.ac.ir/?PageID=2003. (Accessed 13 Sep. 2014).

The instructions, documents and books related to public Participations attracted unit. Available frome: http://vch.qums.ac.ir/portal/file/?177388/laws.docx. (Accessed 13 Sep. 2014).

BagheriYazdi SA, MalekAfzali H, Shah Mohammadi D, Naghavi M, Hekmat S. Evaluation of functions of auxiliary health workers (Behvarzes) and health volunteers in mental health care delivery in the framework of PHC system in Brojen city, Chaharmahal and Bakhtiaryprovince.Hakim Research Journal 2001;4(2): 100-9. (Full Text in Persian)

Kaveh MH, Najafi A, PourAlimohammadi N, Tabatabae SHR. Effect of a menopausal health training led by health volunteers on community women's knowledge; an interventional study. Toloo e Behdasht 2013;11(4): 135-49. (Full Text in Persian)

Raeissi P, Khosravi A. Surveying the effect of women volunteers in families’ health. Promotion. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology (AndeeshehVaRaftar) 1999;4(15): 61-48. (Full Text in Persian)

Soori H, Naghavi M. The role of health volunteer communicators on knowledge and performance of their clients before and after a health education program in 18 provinces of Iran. Scientific Medical Journal of Ahwaz University of Medical Sciences 1999;(26): 33-27. (Full Text in Persian)

Almasi A, Hashemian A, ShekarNejad M.Impacts of health-workers on mother's health awareness in Kermanshah community-oriented medical education center (1999). Behbood, The Scientific Quarterly 2001;5(10): 30-5. (Full Text in Persian)
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v1i1.7963

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License