اثربخشی بسته مشاوره زوجی تلفیقی بر میل به مصرف هرزه نگاری اینترنتی: یک مطالعه مداخله ای بدون شاهد با مشارکت سه مرد متأهل

آرزو خالقیان, ایلناز سجادیان, مریم فاتحی زاده, غلامرضا منشئی

چکیده


72

زمینه و هدف: امروزه با گسترش دسترسی به اینترنت و شیوع روز افزون استفاده از محصولات هرزه نگاری در بین اقشار مختلف جامعه، مقابله با مصرف هرزه نگاری و پیامدهای زیان بار فردی و اجتماعی آن مورد توجه متخصصان سلامت جامعه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی بسته مشاوره زوجی تلفیقی بر میل به هرزه نگاری اینترنتی سه مرد متأهل بود.

روش و مواد: این پژوهش یک مطالعه مداخله ای بدون شاهد بود که به عنوان یک مطالعه آزمایشی تلقی می شود. نمونه مورد پژوهش شامل سه مرد متأهل با استفاده روزانه زیاد از هرزه نگاری اینترنتی و همسرانشان بود که از بین زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره مناطق سه و پنج اصفهان از دی تا اسفند 1397، به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. مداخله شامل 14 جلسه براساس تلفیق راهبردها و تکنیک های نظم بخشی هیجان و آموزش جنسی بود. میل به هرزه نگاری اینترنتی مردان به وسیله پرسشنامه هوس هرزه نگاری قبل از مداخله (3 تا 5 بار)، زمان مداخله (4 بار) و پیگیری (3 بار) و در مجموع برای همه افراد 36 بار اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله شاخص های آمار توصیفی و تحلیل دیداری نمودارها انجام شد.

یافته ها: میانگین (انحراف معیار) میل به هرزه نگاری اینترنتی مشارکت کننده شماره 1 قبل از مداخله (6/0) 3/76 بود که در زمان مداخله به (5/18) 2/50 و در پیگیری به (1) 25 کاهش یافته است. میانگین (انحراف معیار) میل به هرزه نگاری اینترنتی مشارکت کننده شماره 2 قبل از مداخله (6/1) 70 بود که در زمان مداخله به (7/13) 2/47 و در پیگیری به (1/1) 6/28 کاهش یافته است. میانگین (انحراف معیار) میل به هرزه نگاری اینترنتی مشارکت کننده شماره 3 قبل از مداخله (8/0) 2/74 بود که در زمان مداخله به (8/16) 7/50 و در پیگیری به (6/0) 3/25 کاهش یافته است. شاخص ناهمپوشی داده های بین دو موقعیت مجاور نشان داد که مداخله برای هرسه مشارکت کننده با 100% اطمینان مؤثر بوده است.

نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که بسته مشاوره زوجی تلفیقی موجب کاهش میل به هرزه نگاری اینترنتی در مردان متأهل شد.


کلید واژه‌ها


ارتقای سلامت

تمام متن:

PDF

35

مراجع


Crosby JM, Twohig MP. Acceptance and commitment therapy for problematic internet pornography use: A randomized trial. Behavior Therapy. 2016; 47(3): 355–366. doi:10.1016/j.beth.2016.02.00.

Milas G, Wright P, Štulhofer A. Longitudinal Assessment of the Association Between Pornography Use and Sexual Satisfaction in Adolescence. The Journal of Sex Research. 2019. DOI: 10.1080/00224499.2019.1607817

Samuel L. Perry. Is the Link Between Pornography Use and Relational Happiness Really More About Masturbation? Results From Two National Surveys, The Journal of Sex Research. 2019. DOI: 10.1080/00224499.2018.1556772.

Wright P J,Tokunaga RS,Kraus A, Klann E. Pornography consumption and satisfaction: A meta-analysis. Human Communication Research. 2017; 43(3): 315–343. doi:10.1111/hcre.2017.43.

Short MB, Wetterneck CT, Bistricky SL, Shutter T, Chase TE. Clinicians’ beliefs, observations, and treatment effectiveness regarding clients’ sexual addiction and internet pornography use. Community Mental Health Journal. 2016; 52(8): 1070–1081. doi:10.1007/s10597-016-0034-2

Kraus SW, Sweeney PJ. Hitting the Target: Considerations for Differential Diagnosis When Treating Individuals for Problematic Use of Pornography. Archives of Sexual Behavior. 2018. doi:10.1007/s10508-018-1301-9.

Ford JJ, Durtschi JA, Franklin DL. (2012) Structural Therapy With a Couple Battling Pornography Addiction. The American Journal of Family Therapy. 2012; 40(4): 336-348, DOI: 10.1080/01926187.2012.685003

Zitzman ST. Couples Sharing Recovery from a Husband's Addiction to Pornography: A Qualitative Study. 2004. All Theses and Dissertations. 165.

Cooper A, Galbreath N, Becker MA. Sex on the internet: Furthering our understanding of men with online sexual problems. Psychology of Addictive Behaviors. 2004; 18: 223-230. DOI: 10.1037/0893-164X.18.3.223

Paul B, Shim JW. Gender, sexual affect, and motivations for internet pornography use. International Journal of Sexual Health. 2008; 20(3): 187–99. https://doi.org/10.1080/19317610802240154

DarvishMolla M, Shirazi M, Nikmanesh Z. The Role of Difficulties in Emotion Regulation and Thought Control Strategies on Pornography Use. Journal of Practice in Clinical Psychology. 2018; 6(2):119-128.

Cooper A, Delmonico DL, Griffin Shelley E, Mathy RM. Online sexual activity: An examination of potentially problematic behaviors. Sexual Addiction & Compulsivity. 2004;11(3):129–43. http://dx.doi.org/10.1080/10720160490882642

Adams KM, Robinson DW. Shame reduction, affect regulation, & sexual boundary development: Essential building blocks of sexual addiction treatment. Sexual Addiction & Compulsivity. 2001; 8: 23-44. https://doi.org/10.1080/10720160127559

Chen L, Yang Y, Su W, Zheng L, Ding C, Potenza MN. The relationship between sexual sensation seeking and problematic Internet pornography use: A moderated mediation model examining roles of online sexual. Journal of Behavioral Addictions. 2018; 7(3): 565–573. doi: 10.1556/2006.7.2018.77

Kraus S, Rosenberg H. The Pornography Craving Questionnaire: Psychometric Properties. Archive Sex Behaviours. 2014; 43: 451–462. DOI: 10.1007/s10508-013-0229-3

Zitzman ST. Pornography viewing as attachment trauma in pair-bond relationships-A theoretical model of mechanisms.2007, All Theses and Dissertations. 1276.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v6i4.26290

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License