اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر کاهش پشیمانی از انتخاب همسر در افراد متاهل در حال تحصیل در مقطع متوسطه شهرستان گنبدکاووس

بی بی منیره قاضی, قدرت الله عباسی, رمضان حسن زاده

چکیده


77

زمینه و هدف: ازدواج و تشکیل خانواده یكی از عوامل مؤثر در بهداشت روان و شیوه زندگی افراد محسوب می­شود كه نقش آن در كاهش نابسامانی­های فردی و اجتماعی مشخص گردیده است. هدف این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر پشیمانی از انتخاب همسر در افراد متأهل در حال تحصیل در مقطع متوسطه شهرستان گنبد کاووس بود.

روش و مواد: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی همراه با پیش‌آزمون، پس‌آزمون با یک گروه گواه و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد متأهل در حال تحصیل در مقطع متوسطه شهرستان گنبدکاووس در سال تحصیلی 97-1396 بودندکه تعداد 60 نفر از آنها به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. هر دو گروه در پیش آزمون شرکت کردند، بعد برای گروه آزمایش ده جلسه 90 دقیقه ایِ هفتگی آموزش شناختی رفتاری برگزار شد ولی گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد، سپس از هر دو گروه پس آزمون و آزمون پیگیری بعد از 45 روز به عمل آمد. داده ها با استفاده از مقیاس پشیمانی از همسر جمع آوری و با کمک روش تحلیل کواریانس یک راهه و نرم افزار
SPSS-22 تحلیل شدند.

یافته ها: میانگین (انحراف معیار) سن شرکت‌کنندگان در گروه آزمایش (5/7) 1/33 و در گروه گواه (8/6) 6/34 سال بود. میانگین (انحراف معیار) نمره پشیمانی از انتخاب همسر گروه آزمایش از (4/2) 2/31 در پیش آزمون به (1/3) 1/20 در پس آزمون و (7/1) 4/18 در پیگیری کاهش یافت (001/0>P) اما میانگین (انحراف معیار) نمرات پشیمانی از انتخاب همسر گروه گواه در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تفاوتی نداشته است.

نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که آموزش شناختی رفتاری منجر به کاهش پشیمانی از همسر در میان افراد متأهل در حال تحصیل در مقطع متوسطه شد.


کلید واژه‌ها


آموزش شناختی رفتاری، پشیمانی از انتخاب همسر

تمام متن:

PDF

10

مراجع


Baumeister RF, Masicampo EJ, Vohs KD. Do conscious thoughts cause behavior? Annual review of psychology. 2011;62:331-61.

Summerville A. The rush of regret: A longitudinal analysis of naturalistic regrets. Social Psychological and Personality Science. 2011;2(6):627-34.

Coats S, Harrington JT, Beaubouef M, Locke H. Sex differences in relationship regret: The role of perceived mate characteristics. Evolutionary Psychology. 2012;10(3):147470491201000304.

Cunningham K, German NM, Mattson RE. Regretful liaisons: Exploring the role of partner regret in the association between sexual and relationship satisfaction. Journal of sex & marital therapy. 2015;41(3):325-38.

Liao C, Lin HN, Luo MM, Chea S. Factors influencing online shoppers’ repurchase intentions: The roles of satisfaction and regret. Information & Management. 2017;54(5):651-68.

Gilovich T, Medvec VH. Some Counterfactual Determinants of Satisfaction and Regret. InWhat Might Have Been. Psychology Press. 2014 : 271-294.

Schoemann AM, Gillath O, Sesko AK. Regrets, I’ve had a few: Effects of dispositional and manipulated attachment on regret. Journal of Social and Personal Relationships. 2012;29(6):795-819.

Morrison M, Epstude K, Roese NJ. Life regrets and the need to belong. Social Psychological and Personality Science. 2012;3(6):675-81.

Gehlert NC, Schmidt CD, Giegerich V, Luquet W. Randomized controlled trial of imago relationship therapy: Exploring statistical and clinical significance. Journal of Couple & Relationship Therapy. 2017;16(3):188-209.

Lebow J. Separation and divorce issues in couple therapy. Clinical handbook of couple therapy. 2004;4:459-77.

Snyder DK, Halford WK. Evidence based couple therapy: Current status and future directions. Journal of Family Therapy. 2012;34(3):229-49.

Asem FM, Kashani FL, Vaziri S. The effectiveness of four-factor therapy: the relationship of therapy, therapy expectation, increasing awareness and ordered behavior on reducing marriage conflicts. Academic journal of interdisciplinary studies. 2017;6(2):119-27.

Sprenkle DH. Intervention research in couple and family therapy: A methodological and substantive review and an introduction to the special issue. Journal of Marital and Family Therapy. 2012;38(1):3-29.

Kardan-Souraki M, Hamzehgardeshi Z, Asadpour I, Mohammadpour RA, Khani S. A review of marital intimacy-enhancing interventions among married individuals. Global journal of health science. 2016;8(8):74.

Schwartz B, Ward A, Monterosso J, Lyubomirsky S, White K, Lehman DR. Maximizing versus satisficing: Happiness is a matter of choice. Journal of personality and social psychology. 2002;83(5):1178.

Babapour, J., Nazari, M., Rashidzadeh, L. The Effect of Cognitive- Behavior Therapy on Marital Satisfaction and Intimacy of Chemical Patient Couples. Journal of Modern Psychological Researches, 2012; 6(24): 1-18.

Shokrollahzadeh M, Forouzesh M, Bazrafshan M R, Hosseini H. The effect of cognitive behavioral couple therapy on marital conflicts and marital burnout. FPCEJ. 2017; 3 (1) :115-131.

Abbasi M, Bagiyan MJ, Dargahi SH, Ghamari Givi H. Effectiveness of behavioral-communication couple therapy on marital adjustment and sexual intimacy. Iran Journal of Nursing. 2015;28(95):22-33.

Sadana R, Blas E, Budhwani S, Koller T, Paraje G. Healthy ageing: raising awareness of inequalities, determinants, and what could be done to improve health equity. The Gerontologist. 2016;56(Suppl_2):S178-93.

Galperin A, Haselton MG, Frederick DA, Poore J, von Hippel W, Buss DM, Gonzaga GC. Sexual regret: Evidence for evolved sex differences. Archives of Sexual Behavior. 2013;42(7):1145-61.

Ferrell JL, Books LD, Magazine M, Manwaring T, Cheer OG, Laughs LD, Home A, Me CF. Should I Keep Working on my Marriage?: Perspectives and Tools at the Crossroads of Divorce. Marriage. 2019 Apr 4.

Steiner LM, Durand S, Groves D, Rozzell C. Effect of infidelity, initiator status, and spiritual well-being on men’s divorce adjustment. Journal of Divorce & Remarriage. 2015;56(2):95-108.

Duffey T. Divorce and other loss issues in family therapy. Foundations of couples, marriage, and family counseling. 2015:449-82.

Galperin A, Haselton MG, Frederick DA, Poore J, von Hippel W, Buss DM, Gonzaga GC. Sexual regret: Evidence for evolved sex differences. Archives of Sexual Behavior. 2013;42(7):1145-61.

Monson CM, Fredman SJ, Macdonald A, Pukay-Martin ND, Resick PA, Schnurr PP. Effect of cognitive-behavioral couple therapy for PTSD: A randomized controlled trial. Jama. 2012;308(7):700-9.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v6i4.25164

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License