رابطه بین مشارکت در فعالیت های ورزشی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه‌های شهرکرد

زهرا رحیمی ریگی, محمدرضا مرادی, علیرضا امیدی

چکیده


8

زمینه و هدف: اعتياد به اينترنت در ميان جوانان و به خصوص دانشجویان به يک مشکل عمده اجتماعي تبديل شده است. به نظر می رسد با توجه به اثرات اجتماعی و روانشناختی مشارکت در فعالیت های ورزشی بتوان از اثرات زیان بار اعتیاد به اینترنت کاست. هدف این پژوهش تعیین رابطه بین میزان مشارکت ورزشی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه‌های شهرکرد بود.

روش و مواد: روش تحقیق همبستگی و از نوع کاربردی بود که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری آن دانشجویان دانشگاه‌های شهرکرد در سال تحصیلی 97-1396 بودند. از این میان 379 نفر به صورت تصادفی و سهمیه ای انتخاب و به صورت داوطلبانه در تحقیق مشارکت کردند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه محقق ساخته میزان مشارکت در فعالیت های ورزشی دانشجویان برحسب میزان دقیقه در هفته و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت Young جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS-23 و روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: در این مطالعه، 188 (6/49%) نفر از شرکت کنندگان مرد و 191 (4/50%) نفر زن بودند. با افزایش مشارکت ورزشی با میانگین (انحراف معیار) (3/8) 3/105 میزان اعتیاد به اینترنت (8/0) 2/2 درمیان دانشجویان کاهش یافت (05/0>P). همچنین متغیر مشارکت ورزشی اعتیاد به اینترنت را پیش بینی می کند، به این ترتیب که با افزایش یک واحد در نمره متغیر مشارکت ورزشی، اعتیاد به اینترنت 33/0 واحد کاهش می یابد.

نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که با افزایش مشارکت در فعالیت‌های ورزشی میزان اعتیاد به اینترنت دانشجویان دانشگاه های شهرکرد کاهش یافت.


موضوع


ارتقاء سلامت، سبک زندگی سالم،

تمام متن:

PDF

8

مراجع


Kobayashi LC, Wardle J, von Wagner C. Internet use, social engagement and health literacy decline during ageing in a longitudinal cohort of older English adults. J Epidemiol Community Health. 2014:jech-2014-204733.

Gonzalez NA. Internet addiction disorder and its relation to impulse control: Texas A & M University-Kingsville; 2002.

Patrick F, Joyce J. Internet addiction: Recognition and intervention. Journal of Psychiatry Nurs. 2008;22(9):59-60.

Mousavomoghadam SRA, Nouri T, Khodadadi T, Ahmadi A, Ghiasi G. Association of Internet Addiction and Self-Control with Mental Health Among Students of the University of Applied Sciences and Technology, Ilam City, Iran. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2017; 15(9):1-8. (Full Text in Persian)

Mowlaie M, Jani S. The relationship between addiction to internet and adolescence's tendency toward opposite sex, sexual behaviors, alcohol, aggression, chatting and hacking2015. 334-42 p.

Fitzpatrick JJ. Internet addiction: recognition and interventions. Archives of psychiatric nursing. 2008;22(2):59-60. (Full Text in Persian)

Tekkanat E, Topaloglu M. The Assessment of High Schoolers’ Internet Addiction. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015;205:664-70.

Mohammadbeigi A, Valizadeh F, Mirshojaee SR, Ahmadli R, Mokhtari M, Ghaderi E, et al. Self-rated Health and Internet Addiction in Iranian Medical Sciences Students; Prevalence, Risk Factors and Complications. International Journal of Biomedical Science : IJBS. 2016;12(2):65-70. (Full Text in Persian)

Dargahi H, Razavi SM. Internet Addiction and Its Effective Factors in Residents of Tehran 2nd District. Payesh.6(3):265-72. (Full Text in Persian)

Goel D, Subramanyam A, Kamath R. A study on the prevalence of internet addiction and its association with psychopathology in Indian adolescents. Indian Journal of Psychiatry. 2013;55(2):140.

Arbabisarjou A, Gorgich EAC, Barfroshan S, Ghoreishinia G. The Association of Internet Addiction with Academic Achievement, Emotional Intelligence and Strategies to Prevention of them from Student’s Perspectives. International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS) ISSN 2356-5926. 2016;3(1):1656-66.

Hajizadeh Meymandi M, Vakili Ghasemabad S, Mirmongereh A. A survey of the relationship between socio-psychological factors and internet addiction (Case study: Girl students of Yazd University). Journal of Women in Culture and Art. 2016;8(4):473-92. (Full Text in Persian)

Ghorbanzadeh B, Lotfi M. The Effect of Physical Exercise on Self-Control Skills and Aggression among Addicted Women. Sport Psychology Studies. 2016: 2(1): 43-55. (Full Text in Persian)

Goral M. Social attitudes of Turkish students towards participation in physical education and sport. Social Behavior and Personality: an international journal. 2010;38(9):1243-58.

Wegner M, Helmich I, Machado S, E Nardi A, Arias-Carrión O, Budde H. Effects of exercise on anxiety and depression disorders: review of meta-analyses and neurobiological mechanisms. CNS & Neurological Disorders-Drug Targets (Formerly Current Drug Targets-CNS & Neurological Disorders). 2014;13(6):1002-14.

Li S-M, Chung T-M. Internet function and Internet addictive behavior. Computers in Human Behavior. 2006;22(6):1067-71.

Hazar K, Mamak H, Çinar V. Investigation Of The Internet And Computer Game Addiction In China V. High School Students Relationship Between Sports Participation Level And Some Variables. Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2015;9(2).

Hazar Z, Tekkurşun Demir G, Namli S. Investigation Of The Relationship Between Digital Game Addiction And Physical Activity Levels Of Secondary School Students. Journal of Physical Education & Sports Science/Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2017;11(3).

Park J-A, Sung J, Kim M-K, Kim S-K. Effect of Service Quality on Revisit Intention and Word-of-Mouth at the F-1 Chinese Grand Prix. International Journal of Applied Sports Sciences. 2016;28(1).

Mirzayian B, Baezzat F, Khakpoor N. The Addiction among Students and Its Effect on Mental Health. Information and Communication Technology in Educational Sciences. 2011;2(1):141-60. (Full Text in Persian)

Yen CF, Ko CH, Yen JY, Chang YP, Cheng CP. Multi‐dimensional discriminative factors for Internet addiction among adolescents regarding gender and age. Psychiatry and clinical neurosciences. 2009;63(3):357-64.

Moradi Amin F, Jamshidi L. The Relationship of the Newly Affected Addiction Symptom and the Loneliness of the Students of the Islamic Azad University in the academic year 2012-2013 in Hamedan. Woman and Family Studies 2014;7(24):105-24. (Full Text in Persian)

Young KS. Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology & behavior. 1998;1(3):237-44.

Mehrabi G, Razaghi M, Eidi H. An Analysis of the Effective Factors Contributing to Athletes' Drug Abuse after Retirement from Sport. New Trends in Sport Management. 2015;3(8):49-60.

Bamdi N, Bamdi B. Investigating the Role of Sport in Preventing Students from Being Addicted. The First National Congress of New Achievements in Physical Education and Sport: International Chabahar University; 2015. (Full Text in Persian)

Park J-A, Park M-H, Shin J-H, Li B, Rolfe DT, Yoo J-Y, et al. Effect of sports participation on internet addiction mediated by self-control: A case of korean adolescents. Kasetsart Journal of Social Sciences. 2016;37(3):164-9.

Nam C, Kim YJ, Choi AR, Lee JY, Lim J-A, Lee D, et al. SH-13: PC versus smartphone, what makes difference? A latent class analysis of internet and smartphone addiction in adolescents. Journal of Behavioral Addictions. 2017;6(S1):68-9.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v6i4.24522

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License