رابطه هوش هیجانی و معنوی با نگرش دانشجویان به روابط فرا زناشویی

شیرین حاجی آدینه, مریم کلهرنیا گل کار

چکیده


26

زمینه و هدف: يكي از عوامل اصلي كه اركان خانواده را به تزلزل می‌كشاند روابط فرا زناشویی است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه و نقش هوش هیجانی و هوش معنوی در پیش‌بینی نگرش دانشجویان به روابط فرا زناشویی انجام گرفت.

روش و مواد: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب در سال تحصیلی 97-1396 می‌باشد. از این جامعه، 351 نفر با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. پرسشنامه­های هوش هیجانی، هوش معنوی و نگرش به روابط فرازناشویی اجرا گردید و داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام و نرم­افزار SPSS-25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: میانگین (انحراف معیار) سن شرکت­کنندگان (8/4) 6/27 سال بود. با افزایش هوش هیجانی با میانگین (انحراف معیار) (2/19) 7/215 و هوش معنوی با میانگین (انحراف معیار) (8/6) 7/57، نگرش سهل­گیرانه به روابط فرا زناشویی با میانگین (انحراف معیار) (1/4) 8/28 کاهش می­یابد (01/0>P). نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام حاکی از آن است که در گام اول هوش معنوی قادر است به تنهایی 4 درصد از تغییرات نمرات نگرش به روابط فرا زناشویی را تبیین کند و در گام دوم با ورود متغیر پیش‌بین هوش هیجانی، این میزان به 6 درصد افزایش می‌یابد. بنابراین هوش معنوی قوی­ترین متغیر پیش‌بین برای کاهش نمرات نگرش به روابط فرا زناشویی در دانشجویان است.

نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که با افزایش هوش هیجانی و هوش معنوی، نگرش سهل­گیرانه به روابط فرا زناشویی کاهش یافت و هوش معنوی قوی­ترین متغیر پیش‌بین برای کاهش نمرات نگرش به روابط فرا زناشویی در دانشجویان بود.


موضوع


نگرش به روابط فرا زناشویی، هوش هیجانی، هوش معنوی

تمام متن:

PDF

20

مراجع


Soleimanian A. & Mohammadi, A. Study of the relationship between emotional intelligence and marital statisfaction, Journal of Education 2012; 5(19): 131-150. [Full text in Persian]

Yoosefi N, Etemadi O, Bahrami F, Fatehizade MA, Ahmadi SA. An investigation on early maladaptive schema in marital relationship as predictors of divorce. Journal of Divorce & Remarriage. 2010;51(5):269-92.

Drigotas S. & Barta, W. The cheating heart: Scientific exploration of infidelity. Current Directions in Psychological Science 2001; 10, 177-180.

Anghel TC. Emotional intelligence and marital satisfaction. J Exp Psychother. 2016;19:14-9.

Mayer J. D, Salvey, p. & Caruso, D. Emotional intelligence: theory, findings, and implications. Psychological inquiry 2003; 15, 197-215.

Mayer J. D. & Caruso D. Emotional intelligence: Theory, findings, and implications. Psychol Inq 2004; 15: 197-215.

Tirgari A., Asgharnejad A., Bayanzadeh S. & Abedin A. Comparison between emotional intelligence level and marital satisfaction as well as their structural relation in adaptive and maladaptive couples, Journal of Medical Science University of Mazandaran 2006; 16(55): 78-86. [Full text in Persian]

Mahanian Khamene M., Borjali, A., Salmizadeh, K. Study of the relationship between emotional intelligence and marital satisfaction, Journal of Psychology 2006; 10(3): 308-320. [Full text in Persian]

Kamaljoo A., Narimani M., Atadokht A. & Abolghasemi A. Prediction of extramarital relationships based on spiritual intelligence, ethical intelligence and marital satisfaction using social media with mediating role of sex, Journal of Family Psychology and Consultation 2016; 6(22): 39-67. [Persian]

Vaugan F. What is spiritual intelligence? Journal of Humanistic psychology 2003; 42 (2): 1-10.

Emmons R. A. Is spirituality an intelligence? Motivation, cognition and psychology of ultimate concern. Int J Psychol Religious 2000; 10(1): 3-26

Satkin M., Fathi A., Fahimeh A., Alhoseyni Gh. & Allahverdi S. Prediction of marital satisfaction based of the spiritual intelligence and emotional intelligence, Journal of Behavioral Sciences, spring 2014; 8(1). [Full text in Persian]

Pandey R. & Anand T. Emotional Intelligence and its Relationship with Marital Adjustment and Health of Spouse. Indian Journal of Social Science Research 2010; 7(2): 38-46.

Fathi M., Fekrazad H., Ghafari Gh. & Bolhari J. Factors leading to marital disloyalty, Journal of Social Welfare 2013; 13(51): 109-131. [Full text in Persian]

Starks SH. & Hughey, A. W. African American Women at Midlife: The Relationship between Spirituality and Life Satisfaction. Affilia 2003;18(2):133–47.

Bar-On R. Emotional intelligence: an integral part of positive psychology. South African Journal of Psychology. 2010;40(1):54-62.

Bar – On A. E. Emotional Intelligence and Coping with multiple Sclerosis: Development of a measure. Psychology, Health and Medicine 2007; 6: 411-428.

Aghdasi S, Kiamanesh AR, Ebrahim AN. Emotional intelligence and organizational commitment: Testing the mediatory role of occupational stress and job satisfaction. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2011;29:1965-76.

King D. B. & DeCicco T. A. Viable model and selfreport measure of spiritual intelligence. International Journal of Transcendent Study 2009; 28:68-85.

Raghibi M., Siadat S., Hakiminia B. & Ahmadi S. Validation of King Spiritual Intelligence Scale in students of Isfahan University, Journal of Psychological Achievements 2010; 17(1): 141-164. [Full text in Persian]

Whatley MA. Attitudes toward infidelity scale. Journal of Social Psychology. 2008;133:547-1.

Hew KF. Students’ and teachers’ use of Facebook. Computers in human behavior. 2011;27(2):662-76.

Mikolajczak M, Nelis D., Hansenne M., Quoidbach J. If you can regulate sadness, you can probably regulate shame: associations between trait emotional intelligence, emotion regulation and coping efficiency across discrete emotions. Personality and Individual Differences 2008; 44, 1356-1368.

Austin E.J., Saklofske D. H. & Egan V. Personality, well-being and health correlates of trait emotional intelligence. Personality and Individual Differences 2005; 38: 547-558.

Zeidner M., Roberts R. D., Matthews G. The science of emotional intelligence: Current consensus and controversies. European Psychologist 2008; 13 (1): 64-78.

Schutte N. & Malouff J. Emotional intelligence and interpersonal relation. J Soc Psychol 2001; 14(14): 523-536.

Manzagi F., Shifi-Abadi A. & Sodani M. Effects of association and religious attitudes on improving marital satisfaction. Behav Sci Res 2012; 10(1): 30- 37. [Full text in Persian]

Bakhshayesh A., Asgharnejad Farid A., Bayanzadeh S. & Abedin A. Comparison between emotional intelligence level and marital satisfaction as well as their structural relation in adaptive and maladaptive couples, Journal of Medical Science University of Mazandaran 2006; 16(55): 78-86.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v6i4.23331

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License