اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر خطاهای شناختی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

لیلی نعیمی, فاطمه گلشنی

چکیده


15

زمینه و هدف: اضطراب از جمله شایع‌ترين اختلالات روانی در جوامع انسانی به شمار رفته و بر خطاهای شناختی افراد تأثیر می گذارد و آموزش هوش اخلاقی می تواند در زمینه کاهش این خطای شناختی تأثیرگذار باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر خطاهای شناختی زنان مبتلا به اضطراب فراگیر صورت گرفت.

روش و مواد: این مطالعه از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه شاهد بود. از بین زنان مبتلا به اضطراب فراگیر که با نامة تشخیص روان‌پزشک به کلینیک مددکاری و مشاوره شهر تهران ارجاع داده شده بودند، تعداد 60 نفر به روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب شده و به دو گروه آموزش و شاهد تقسیم شدند. در ابتدا پرسشنامة خطاهای شناختی Ellis بر هر دو گروه اجرا و داده‌ها جمع‌آوری شد. سپس گروه آموزش تحت آموزش هوش اخلاقی قرارگرفته و در انتها هر دو گروه به طور مجدد توسط پرسشنامه خطاهای شناختی Ellis آزمون شدند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس در نرم‌افزار SPSS-22 تحلیل شدند.

یافته ها: میانگین (انحراف معیار) سنی زنان شرکت کننده در گروه آزمایش 1/33 (7/4) و گروه شاهد 7/33 (1/4) می باشد. میانگین (انحراف معیار) خطاهای شناختی زنان مبتلا به اضطراب فراگیر در پیش آزمون در گروه آزمایش از 1/4 (5/0) به 2/2 (3/0) در پس آزمون کاهش یافت (01/0>P، 2/48=F) اما میانگین (انحراف معیار) خطاهای شناختی در گروه کنترل، از 2/3 (74/0) به 3 (38/0) رسید (05/0<P).

نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که آموزش هوش اخلاقی در زنان مبتلا به اضطراب فراگیر منجر به کاهش خطاهای شناختی شده است.


موضوع


هوش اخلاقی، خطاهای شناختی، اضطراب

تمام متن:

PDF

9

مراجع


Lissek S, Kaczkurkin AN, Rabin S, Geraci M, Pine DS, Grillon C. Generalized Anxiety Disorder is Associated with Overgeneralization of Classically Conditioned Fear. Biological Psychiatry. 2014;75(11):909-15.

Cuijpers P, Sijbrandij M, Koole S, Huibers M, Berking M, Andersson G. Psychological Treatment of Generalized Anxiety Disorder: A Meta-analysis. Clinical Psychology Review. 2014;34(2):130-40.

Lee JK, Orsillo SM. Investigating Cognitive Flexibility as a Potential Mechanism of Mindfulness in Generalized Anxiety Disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 2014;45(1):208-16.

Waters AM, Bradley BP, Mogg K. Biased Attention to Threat in Paediatric Anxiety Disorders (Generalized Anxiety Disorder, Social Phobia, Specific Phobia, Separation Anxiety Disorder) as a Function of ‘Distress’ Versus ‘Fear’ Diagnostic Categorization. Psychological Medicine. 2014;44(3):607-16.

Ghaffari M, Hajlo N, Bayami S. The Relationship between Social and Moral Intelligence with Academic Performance of Medical Students in Maragheh and Bonab, Iran in 2015. Journal of Nursing Education. 2015;4(3):48-55. [Full text in Persian]

Pahlavani F, Azizmalayeri K. The Relationship between Moral Intelligence with Organizational Development. Human Resource Management. 2016;3(6):31-8. [Full text in Persian].

Mohammadi S, Nakhaei N, Borhani F, Roshanzadeh M. Moral intelligence in Nursing: a Cross-sectional Study in East of Iran. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2013;6(5):57-66. [Full text in Persian].

Faramarzi M, Jahanian K, Zarbakhsh M, Salehi S, Pasha H. The Role of Moral Intelligence and Identity Styles in Prediction of Mental Health Problems in Healthcare Students. Health. 2014;6(8):664-72. [Full text in Persian].

Golmohammadian M, Farahbakhsh K, Esmaeili, M. The Effectiveness of Ethical, Spiritual and Cultural Intelligence Training on Marital Inconversion of Women. Quarterly Journal of Family Counseling and Psychotherapy. 2014: 233-209. [Full text in Persian].

Schwartz JS, Maric M. Negative Cognitive Errors in Youth: Specificity to Anxious and Depressive Symptoms and Age Differences. Behavioural and Cognitive Psychotherapy. 2015;43(5):526-37.

Cristea IA, Kok RN, Cuijpers P. Efficacy of Cognitive Bias Modification Interventions in Anxiety and Depression: Meta-analysis. The British Journal of Psychiatry. 2015;206(1):7-16.

Ghazvini M, khodabakhshi koolaee A, Mansoor L, Khosh konesh A. The Comparison of Marital Satisfaction and Moral Intelligence and Its Relationship with Immoral Commitment in Men. Journal of Research on Religion & Health. 2016;1(4):4-11. [Full text in Persian].

Shiri A, Porashraf YA, Nazari A. Effects of Domestic Marketing Role on Staffs Moral Intelligence (A Case Study: Bank Staff of Ilam). Asian Journal of Research in Marketing. 2015;4(1):67-76.

Olusola OI, Ajayi OS. Moral Intelligence: An Antidote to Examination Malpractices in Nigerian Schools. Universal Journal of Educational Research. 2015;3(2):32-8.

Yazdi SV, Yousefi A, Keshtiaray NK. Analyzing the Concept of Moral Intelligence in the View of Curriculum Reconceptualists. International Journal of Humanities and Cultural. 2016;1(1):2091-104. [Full text in Persian].

Perry JL, Clough PJ. Predicting Cooperation in Competitive Conditions: The Role of Sportspersonship, Moral Competence, and Emotional Intelligence. Psychology of Sport and Exercise. 2017;31:88-92.

Yousefi P, Heshmati H. Moral Intelligence and Its Position in Nursing Profession. Development Strategies in Medical Education. 2015;2(2):65-73. [Full text in Persian].
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v6i4.23166

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License