اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی و تاب آوری نوجوانان بدون سرپرست خانوار

زهرا بحرینی, غلامرضا ثناگوی محرر

چکیده


58

زمینه و هدف: نوجوانان بدون سرپرست در مقایسه با افراد عادي در معرض مشکلات بسیاری هستند که می تواند بر بهزیستی روانی و تاب آوری آنها تأثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی و تاب آوری نوجوانان بدون سرپرست بود.

روش و مواد: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه پسران و دختران نوجوان تحت پوشش بهزیستی شهر تهران در سال 96-1395 بود. 60 نفر از این نوجوانان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه همتاسازی شدند و مداخله درمانی برای گروه آزمایش اجرا شد. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس بهزیستی روان شناختی و تاب آوری بود. تحلیل داده ها، با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و نرم افزار SPSS-22 انجام شد.

یافته ها: میانگین (انحراف معیار) سن آزمودنی های گروه آزمایش (1/2) 1/15 و گروه گواه (3/2) 4/15 سال بود. میانگین (انحراف معیار) بهزیستی روان شناختی گروه آزمایش در پیش آزمون (9/1) 5/128 بود که در پس آزمون به (2/1) 7/134 افزایش یافت (01/0>P) اما میانگین گروه گواه در پیش آزمون، (1/2) 127 بود که در پس آزمون به (2/2) 128 رسید که این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود. میانگین (انحراف معیار) تاب آوری گروه آزمایش در پیش آزمون (3/1) 4/45 بود که در پس آزمون به (9/1) 2/51 افزایش یافت (01/0>P) اما میانگین (انحراف معیار) گروه گواه در پیش آزمون، (5/2) 4/42 بود که در پس آزمون به (5/2) 7/42 رسید که این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود.

نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توانسته تاب آوری و بهزیستی روان شناختی نوجوانان بدون سرپرست را افزایش دهد.

Abstract

Background and Objective: Abandoned adolescents suffer from many problems that can affect their psychological well-being and their resilience compared with normal people. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on psychological well-being and resilience of abandoned adolescents.

Materials and Methods: The present study was a quasi-experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population included all adolescents under the protection of State Welfare Organization of Tehran in 2016-2017. A sample of 60 of the adolescents was selected by convenience sampling method and was divided into two experimental and control groups and the intervention was conducted for the experimental group. The research tools included psychological well-being and resiliency scale. Data were analyzed by analysis of covariance by using SPSS-22.

Results: The mean (SD) age in the experimental group was 15.1 (2.1) and control group 15.4 (2.3). The mean (SD) psychological well-being score of the experimental group was 128.5 (1.5) in the pretest which increased to 134.7 (1.2) in the post-test (P<0.01); however, the mean (SD) of the control group in the pre-test was 127 (2.1) which varied to 128 (2.2) in the post-test which was not statistically significant. The mean (SD) resiliency score of the experimental group was 45.4 (1.3) in the pretest, which increased to 51.2 (1.9) in the post test (P<0.01); however, the mean (SD) of the control group in the pre-test was 42.4 (2.5) which varied to 42.7 (2.5) in the post-test which was not statistically significant.

Conclusion: The study showed that acceptance and commitment therapy increased the resilience and psychological well-being of abandoned adolescents.

Keywords: Acceptance and commitment therapy; Psychological well-being; Resilience; Derelict adolescents.


موضوع


درمان پذیرش و تعهد، بهزیستی روان شناختی، تاب آوری، نوجوانان بدون سرپرست

تمام متن:

PDF

22

مراجع


Albert Sznitman G, Van Petegem S, Zimmermann G. Exposing the role of coparenting and parenting for adolescent personal identity processes. Journal of Social and Personal Relationships. 2018;3: 26-54.

Hayes SC. Acceptance and Commitment Therapy, Relational Frame Theory, and the Third Wave of Behavioral and Cognitive Therapies–Republished Article. Behavior therapy. 2016;47(6):869-85.

Baruch D. Kanker J, Busch A. Acceptance and commitment therapy: enhancing the relationships. Journal of clinical case studies. 2012;8(3):241-57.

Baslet G, Dworetzky B, Perez DL, Oser M. Treatment of psychogenic nonepileptic seizures: updated review and findings from a mindfulness-based intervention case series. Clinical EEG and neuroscience. 2015;46(1):54-64.

Visted E, Vøllestad J, Nielsen MB, Nielsen GH. The impact of group-based mindfulness training on self-reported mindfulness: a systematic review and meta-analysis. Mindfulness. 2015;6(3):501-22.

Zoogman S, Goldberg SB, Hoyt WT, Miller L. Mindfulness interventions with youth: A meta-analysis. Mindfulness. 2015;6(2):290-302.

Levoy E, Lazaridou A, Brewer J, Fulwiler C. An exploratory study of Mindfulness Based Stress Reduction for emotional eating. Appetite. 2017;109:124-30.

Garland EL, Hanley AW, Goldin PR, Gross JJ. Testing the mindfulness-to-meaning theory: Evidence for mindful positive emotion regulation from a reanalysis of longitudinal data. PloS one. 2017;12(12):18-30.

Helmes E, Ward BG. Mindfulness-based cognitive therapy for anxiety symptoms in older adults in residential care. Aging & mental health. 2017;21(3):272-8.

Hayes-Skelton SA, Orsillo SM, Roemer L. An acceptance-based behavioral therapy for individuals with generalized anxiety disorder. Cognitive and Behavioral Practice. 2013;20(3):264-81.

Bamber MD, Schneider JK. Mindfulness-based meditation to decrease stress and anxiety in college students: A narrative synthesis of the research. Educational Research Review. 2016;18:1-32.

Eustis EH, Hayes-Skelton SA, Roemer L, Orsillo SM. Reductions in experiential avoidance as a mediator of change in symptom outcome and quality of life in acceptance-based behavior therapy and applied relaxation for generalized anxiety disorder. Behaviour research and therapy. 2016;87:188-95.

Dahlin M, Andersson G, Magnusson K, Johansson T, Sjögren J, Håkansson A, Pettersson M, Kadowaki Å, Cuijpers P, Carlbring P. Internet-delivered acceptance-based behaviour therapy for generalized anxiety disorder: A randomized controlled trial. Behaviour research and therapy. 2016;77:86-95.

Sexton MB, Muzik M, McGinnis EG, Rodriguez KT, Flynn HA, Rosenblum KL. Psychometric characteristics of the Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC) in postpartum mothers with histories of childhood maltreatment. Nurs Midwifery Stud. 2016;5(3): 34-48.

Bahremand M, Rai A, Alikhani M, Mohammadi S, Shahebrahimi K, Janjani P. Relationship between family functioning and mental health considering the mediating role of resiliency in type 2 diabetes mellitus patients. Global journal of health science. 2015;7(3):254.

Ryff CD. Psychological well-being revisited: Advances in the science and practice of eudaimonia. Psychotherapy and psychosomatics. 2014;83(1):10-28.

Dehnavi SR, Heidarian F, Ashtari F, Shaygannejad V. Psychological well-being in people with multiple sclerosis in an Iranian population. Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan University of Medical Sciences. 2015;20(6):535. [Full text in Persian]

Christensen A, Atkins DC, Berns SB, Wheeler J, Baucom DH, Simpson L. Integrative versus traditional behavioral couple therapy for moderately and severely distressed couples. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2004;72:176-91.

Peterson BD, Eifert GH. Using acceptance and commitment therapy to treat infertility stress. Cognitive and Behavioral Practice. 2011;18(4):577-87.

Du H, Li X, Chi P, Zhao J, Zhao G. Meaning in life, resilience, and psychological well-being among children affected by parental HIV. AIDS care. 2017 Nov 2;29(11):1410-6.

McCracken LM, Vowles KE. Acceptance and commitment therapy and mindfulness for chronic pain: model, process, and progress. American Psychologist. 2014;69(2):178.

Graham CD, Stuart SR, O’Hara DJ, Kemp S. Using acceptance and commitment therapy to improve outcomes in functional movement disorders: a case study. Clinical Case Studies. 2017;16(5):401-16.

Narimani M, Abbasi M, Beygian Koulehmarz MJ, Bakhti M. Comparative effectiveness of acceptance and commitment approach and group narrow therapy on adjusted early maladaptive schemas in divorce clients. Journal of Family Counseling and Psychotherapy 2014; 4(1):1-28. (Full text in Persian)

Ashjaa M, Farahbakhsh Q, Sedrpoushan N, Sotoudeh Z. The effectiveness of acceptance and commitment therapy on decreasing housewife’s depression. Journal of Cultural– Educational of Women and Families 2012; 7(19): 167-179. (Full text in Persian)

Trompetter HR, Bohlmeijer ET, Lamers S, Schreurs KM. Positive psychological wellbeing is required for online self-help acceptance and commitment therapy for chronic pain to be effective. Frontiers in psychology. 2016;7:353.

Bohlmeijer ET, Lamers SM, Fledderus M. Flourishing in people with depressive symptomatology increases with acceptance and commitment therapy. Post-hoc analyses of a randomized controlled trial. Behaviour research and therapy. 2015;65:101-6.

Hulbert Williams NJ, Storey L, Wilson KG. Psychological interventions for patients with cancer: psychological flexibility and the potential utility of Acceptance and Commitment Therapy. European journal of cancer care. 2015;24(1):15-27.

Köhle N, Drossaert CH, Schreurs KM, Hagedoorn M, Verdonck-de Leeuw IM, Bohlmeijer ET. A web-based self-help intervention for partners of cancer patients based on Acceptance and Commitment Therapy: a protocol of a randomized controlled trial. BMC public health. 2015;15(1):303.

Pakenham KI. Investigation of the utility of the acceptance and commitment therapy (ACT) framework for fostering self-care in clinical psychology trainees. Training and education in professional psychology. 2015;9(2):144.

Frögéli E, Djordjevic A, Rudman A, Livheim F, Gustavsson P. A randomized controlled pilot trial of acceptance and commitment training (ACT) for preventing stress-related ill health among future nurses. Anxiety, Stress, & Coping. 2016;29(2):202-18.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v6i1.20881

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.