اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان¬شناختی و تاب¬آوری نوجوانان بدون سرپرست خانوار

زهرا بحرینی, غلامرضا ثناگوی محرر

چکیده


12

زمینه و هدف: نوجوانان بدون ­سرپرست و مقایسه آن با افراد عادي در معرض مشکلات بسیاری هستند که می­تواند بر بهزیستی روانی و تاب­آوری آن­ها تاثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان­شناختی و تاب­آوری نوجوانان بدون سرپرست خانوار بود.

روش و مواد: روش پژوهش حاضر از نوع پ‍ژوهش­هاي مداخله­اي و نیمه آزمایشی (پیش­آزمون – پس­آزمون با گروه گواه) بود. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه پسران و دختران نوجوان تحت پوشش بهزیستی شهر تهران در سال 96-1395 بود. نمونه آماری شامل 60 نفر از این نوجوانان بود که به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه همتاسازی شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس بهزیستی روان­شناختی و تاب­آوری بود. برای تحلیل داده­ها، از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره با استفاده از Spss.22 به کار رفت.

یافته­ها: میانگین سن آزمودنی­های گرروه آزمایش 09/15 با انحراف معیار 14/2 و گروه کنترل، 46/15 با انحراف معیار 29/2 بود. یافته­ها نشان داد که میانگین بهزیستی روان­شناختی گروه آزمایش در پیش آزمون 5/128 بود که در پس آزمون به 7/143 افزایش یافت (01/0>P) اما میانگین گروه کنترل در پیش آزمون، 127 بود که در پس آزمون به 128 رسید که این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود (05/0<P). میانگین تاب­آوری گروه آزمایش در پیش آزمون 4/45 بود که در پس آزمون به 2/51 افزایش یافت (01/0>P) اما میانگین گروه کنترل در پیش آزمون، 4/42 بود که در پس آزمون به 7/42 رسید که این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود (05/0<P).   

نتیجه­گیری: می­توان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توانسته تاب­آوری و بهزیستی روان­شناختی نوجوانان بدون سرپرست را افزایش دهد.


تمام متن:

PDF

5DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v6i1.20881

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.