رابطه اعتیاد به شبکه های اجتماعی با سبک زندگی و ارتباط با والدین

ثریا ضامن یامچی, زهره صیادپور

چکیده


210

زمینه و هدف: گسترش فناوری‏های نوین، بر ارتباط افراد با دیگران و سبک زندگی آنان تأثیر گذاشته است. هدف مطالعه حاضر، تعیین رابطه اعتیاد به شبکه های اجتماعی با سبک زندگی و ارتباط با والدین بود.

روش و مواد: روش پژوهش از نوع همبستگی بود. از بین دختران دانش آموز دوره دوم متوسطه مناطق 2، 9، 16 شهر تهران (پایه دهم تا دوازدهم) که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بودند، 200 نفر با شیوه نمونه‏گیری خوشه‏ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های اعتیاد به شبکه های اجتماعی، پرسشنامه استاندارد سبک زندگی و پرسشنامه رابطه والد فرزند پاسخ دادند داده ها پس از جمع آوری به نرم افزار SPSS-18 وارد شده و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: میانگین (انحراف معیار) سن دانش آموزان (2/2) 9/16 سال بود. نتایج نشان داد که بین میانگین (انحراف معیار) اعتیاد به شبکه اجتماعی (5/17) 1/41 با ارتباط با پدر (5/31) 9/104 (01/0P<)، ارتباط با مادر (3/27) 4/120 (01/0P<) و ارتباط با والدین (27) 8/112 (01/0P<) رابطه منفی وجود داشت به این معنی که هر چه اعتیاد به شبکه های اجتماعی بیشتر شود، رابطه با پدر و مادر کاهش می یابد اما بین اعتیاد به شبکه اجتماعی با سبک زندگی (7/8) 2/45 رابطه وجود نداشت.

نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که بین اعتیاد به شبکه اجتماعی با ارتباط با پدر، ارتباط با مادر و ارتباط با والدین رابطه منفی وجود داشت به این معنی که هر چه اعتیاد به شبکه های اجتماعی بیشتر شود، رابطه با پدر و مادر کاهش می یابد اما بین اعتیاد به شبکه اجتماعی با سبک زندگی رابطه وجود نداشت.

 


موضوع


اعتیاد، شبکه های اجتماعی، سبک زندگی، ارتباطات، والدین

تمام متن:

PDF

200

مراجع


Dong TP, Cheng NC, Wu YC. A study of the social networking website service in digital content industries: The Facebook case in Taiwan. Computers in Human Behavior. 2014;30:708-14.

Lin H, Fan W, Chau PY. Determinants of Users’ Continuance of Social Networking Sites: A Self-regulation Perspective. Information & Management. 2014;51(5):595-603.

Lee J, Lee H. The computer-mediated communication network: Exploring the linkage between the online community and social capital. new media & society. 2010;12(5):711-27.

Doty J, Dworkin J. Parents’ of Adolescents Use of Social Networking Sites. Computers in Human Behavior. 2014;33:349-55.

Bot SD, Mackenbach JD, Nijpels G, Lakerveld J. Association between Social Network Characteristics and Lifestyle Behaviours in Adults at Risk of Diabetes and Cardiovascular Disease. PloS one. 2016;11(10):45-61.

Anderson EL, Steen E, Stavropoulos V. Internet Use and Problematic Internet Use: A Systematic Review of Longitudinal Research Trends in Adolescence and Emergent Adulthood. International Journal of Adolescence and Youth. 2017;22(4):430-54.

Fathi S, Vosoughi M, Soleimani G. Investigating the Relationship between Using Virtual Social Networks and Youth Lifestyles. Sociological Studies of Youth. 2014; 13: 88-69. )Full Text in Persian(

Soleimani Nejad R, Shams M, Cherkzai A, Rahimi F, Fayyaz Bakhshi A, Goodarzi F. Internet-related Lifestyle in Student Internet Users in Gorgan Universities. Health system research. 2012; 5: 843-834 ).Full Text in Persian)

Shahnavashi M, Naji M.R. The Impact of Social Networking on Youth Lifestyle in Shahrekord. Quarterly national studies. 2012; 51: 111-99. (Full Text in Persian)

Lee SJ. Online Communication and Adolescent Social Ties: Who Benefits More from Internet Use?. Journal of Computer Mediated Communication. 2009;14(3):509-31.

Moawad GE, Ebrahem GG. The Relationship between Use of Technology and Parent-Adolescents Social Relationship. Journal of Education and Practice. 2016;7(14):168-78.

Rudi J, Dworkin J, Walker S, Doty J. Parents' Use of Information and Communications Technologies for Family Communication: Differences by Age of Children. Information, Communication & Society. 2015;18(1):78-93.

Banjanin N, Banjanin N, Dimitrijevic I, Pantic I. Relationship between Internet Use and Depression: Focus on Physiological Mood Oscillations, Social Networking and Online Addictive Behavior. Computers in Human Behavior. 2015;43:308-12.

Kalmus V, Blinka L, Olafsson K. Does It Matter What Mama Says: Evaluating the Role of Parental Mediation in European Adolescents’ Excessive Internet Use. Children & Society. 2015;29(2):122-33.

Panayides P, Walker MJ. Evaluation of the Psychometric Properties of the Internet Addiction Test (IAT) in a Sample of Cypriot High School Students: The Rasch Measurement Perspective. Europe's Journal of Psychology. 2012;8(3):327.

Mazaheri Nejadfard G, Hosseinsabet F. Predicting Internet Addiction Based on Sensation Seeking: Mediation Effect of Attachment Styles. Practice in Clinical Psychology. 2017;5(3):195-202. (Full text in Persian)

Akbarizadeh A, Shirazi M. How Do Parents' Lifestyles Affect Their Children? A Correlational Study in Iran. Imperial Journal of Interdisciplinary Research. 2017;3(5):28-40. . (Full text in Persian)

Willoughby MT, Mills-Koonce WR, Waschbusch DA, Gottfredson NC, Family Life Project Investigators. An examination of the parent report version of the inventory of callous-unemotional traits in a community sample of first-grade children. Assessment. 2015 Feb;22(1):76-85.

Cheung C, Lee ZW, Chan TK. Self-disclosure in Social Networking Sites: the Role of Perceived Cost, Perceived Benefits and Social Influence. Internet Research. 2015;25(2):279-99.

Ammari T, Kumar P, Lampe C, Schoenebeck S. Managing Children's Online Identities: How Parents Decide What to Disclose about their Children Online. Internet Research. 2015; 2(5): 95-107.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v6i1.20151

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License