سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور پاکدشت بر حسب جنس و رشته تحصیلی

زهرا کرمانی مامازندی, محمدعلی محمدی فر

چکیده


114

زمینه و هدف: سلامت اجتماعی در کنار سلامت جسمی و روانی یکی از ارکان تشکیل دهنده سلامت و بیانگر ارزیابی فرد از زندگی اجتماعی است. هدف مطالعه حاضر تعیین سلامت اجتماعی بر حسب جنس و رشته تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور پاکدشت بود.

روش و مواد: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال تحصیلی 96-1395 با مشارکت 280 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور پاکدشت انجام گرفت. روش نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه سلامت اجتماعی صفاری نیا بصورت خودایفا جمع آوری شد. داده‌ها به نرم افزار آماریSPSS-21  وارد شده و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: در این مطالعه، 175 (5/62%) نفر زن و 105 (5/37%) نفر مرد در محدوده سنی 18 تا 26 سال مشارکت داشتند. رشته حقوق با 62 (1/22%) نفر و رشته ادبیات با 37 (2/13%) نفر به ترتیب بیشترین و کمترین دانشجو را داشتند. تعداد 203 (5/72%) نفر از دانشجویان دارای سلامت اجتماعی متوسط بودند. بیشترین و کمترین میانگین (انحراف معیار) نمره به ترتیب مربوط به بعد شکوفایی (5) 3/21 و بعد پذیرش اجتماعی (2/2) 2/10 بود. بعد شکوفایی اجتماعی در رشته جغرافیا (9/4) 1/23 بیشترین نمره و بعد پذیرش اجتماعی در رشته کامپیوتر (4/2) 1/10 کمترین نمره را به خود اختصاص دادند. نمره سلامت اجتماعی در دختران دانشجو (10) 7/80، مشابه پسران بود (2/11) 4/79 بود. تفاوتی در مؤلفه شکوفایی (01/0=P) و مؤلفه همبستگی (004/0=P) بین گروه های تحصیلی مشاهده شد. دانشجویان رشته جغرافیا نسبت به گروه ادبیات و کامپیوتر نمرات بالاتری در خرده مقیاس شکوفایی اجتماعی و همبستگی کسب نمودند ( 030/0= , ES 05/0 P<).

نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که جنسیت با سلامت اجتماعی رابطه نداشته ولی دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته جغرافیا دارای سلامت اجتماعی بیشتری هستند.

موضوع


سلامت اجتماعی، جنسیت، رشته تحصیلی و دانشجویان

تمام متن:

PDF

13

مراجع


Simon RW. Gender, Multiple Roles, Role Meaning and Mental Health. The Journal of Hygiene and social behavior 1995; vol 36: 182-194.

Blanco A, Diaz D. Social order and mental health: a social well-being approach, Autonomy university of Madrid, psychology in Spain. 2007; 11(5):61-71.

Samaram E. Community oriented policing and social health. Entezam –eejtemaei 2009; 1 (1):9-29. (Full Text in Persian)

Babapour Kheyrodin J, Tousi F, Hekmati E. The study of the role of determinant factors in social health of students of Tabriz University. Journal of Psychology, Tabriz University 2009; 4(16): 1-19. (Full Text in Persian)

Larson J. “The Measurement of Social Well-Being”. Social Indicators Research 1993; vol. 28, p 285-296.

Fadayi Mehrebani M. Citizenship, Media and Social Health. Communication Research. 2007; 14(49):67-86. (Full Text in Persian)

Fathi M, Ajamnejad R, Khakrangin M. Factors Contributing to Social Health among Teachers of Maraghe City. Social Welfare Quarterly 2013; 12(47): 225-243. (Full Text in Persian)

Cicognani E, Pirini C, Keyes C, Joshanloo M, Rostami R & Nosratabadi M. Social Participation, Sense of Community and Social Well Being: A Study on American, Italian and Iranian University Students. Soc Indic Res 2008; 89(1):97–112.

Mehri A, Sedighy some koochachak Z. Assessment of mental health status and some related factors among students of Sabzevar Universities IN 2010. Medical Sciences Journal of Islamic Azad University 2012; 21(4): 298- 304. (Full Text in Persian)

Jovanovic J, Drevis C. Math, Science, and Girls: Can We Close the Gender Gap? http://www.nncc.org/Curriculum/sac52_math.science.girls.html 1996.

Nikou Goftar M. Gender Differences in Social Health: The Role of Individualism-Collectivism. Social Welfare Quarterly 2014; 14(53): 111-129. (Full Text in Persian)

Zare Shah Abadi A, Kazemi S. A Survey on the Factors Affecting the Social Health of the Primary District of a Yazd District. Journal of Yazd School of Public Health 2015; 6(10): 28-45. (Full Text in Persian)

Inglehart R. Culture shift in advanced industrial society. Princeton. NJ: Prinston University Press 1990.

Michalos AC. Global report on student well-being: Vol, 1. Life satisfaction and happiness. New York: Springer- Verlag 1991.

Khoshfar GH, Mohamady A. Mohamadzadeh F. Mohamady R. Akbarzadeh F. Social Security and Social Health, Journal of Social Studies of Iran 2015; 9(1): 71-102. (Full Text in Persian)

Zali Arallou M & Alaei M. Assessment of social health among primary school teachers Ardabil city and related social factors, Sociological studies 2015; 6(22): 123-140. (Full Text in Persian)

Nemat zade K. Dortaj F. Hasan zade A. Mental health and demographic factors in Kerman students, Proceedings of the Third Student Health Student Seminar 2006. (Full Text in Persian)

Parsa Mehr M, Rasouli Nejad SP. Investigating the relationship between health-based lifestyle and social health among people in Talesh. Quarterly journal of social development 2015; 10(1): 35-66. (Full Text in Persian)

Farzi H, Zardoshtian SH, Abdi Pour K. Determining the Role of Physical Activity in Social Health in Kermanshah University Students. Sport Management Quarterly 2013; 7(1): 17-30. (Full Text in Persian)

Sharbatiyan MH. The semantic components reflecting the link between social capital and the rate social health of the benefit of students of Payam Noor University, Mashhad. the Sociology of the Youth Studies quarterly 2012; 2 (5): 149–174. (Full Text in Persian)

Safari Nia M. Validity, validity and standardization of social health questionnaire in Tehran residents. Quarterly Journal of Social Rheology 2014; 4(15): 45-60. (Full Text in Persian)

Keyes C. Lee M. “Social Well-Being”, Social Psychology Quarterly 1998, vol. 61, N. 2, p 121-190.

Abdelah Tabar H, Kaldi AR, Mohagheghi Kamal SH, Setareh Forouzan A,

Salehi M. A study of Social Wellbeing among students. Social welfare 2009;

(30-31): 171- 189. (Full Text in Persian)
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v6i1.19841

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.