تاریخچه کوتاهی از پیدایش و گسترش پزشکی اجتماعی در ایران

حسینعلی رونقی

چکیده


144

با بررسی جامعی که نویسنده در سال 1350 در دانشگاه Hopkins Johns به عمل آورد، چنین نتیجهگیری شد که 90% پزشکان فارغالتحصیل شیراز و 40% پزشکان دانشگاه تهران به آمریکا مهاجرت می نمایند. با بررسی بیشتر پزشکان علت مهاجرت خود را سربازی، درآمد، خانه و مسائل سیاسی قلمداد کرده بودند. یکی از مهمترین علت مهاجرت ناهمگونی برنامه های دانشکده های پزشکی ایران با نیاز جامعه روستائی سال های 1350 بود و به خاطر درمان چنین نارسائی بخش پزشکی اجتماعی تشکیل شد تا برنامه های پزشکی شیراز را با نیاز جامعه هماهنگ سازد. با وجود تلاش فراوان دانشگاه شیراز وگسترش برنامه های دستیاری پزشکی اجتماعی در چهل سال گذشته، روند مهاجرت پزشکان پس از انقلاب اسلامی نیز ادامه یافته است. برنامه های جانبی تربیت بهداران روستائی و برنامههای روستائی تا حدود زیادی موفقیتآمیز بود و پوشش درمانی پذیرفتنی در سطح روستاها
و خانههای بهداشت در کشور به وجود آمد، ولی تغییرات دموگرافی و رشد بیقاعده جمعیت از 25 به 70 میلیون و مهاجرت روستائیان به حاشیه شهرها برنامه ریزان بهداشتی را سرگردان کرده است و اوضاع پزشکی برپایه گزارش های نظام پزشکی و وزارت بهداری هنوز نیاز به تغییرات بیشتری دارد. هم اکنون گرفتاری بزرگ پزشکی در ایران سود بردن غیرلازم از تکنولوژی و هزینه های گزاف برای درمان های بیهوده و غیرلازم است و وظیفه پزشکی اجتماعی در ایران زیر و رو شده و در حال حاضر پیدا کردن و رهنمونی برای کم کردن هزینه های غیرلازم وتأکید بر تندرستی و پیشگیری از بیماری هاست. متأسفانه تصمیم گیرندگان بهداشت و درمان کشور پزشکان متخصص و فوق تخصص ها و صاحبان بیمارستان ها هستند که به راستی پیشگیری از کجروی ها  به سودشان نیست و کلاف سردرگم "درمان" خود دشواری بزرگی برای سیستم درمانی کشور شده است.


تمام متن:

PDF

48

مراجع


Immigration of Iranian Doctors to the United States. Journal of Medical Council of Iran, 1973(3):1-8.

Ronaghy HA, Kathleen C, Timothy D. Baker. "Physician Migration to the United States: one country's transfusion is

another country's hemorrhage." JAMA 227.5(1974):538-42.

Ronaghy, HA, Kathleen N, Williams D, Timothy D. Baker. "Immigration of Iranian Physicians to the United States,

A Ten-year Follow-up of Graduates of Shiraz Medical School" Pahlavi Med J.4(1973):147-93.

Mehr Farhang. My Concubines (Farhang Mehr Workbook). New Era Communication, 2013.

Journal of Medical Council of Iran, July 23, 1970.

Ronaghy H A, Khosrow N. "Medical Problems of Developing Nations: An Attempt to Bring Medical Care to Rural

Communities in Iran." British Medical Journal 1.5691(1970):295.

Ronaghy HA. "Kavar Village Health Worker Project." Journal of Tropical Pediatrics and Environmental Child Health

1(1978):13-60.

Ronaghy H A, et al. "Insertion of IUDs by Rural Midwives in Iran." Public Health Reports 90.6(1975):498.

Ronaghy HA, et al. "The front Line Health Worker: Selection, Training, and Performance." American Journal of

Public Health 66.3(1976):273-77.

Ronaghy HA, Steven L Solter. "The Auxiliary Health Worker in Iran." The Lancet 302.7826 (1973): 427-29.

Joorabchi B. "The Fassa Project-a Medical School without Walls." MedicalTeacher 1.1(1979):31-35.

RonaghyH A, Khosrow N. "Fasa University Medical School: a Novel Experience in Medical Education." Journal of

Advances in Medical Education & Professionalism 2.1(2014):51.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v5i1.19814

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.