شیوع آلودگی های انگلی روده ای در عرضه کنندگان مواد غذایی متقاضی کارت بهداشت در مناطق تحت پوشش مرکز بهداشت شمال تهران در سال 1395

حسین حاتمی, ویکتوریا آذربرزین

چکیده


146

زمینه و هدف: بیماري هاي انگلی از مهم ترین بیماري هاي عفونی و یکی از مشکلات بهداشتی بسیاري از جوامـع مـی باشـند. در ایـن میـان شاغلین در مراکز تهیه مواد غذایی در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی، می توانند نقش مهمی در انتقال عفونت هاي انگلـی داشـته باشند. این مطالعه با هدف تعیین شیوع آلودگی های انگلی روده ای در عرضه کنندگان مواد غذایی متقاضی کارت بهداشت در مناطق تحت پوشش مرکز بهداشت شمال تهران در سال 1395 انجام گرفت.

روش و مواد: این مطالعه توصیفی مقطعی با مشارکت کلیه افراد شاغل مرتبط با مواد غذایی که برای دریافت کارت بهداشتی در سال 1395 به مراکز بهداشتی درمانی شمال تهران مراجعه کرده بودند، انجام شد. در مجموع 4072 نمونه مورد بررسی قرار گرفت. کلیه نمونه ها به روش مستقیم (روش مرطوب با لوگل) از نظر وجود انگل مورد بررسی قرار گرفت. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS-21 شده و با استفاده از آماره های توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: از افراد مشارکت کننده، 950 (3/23%) زن و 3122 (7/76%) مرد بودند. عفونت های انگلی روده ای در 271 (7/6%) نفر از افراد مشارکت کننده در مطالعه دیده شد. که از این موارد 148 (6/54%) ژیاردیا و 72 (6/26%) آنتاموباکلی، 21 (7/7%) آنتاموباهیستولیتیکا، 19 (0/7%) آسکاریس و 11 (7/3%) تنیا بود. بین سن و سطح تحصیلات افراد شرکت کننده در مطالعه و ابتلا به عفونت انگلی روده ای رابطه ای دیده نشد.

نتیجه گیری: نتایج، بیانگر آلودگی تعداد کمی از عرضه کنندگان مواد غذایی به انگل هل های روده ای بود و شایع ترین عامل آلودگی نیز ژیاردیا بود. ﻻزم است کنترل های بهداشتی بیشتر شده و در این راستا، تداوم و گسترش آموزش در راستای ارتقای سطح سلامت این افراد نقش تعیین کننده ای دارد. 


موضوع


شیوع، آلودگی انگلی روده ای، عرضه کنندگان مواد غذایی، تهران

تمام متن:

PDF

107

مراجع


Soosaraie M, Pagheh AS, Gholami SH. Prevalence of Intestinal Parasitic Infections in Rehabilitation Centers in Golestan Province, Iran.Medical Laboratory Journal 2014؛ 8(1) : 42-47. (Full Text in Persian)

Davoudi SM. Ms, Zangiabadi M. Ms, Salehi M.MD, Javad Zadeh M.MD. Intestinal parasitic infections in Zahedan day-care units. Magazine healer East.2004:6(2):129-136. (Full Text in Persian)

Molavi Gh, Masoud J, Moubedi I, Hassanpour Gh. Prevalence of Intestinal Parasites in Esfahan Municipal Workers. J Sch Public Health Inst Public Health Res 2007; 5(3): 43-50. (Full Text in Persian)

Celiksöz A, Güler N, Güler G, Oztop AY, Degerli S . Degerli S. Prevalence of Intestinal Parasites in Three Socioeconomically Different Regions of Sivas, Turkey. J Health Popul Nutr. 2005; 23(2): 184-91.

Abera B, Biadegelgen F, Bezabih B. Prevalence of Salmonella typhi and intestinal parasites among food handlers in Bahir Dar town, northwest Ethiopia. Ethiop J Health Dev 2010; 24(1): 46-50.

Koohsar F, Amini A, Ayatollahi AA, Noshak G, Hedayat Mofidi H, Namjoo M. The Prevalence of Intestinal Parasitic Infections in Food Handlers in Gorgan, Iran. Med Lab J 2012; 6(1): 26-34. (Full Text in Persian)

Abedi M, Dabirzadeh M, Zohor A, Biranvand L, Vatanparast A. Prevalence Study of Intestinal Parasitic Infections among Health Card Applicants Zabol City in 2012. Journal of zabol university of medical sciences and health services 2012؛ 5(2) : 53-59. (Full Text in Persian)

Kamau P, Aloo-Obudho P, Kabiru E, Ombacho K, Langat B, Mucheru O, Ireri L. Prevalence of Intestinal Parasitic Infections in Certified Food-Handlers Working in Food Establishments in the City of Nairobi, Kenya. J Biomed Res. 2012 Mar;26(2):84-9.

Davami MH, Kazaii MR, Rafii M, Milani M, Davami MH, Kazaii MR, Milani M, Rafii M. An Investigation on the Prevalence of Intestinal Parasitic Infections in Food Handlers in Arak (Iran) during 2002- 03. Journal of Jahrom Medical School 2005؛ 3(3) : 8-15. (Full Text in Persian)

Takalkar AA, Madhekar NS, Kumavat AP, Bhayya SM. Prevalence of Intestinal Parasitic Infections amongst Food Handlers in Hotels and Restaurants in Solapur City. Indian J Public Health. 2010 Jan-Mar;54(1):47-8.

Balarak D, Modrek MJ, Bazrafshan E, Ansari H, Kord Mostafapour F. Prevalence of Intestinal Parasitic Infection among Food Handlers in Northwest Iran. J Parasitol Res. 2016;2016:8461965.

Motazedian MH, Najjari M, Ebrahimipour M, Asgari Q, Mojtabavi S, Mansouri M. Prevalence of Intestinal Parasites among Food-handlers in Shiraz, Iran. Iran J Parasitol. 2015 Oct-Dec;10(4):652-7. (Full Text in Persian)

Talebimeymand F, Abasian L, Shamsi M, Rashnavadi M, Sharifinia N. Investigating the Prevalence of Intestinal Parasites in Ilam City in 2014. Journal of Ilam University of Medical Sciences 2015؛ 24(2) : 1-7. (Full Text in Persian)

Balarak D, Jafari Modrek M, Ansari H. Prevalence of Intestinal Parasites among the Food Handlers in the City of Qom, 2014. Community Health Journal 2014؛ 8(4) : 20-28. (Full Text in Persian)

Salary S, Safizadeh H. Prevalence of Intestinal Parasite Infestation in the Food Suppliers of Kerman City, Iran, in 2010. Journal of Health & Development 2011؛ 1(4) : 315-322. (Full Text in Persian)

Esmail Nassab N, Gharibi F, Salem SA. The survey of the quality of exams performed in Sanandaj central laboratory to certify the health of food handlers. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2005;7(28): 45-51. (Full Text in Persian)

Zarezadeh M, Malakotian M. Prevalence of bacteria (Salmonella, Shigella) and intestinal parasites among food handlers in Kerman, Iran, in 2011. Pejouhandeh Quarterly Research Journal 2013؛ 19(1) : 55-59. (Full Text in Persian)

Fallah M, Sadeghian S, Taherkhani H, Habibi F, Heidar Barghi Z. Study of parasitic and bacterial infections in the food-handling personnel, Hamadan, Iran. J Res Health Sci 2004; 4(1): 3-10. (Full Text in Persian)

Mama M, Alemu G. Prevalence and Factors Associated with Intestinal Parasitic Infections among Food Handlers of Southern Ethiopia: Cross Sectional Study. BMC Public Health. 2016 Feb 1;16:105.

Babiker M, Ali M, Ahmed E. Frequency of intestinal parasites among food-handlers in Khartoum, Sudan. La Revue de Sante de la Mediter orient 2009;15(5):1095–1104.

Zaglool D, Khodari Y, Othman R, Farooq M. Prevalence of intestinal parasites and bacteria among food handlers in a tertiary care hospital. Nigerian medical journal: journal of the Nigeria Medical Association 2011;52(4):266-70.

Morenikeji O, Azubike N, Ige A. Prevalence of intestinal and vector-borne urinary parasites in communities in south-west Nigeria. J Vector Borne Dis 2009;46(2):164-7.

Esparar DG, Belizario VY, Relos J. Prevalence of intestinal parasitic infections among food-handlers of a tertiary hospital in Manila using direct fecal smear andformalin ether concentration technique. Phil J Microbiol Infect Dis. 2004;33(3):99-103.

Zain MM, Naing NN. Sociodemographic characteristics of food-handlers and their knowledge, attitude and practice towards food sanitation: A preliminary report. Southeast Asian. J Trop Med Pub Health 2002;33(2):410–7.

Angelillo IF, Viggiani N, Rizzo L, Bianco A. Food handlers and foodborne diseases: knowledge, attitudes, and reported behavior in Italy. Journal of Food Protection 2000;63(3):381 -5.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v5i1.19555

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.