اثربخشی درمان گروهی هیجان¬مدار بر امید و افکار خودآیند منفی زنان مطلقه

الهه محمودوندی باهر, محمدرضا فلسفی نژاد, آناهیتا خدابخشی کولایی

چکیده


310

مقدمه: طلاق یکی از آسیب‌های اجتماعی است که باعث کاهش سلامت عمومی و کیفیت زندگی زنان می‌گردد. درمان هیجان­مدار می‌تواند به عنوان یک رویکرد مؤثر در جلوگیری از آسیب‌های روانی ناشی از طلاق در زنان به کار گرفته شود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان گروهی هیجان­مدار بر امید و افکار خودآیند منفی زنان مطلقه انجام شد.

روش و مواد: اﻳﻦ مطالعه از ﻧﻮع ﻧﻴﻤﻪ آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون-ﭘﺲآزﻣﻮن همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل زنان مطلقه مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر تهران در سال 1396 بودند. 60 نفر زن مطلقه به عنوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم‌ شدند. گروه آزمایش به مدت 12 جلسه درمان گروهی هیجان‏مدار را آموزش دیدند. سپس از آن‌ها پس ‌آزمون گرفته شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه­های امید به زندگی Snyder و همکاران و افکار خودآیند منفی Kendall and Hollon استفاده شد. داده ها پس از جمع آوری به نرم افزار آماری SPSS-22 وارد شدند و با روش های توصیفی شامل میانگین (انحراف معیار) و آزمون کوواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد.  

یافته­ها: میانگین (انحراف معیار) امید در زنان مطلقه پس از آموزش درمان گروهی هیجان­مدار در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل پس از مداخله افزایش یافت. (1/5) 6/32 در مقابل (4/5) 8/28، (01/0>P). همچنین آموزش درمان گروهی هیجان­مدار منجر به کاهش در افکار خودآیند منفی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد. (4/6) 3/100 در مقابل (9/5) 1/104، (01/0>P).

نتیجه گیری: مطالعه نشان داد درمان گروهی هیجان مدار امید و افکار خودآیند زنان مطلقه را بهبود می دهد.


موضوع


درمان هیجان مدار، امید، افکار خودآیند منفی، زنان مطلقه.

تمام متن:

PDF

168

مراجع


Jerskey BA, Panizzon MS, Jacobson KC, Neale MC, Grant MD, Schultz M, et al. Marriage and Divorce: A Genetic Perspective. Personality and Individual Differences. 2010; 49(5): 473-8.

Merghati -Khoei ES, Zarei F, Taghdisi MH, Rajati F, Rahmani A. Divorce from a Divorcee Woman's Perspectives: A Qualitative Study. Journal of Qualitative Research in Health Sciences. 2013;2(3):234-47. (Full Text in Persian)

Liu C, Esteve A, Treviño R. Female-Headed Households and Living Conditions in Latin America. World Development. 2017;90:311-28.

Choon MW, Abu Talib M, Yaacob SN, Awang H, Tan JP, Hassan S, et al. Negative Automatic Thoughts as a Mediator of the Relationship between Depression and Suicidal Behaviour in an at Risk Sample of Malaysian Adolescents. Child and Adolescent Mental Health. 2015;20(2):89-93.

Babamiri M, Vatankhah M, Masumi Jahandizi H, Nemati M, Darvishi M. The Relationship between Coping Styles, Negative Automatic Thoughts, and Hope with Happiness in Addicts of Ahvaz Drug Abuse Rehabilitation Clinics in 2011. Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services. 2013;21(84):82-91. (Full Text in Persian)

Orojloo S, Khodabakhshi Koolaee A. Comparison between Personality Traits and Hope among Femaleheaded Households with or without Tendency towards Remarriage. Community Health. 2016;3(2):101-10. (Full Text in Persian)

Zuccarini D, Johnson M, Dalgleish L, Makinen JA. Forgiveness and Reconciliation in Emotionally Focused Therapy for Couples: The Client Change Process and Therapist Interventions. Journal of Marital and Family Therapy. 2013;39(2):148-62.

Dalgleish TL, Johnson SM, Burgess Moser M, Lafontaine MF, Wiebe SA, Tasca GA. Predicting Change in Marital Satisfaction throughout Emotionally Focused Couple Therapy. Journal of Marital and Family Therapy. 2015;41(3) :276-91.

Johnson SM. editor. The Practice of Emotionally Focused Marital Therapy: Creating Connections. 2nd ed. New York and Hove: Brunner-Routlege. Tylor & Francis group; 2004.

Snyder CR, Harris C, Anderson JR, Holleran SA, Irving LM, Sigmon ST, et al. The Will and the Ways: Development and Validation of an Individual-differences Measure of Hope. Journal of Personality and Social Psychology. 1991;60(4):570.

Zhang L.F. Hardiness and the Big Five Personality Traits among Chinese University Students. Learning and Individual Differences. 2010;21(1):109-13.

Hollon SD, Kendall PC. Cognitive Self-statements in Depression: Development of an Automatic Thoughts Questionnaire. Cognitive Therapy and Research. 1980;4(4):383-95.

Rana M, Sthapit S, Sharma VD. Assessment of Automatic Thoughts in Patients with Depressive Illness at a Tertiary Hospital in Nepal. Journal of the Nepal Medical Association. 2017;56(206):248-55.

Ruiz FJ, Suárez-Falcón JC, Riaño-Hernández D. Validity Evidence of the Spanish Version of the Automatic Thoughts Questionnaire–8 in Colombia. The Spanish Journal of Psychology. 2017;20:E12.

World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. JAMA. 2013;310(20):2191-4.

Nameni E, Mohammadpoor M, Noori G. The Effectiveness of Emotion-focused Group Therapy on Interpersonal Forgiveness and Hope in Divorced Women. Counseling and Psychotherapy Culture. 2017;8(29):57-78. (Full Text in Persian)

Arianfar N, Etemadi O. Comparison of the Efficacy of Integrative Couple Therapy and Emotionally Focused Couple Therapy on Marital Intimacy Injured by Wife Infidelity in Couples. Journal of Counseling Research. 2016;15(59):7-37 (Full Text in Persian)

Pepping CA, Lyons A, McNair R, Kirby JN, Petrocchi N, Gilbert P. A Tailored Compassion-focused Therapy Program for Sexual Minority Young Adults with Depressive Symotomatology: Study Protocol for a Randomized Controlled Trial. BMC Psychology. 2017;5(1):5-10.

Tong EMW. Hope and Hopelessness. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition). 2015;11:197-201.

Judd MW. The Moderating Effects of Positive and Negative Automatic Thoughts on the Relationship between Positive Emotions and Resilience. Electronic Theses & Dissertations. 2016;1363.

Johnson SM, Makinen JA, Millikin JW. Attachment Injuries in Couple Relationships: A New Perspective on Impasses in Couples Therapy. Journal of Marital and Family Therapy. 2001;27:145-55.

Najjari F, Khodabakhshi Koolaee A, Falsafinejad MR. The Effectiveness of Group Therapy based on Acceptance and Commitment (ACT) on Loneliness and Psychological Adjustment in Women after Divorce. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences. 2017; 5 (3) :68-75. (Full Text in Persian)

Greenman P, Johnson S. Process Research on EFT for Couples: Linking Theory to Practice: Family Process, Special Issue: Couple Therapy. 2013;52(1)46-61.

Wiebe SA, Johnson SM. A Review of the Research in Emotionally Focused Therapy for Couples. Family Process, 2016;55(3):390- 407.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v5i1.19218

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.