بررسی نيازهاي آموزشي قطب‌هاي آموزشي و تحقيقاتي علوم پزشكي: نقشه راه قطب‌هاي علمي آموزشي و تحقيقاتي علوم پزشكي

بهزاد دماری, کامران کامروا, سیامک کاظمی اصل, نادر ممتاز منش, عباس وثوق مقدم, حسین میرزایی

چکیده


129

زمینه و هدف: با توجه به تدوين و تصويب نقشه‌ راهبردي قطب‌هاي علمي در سال 1389، دستيابي به دورنماي اين برنامه، نيازمند توانمندسازي مديران ارشد قطب‌ها است. این مطالعه با هدف تدوين بسته آموزشي توانمندسازي قطب‌هاي علمي علوم پزشكي جهت كمك به استقرار نقشه جامع علمي كشور و برنامه پنجم توسعه انجام شد.

روش و مواد: مطالعه حاضر به صورت کیفی و در چهار مرحله انجام شد. در مرحله اول 30 نفر از مدیران قطب های علوم پزشکی کشور به صورت هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه ساختارنیافته به منظور تعیین توانمندی‌های لازم برای مدیریت بهتر قطب های علمی در جهت دستیابی به اهداف نقشه راه قطب های علمی به عمل آمد و به صورت تحلیل محتوا آنالیز شد. در مرحله بعد کمیته فنی متشکل از ذینفعان و خبرگان مرتبط تشکیل و بر اساس نتایج حاصل از مرحله قبل بسته آموزشی تدوین شد و با توجه به سرفصل های بسته آموزشی کارگاه دو روزه آموزشی و ارزشیابی قبل و بعد دوره به عمل آمد.

یافته‌ها: فهرست توانمندي‌هاي لازم براي مديريت قطب‌هاي علمي در چهار طبقه فرعی توليت، منابع انساني، منابع مالي و ارائه خدمت تقسيم‌بندي شدند. اولويت‌هاي آموزشي استخراج شده از اين فهرست عبارتند از شيوه مديريت در مراكز، مديريت تغيير، برنامه‌ريزي راهبردي و عملياتي قطب، شيوه استقرار برنامه‌ها، ترجمان دانش، پاسخگويي اجتماعي، شيوه تامين منابع مالي، فرايند پژوهش، مديريت ايده‌هاي توليد ثروت و فرايند نوآوري. در ارزشيابي انجام شده به طور ميانگين بيش از 50% به اطلاعات شركت‌كنندگان اضافه شده بود.

نتیجه‌گیری: دوره برگزار شده از حيث ايجاد فرصت براي مرور نيازهاي آموزشي و ايجاد حساسيت در قطب‌هاي علمي نسبت به توانمندسازي دروني در گام اول موفق بوده است. براي نهادينه‌سازي آموزش‌هاي ارائه شده، افزايش حساسيت نسبت به حضور فعال‌تر قطب‌ها در جامعه و سياست‌گذاري، حمايت قويتر شوراي عالي قطب‌ها و روساي دانشگاه‌ها، برگزاري تورهاي دوره‌اي براي ارايه تجربيات موفق قطب‌ها، انتخاب مشاور براي هر قطب و ارايه آموزش‌ها و مشاوره‌ها در طول زمان، داشتن برنامه توانمندسازي و روزآمدسازي قطب‌ها از مهمترين گام‌ها مي‌باشد.


موضوع


نيازهاي آموزشي، قطب علمی آموزشی و تحقیقاتی، علوم پزشکی

تمام متن:

PDF

83

مراجع


Organization WH. World Malaria Report 2008: World Health Organization; 2008. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43939/1/9789241563697_eng.pdf (Accessed Oct 22, 2017).

WHO. Fact sheet: Universal Health Coverage (UHC). World Health Organization, Geneva; 2015. . Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs395/en/ (Accessed Oct 22, 2017).

GBD 2015 SDG Collaborators. Measuring the Health-Related Sustainable Development Goals in 188 Countries: A Baseline Analysis from the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet. 2016; 388(10053):1813-1850.

Dewachi O, Skelton M, Nguyen V-K, Fouad FM, Sitta GA, Maasri Z, et al. Changing Therapeutic Geographies of the Iraqi and Syrian Wars. The Lancet. 2014;383(9915):449-57.

Paya A. A Reflection on the Most Important Factors of Success in the Centers of Excellence. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. 2004;9(4):137-58.

. Kojury J, Amini M, Rivaz S, Dehghani M, Rivaz M, Doostkam A. The Effect of Early Clinical Exposure Program on First Year Medical Students’ Attitudes and Function in Shiraz University of Medical Sciences. jmed. 2016; 11(1):2-10. (Full Text in Persian).

Asbu EZ, Masri MD, Kaissi A. Health Status and Health Systems Financing in the MENA Region: Roadmap to Universal Health Coverage. Global Health Research and Policy. 2017;2(1):25.

Association WM. Declaration of Helsinki. Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. Available from: http://www wma net/e/policy/b3 htm (Accessed Oct 22, 2017).

JAPAN CD. Science and Technology Basic Plan. 2005. Available from: https://www.manufacturing-policy.eng.cam.ac.uk/documents-folder/policies/japan-the-4th-science-and-technology-basic-plan-of-japan/view (Accessed Oct 22, 2017).

Guimarães R, Santos LMP, Angulo-Tuesta A, Serruya SJ. Defining and Implementing a National Policy for Science, Technology, and Innovation in Health: Lessons from the Brazilian Experience. Cadernos de Saúde Pública. 2006; 22(9):1775-85.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v5i1.19130

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.