بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس راهبردهای حفظ رابطه در زوجین شهر تهران

مهدی قزلسفلو, نسیم آقامیری, نسرین آقامیری, سمیه همتی پویا

چکیده


217

زمینه و هدف: یکی از ابتدایی‌ترین اهداف علم رابطه، درک مؤلفه‌های است که باعث رشد روابط سالم می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس راهبردهای حفظ رابطه در زوجین شهر تهرانبود.

روش و مواد: پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی با طرح همبستگی بود. جامعه‌ی این پژوهش شامل کلیه زوجین دارای فرزند مقطع راهنمایی در شهر تهران بود که از بین آن‌ها 420 نفر (250 زن و 170 مرد) به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه راهبردهای حفظ رابطه و مقیاس سازگاری زناشویی  بود.  برای بررسی اعتبار پرسشنامه از اعتبار سازه ( تحلیل عاملی تاییدی) و اعتبار همگرا استفاده شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی بازآزمون استفاده شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاس‌های اطمینان بخشی92/0، باز بودن91/0، مدیریت تعارض84/0، تقسیم وظایف79/0، مثبت نگری78/0، نصیحت80/0، شبکه اجتماعی83/0 و نمره کل راهبردهای حفظ رابطه 93/0به دست آمد . همچنین ضریب بازآزمایی آن ضريب باز آزمايي آن در فاصله چهار ‌هفته‌ای برای خرده مقیاس اطمینان بخشی 90/0، خرده مقیاس باز بودن 89/0، خرده مقیاس مدیریت تعارض 83/0، خرده مقیاس تقسیم وظایف 78/0، خرده مقیاس مثبت نگری 79/0، نصیحت 79/0 ، شبکه اجتماعی 81/0 و نمره کل راهبردهای حفظ رابطه 91/0  به دست آمد. بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که پرسشنامه راهبردهای حفظ رابطه با مقیاس سازگاری زناشویی همبستگی مثبت معنی‌داری دارد که این رابطه بیانگر روایی همگرای پرسشنامه راهبردهای حفظ رابطه است. همچنین ساختار عاملی مقیاس راهبردهای حفظ رابطه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، مورد تأیید قرار گرفت.  (01/0P<).

نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که ساختار عاملی تأییدی، پایایی و روایی مقیاس راهبردهای حفظ رابطه برای کاربردهای پژوهشی و تشخیصی­ در حد قابل‌قبول بود.


تمام متن:

PDF

64DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v5i3.19083

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.