نیاز سنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران در خصوص نظام کشوری مراقبت از سل

سمیه سهرابی, ساره شاکریان

چکیده


222

زمینه و هدف: نیازسنجی از مولفه‌های ضروری و اساسی‌ترین گام در برنامه‌ریزی آموزشی است. از طرف دیگر، میزان بروز گزارش شده سل ریوی با اسمیر خلط مثبت در ایران 4.6 نفر در صد هزار نفر جمعیت بوده است. لذا، مطالعه حاضر با هدف تعیین نیازهای آموزشی پزشکان عمومی شاغل در مراکز تابعه مرکز بهداشت شمال تهران درخصوص نظام کشوری مبارزه با سل طراحی شد.

روش و مواد: در این مطالعه‌ که به صورت توصیفی- مقطعی بر روی همه‌ی پزشکان عمومی شاغل در مراکز تابعه مرکز بهداشت شمال تهران انجام شد، 31 نفر از کل 34 پزشک  شاغل در مراکز تابعه در مطالعه مشارکت کردند. نیازسنجی با استفاده از دو پرسشنامه‌ی روا و پایای خودارزیابی و سنجش دانش که در پنج حیطه‌ی کلیات سل، بیماریابی، تشخیص، درمان و پیشگیری بودند انجام شد. داده ها از طریق نرم‌افزار آماری Spss-21 و با شاخص‌های توزیع فراوانی میانگین، انحراف‌معیار، درصد و تعداد آنالیز شد.

یافته‌ها: میانگین (انحراف معیار) سطح آگاهی کلی پزشکان در حد متوسط 8/22 (4/6) از 40 نمره بود. از میان حیطه‌های مورد مطالعه بیشترین نیاز آموزشی مربوط به حیطه درمان و کمترین مربوط به کلیات بیماری سل به‌ترتیب با 2/44 و 3/79 درصد پاسخ صحیح بود. در خودارزیابی، بيش‌ترين نياز به آموزش مجدد و بازآموزی مطالب در حیطه پیشگیری و درمان و كم‌ترين آن در حیطه کلیات سل اعلام شد.

نتیجه‌گیری: با توجه به كمبود دانش پزشكان در کلیه‌ی حیطه‌های مورد مطالعه، لازم است برنامه آموزشي مناسب تئوری و عملی در قالب برنامه‌هاي آموزش مداوم برای دانش آموختگان و اصلاح شیوه آموزشی در دوران تحصیل مد‌ نظر قرار گیرد.موضوع


نیاز‌سنجی آموزشی، پزشکان عمومی، بیماری سل

تمام متن:

PDF

73

مراجع


World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2016,. Available from: http://www.who.int/tb/publications/

factsheet_global.pdf (Assessed 20 Feb. 2017)

Shrivastava RS, Shrivastava SP, Ramasamy J. Knowledge and Practices about Revised National Tuberculosis Control

Program Among Clinicians of a Medical College in India: A Cross-Sectional Study. Progress in Health Sciences

(PHS). 2013;3(1):94-102.

Olakunle OS, Oladimeji O, Olalekan AW, Olugbenga-bello A, Akinleye C, Oluwatoyin OA. Knowledge of

TuberculosIs Management Using Directly Oobserved Treatment Short Course Therapy among Final Year Medical

Students in South Western Nigeria. Pan African Medical Journal (PAMJ). 2014;18(1):48-53.

Liang L, Wu Q, Gao L, Hao Y, Liu C, Xie Y, et al. Factors Contributing to the High Prevalence of Multidrug-Resistant

Tuberculosis: a Study from China. Thorax 2012; 67(7):632-8.

Ministry of Health and Medical Education of the Islamic Republic of Iran. Infectious Disease Management Center.

Available from: http://tb-lep.behdasht.gov.ir/TB_Situation_in_Iran.aspx (Accessed 19 Aug. 2017).

World Health Organization. Stop Tuberculosis. Country activities. Pakistan. Available from: http://www.emro.who.

int/pak/programmes/stop-tuberculosis.html (Assessed 25 Apr .2017).

World Health Organization. Stop Ttuberculosis. Country activities. Afghanistan. Available from: http://www.emro.

who.int/afg/programmes/stop-tuberculosis-stb.html (Assessed 25 Apr. 2017).

World Health Organization. Stop Tuberculosis. Country Aactivities. Iraq. Available from: http://www.emro.who.int/

irq/programmes/tuberculosis.html (Assessed 25 Apr. 2017).

نیاز سنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در ... سمیه سهرابی و ساره شاکریان 37

Azizi MH, Bahadori M. A Brief History of Tuberculosis in Iran during the 19th and 20th centuries. Archives of

Iranian Medicine. 2011;14(3):215. (Full Text in Persian).

Behnaz F, Mohammadzade G, Mohammadzadeh M. Assessment of Knowledge, Attitudes and Practices Rregarding

Tuberculosis among Final year Students in Yazd, Central Iran. Journal of Epidemiology and Gglobal Health.

;4(2):81-5. (Full Text in Persian).

Piri M. Educational Needs of First Aid Trainers of Red Crescent Society. Education Strategies in Medical Sciences

(ESMS). 2013; 6(2): 101-106. (Full Text in Persian).

Vakilian A, Iranmanesh F, Shafa MA, Moghadam-Ahmadi A, Maleki-Rad F. Educational Needs Assessment for

General Practitioners in the Field of Neurological Diseases in the Regulatory Zone of Rafsanjan University of

Medical Sciences, Iran. Strides in Development of Medical Education. 2015;12(3):525-36. (Full Text in Persian).

Shahi A, Shahi M, Avizhgan M, Kamali F, Hoseini Tashnizi S, Naseriyan B et al. Educational Needs Assessment of

Academic Members in Hormozgan University of Medical Sciences. J Med Edu Dev. 2014; 7 (16) :72-84. (Full Text

in Persian).

Vakili Z, Changiz T. Educational Need Assessment of Anesthesiologists and Surgeons in Transfusion Medicine.

Iranian Journal of Medical Education. 2016;16:310-319. (Full Text in Persian).

Najimi A, Yamani N, Soleimani B. Needs Assessment of Virtual Training Development: Assessment of the Level of

Readiness at Faculties of Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2017;17:70-

(Full Text in Persian).

Mirzaei Karzan A, Keikhavani S, Hosseinzade M, Aeivazi A A. Educational Needs Assessment of Faculty Members

in Ilam UMS. J Med Edu Dev. 2013; 6 (11) :61-71. (Full Text in Persian).

Aydemir Y. Knowledge Level of Family Physicians about Tuberculosis and Their Attitudes and Views Regarding Their

Willingness to Work at a Tuberculosis Dispensary. Turk Toraks Dergisi/Turkish Thoracic Journal. 2015;16(4):166-

Mohammadi H. comparison between the Effect of Training ،Group Discussion،lectures and Self Directly Study the

Guide line of Tuberculosis on a National Network of Physicians in the Health care City Delijan. Journal of Medical

Education And Development.2014;9(1):174. (Full Text in Persian).

Ministry of Health and Medical Education of the Islamic Republic of Iran. Infectious Disease Management Center.

Available from http://tb-lep.behdasht.gov.ir/Download%20Files/University%20Check%20list.pdf (Accessed 10 Jan.

Vandan N, Ali M, Prasad R, Kuroiwa C. Assessment of Doctors' knowledge Regarding Tuberculosis Management in

Lucknow, India: A Public-Private Sector Comparison. Public Health. 2009 Jul;123(7):484-9.

Kiefer EM, Shao T, Carrasquillo O, Nabeta P, Seas C. Knowledge and Attitudes of Tuberculosis Management in San

Juan DE Lurigancho District of Lima, Peru. J Infect Dev Ctries. 2009;3(10):783-8.

Mahmoud M. Al Salahy, Tarek S. Essawy, Osama I. Mohammad, Rasha M. Hendy, Asmaa O. Abas. Evaluation of

Primary Health Care Service Participation in the National Tuberculosis Control Program in Menofya Governorate.

;65:643-48.

Rizvi N, Hussain M. Survey of Knowledge about Tuberculosis amongst Family Physicians. J Pak Med Assoc.

;51(9):333-7.

P. A. LoBue, K. Moser, A. Catanzaro. Management of Tuberculosis in San Diego County: A Survey of Physicians’

knowledge, Attitudes and Practices.Int J Tuberc Lung Dis.2010; 5(10):933–38.

Behnaz F, Mohammadzade G, Mousavi-e-Roknabadi RS, Mohammadzadeh M. Assessment of Knowledge, Attitudes

and Practices Regarding Tuberculosis among Final Year Students in Yazd, Central Iran. J Epidemiol Glob Health.

;4(2):81-5.

Solomon AYimer, Carol Holm-Hansen-Assesment of Knowledge and Practice of Private Practitioners Tegarding

Tuberclusis Control in Ethiopia- J Infect Dev Ctries. 2012;6(1);13-19

3 مجله سلامت اجتماعی دوره پنجم، شماره 1، زمستان 1396

Mehta D, Bassi R, Singh M, Mehta C. To Sstudy the knowledge about Tuberculosis Management and National

Tuberculosis Program among Medical Students and Aspiring Doctors in a High Ttubercular Endemic Country. Ann

Trop Med Public Health. 2012;5:206-8.

Naseer M, Khawaja A, Pethani A, Aleem S. How Well Can Physicians Manage Tuberculosis? A Public-private Sector

Comparison from Karachi, Pakistan. BMC Health Services Research. 2013;13:439.

Hoffman SJ, Guindon GE, Lavis JN, Randhawa H, Becerra-Posada F, Dejman M, Falahat K, Malek-Afzali H,

Ramachandran P, Shi G, Yesudian CA. Surveying the Knowledge and Practices of Health Pprofessionals in China,

India, Iran, and Mexico on Treating Tuberculosis. The American Journal of Ttropical Medicine and Hygiene

(AJTMH). 2016;94(5):959-70.

Ameneh Mombini, Raheb Ggorbani, Hamidallah Bahador, Parisa Dastoori. Assessing the Needs of General Physicians

Regarding Continuing Medical Education Program for National Tuberclusis Survillance System in Semnan 2012.

Iranian Journal of Infectious Diseases and Tropical Medicine (IJIDTM). 2014;19(66):51-56. (Full Text in Persian).

Olakunle OS, Oladimeji O, Olalekan AW, Olugbenga-Bello A, Akinleye C, Oluwatoyin OA. Knowledge of

Tuberculosis Management Using Directly Observed Treatment Sshort Course Therapy Among Final Year Medical

Students in South Western Nigeria. Pan African Medical Journa (PAMJ) . 2014;18(1):32-9.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v5i1.18812

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License