نیاز سنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران در خصوص نظام کشوری مراقبت از سل

سمیه سهرابی, ساره شاکریان

چکیده


123

زمینه و هدف: نیازسنجی از مولفه‌های ضروری و اساسی‌ترین گام در برنامه‌ریزی آموزشی است. از طرف دیگر، میزان بروز گزارش شده سل ریوی با اسمیر خلط مثبت در ایران 4.6 نفر در صد هزار نفر جمعیت بوده است. لذا، مطالعه حاضر با هدف تعیین نیازهای آموزشی پزشکان عمومی شاغل در مراکز تابعه مرکز بهداشت شمال تهران درخصوص نظام کشوری مبارزه با سل طراحی شد.

روش و مواد: در این مطالعه‌ که به صورت توصیفی- مقطعی بر روی همه‌ی پزشکان عمومی شاغل در مراکز تابعه مرکز بهداشت شمال تهران انجام شد، 31 نفر از کل 34 پزشک  شاغل در مراکز تابعه در مطالعه مشارکت کردند. نیازسنجی با استفاده از دو پرسشنامه‌ی روا و پایای خودارزیابی و سنجش دانش که در پنج حیطه‌ی کلیات سل، بیماریابی، تشخیص، درمان و پیشگیری بودند انجام شد. داده ها از طریق نرم‌افزار آماری Spss-21 و با شاخص‌های توزیع فراوانی میانگین، انحراف‌معیار، درصد و تعداد آنالیز شد.

یافته‌ها: میانگین (انحراف معیار) سطح آگاهی کلی پزشکان در حد متوسط 8/22 (4/6) از 40 نمره بود. از میان حیطه‌های مورد مطالعه بیشترین نیاز آموزشی مربوط به حیطه درمان و کمترین مربوط به کلیات بیماری سل به‌ترتیب با 2/44 و 3/79 درصد پاسخ صحیح بود. در خودارزیابی، بيش‌ترين نياز به آموزش مجدد و بازآموزی مطالب در حیطه پیشگیری و درمان و كم‌ترين آن در حیطه کلیات سل اعلام شد.

نتیجه‌گیری: با توجه به كمبود دانش پزشكان در کلیه‌ی حیطه‌های مورد مطالعه، لازم است برنامه آموزشي مناسب تئوری و عملی در قالب برنامه‌هاي آموزش مداوم برای دانش آموختگان و اصلاح شیوه آموزشی در دوران تحصیل مد‌ نظر قرار گیرد.موضوع


نیاز‌سنجی آموزشی، پزشکان عمومی، بیماری سل

تمام متن:

PDF

40

مراجع


References:

World Health Organization. Global tuberculosis report 2016, World Health Organization. Available from: http://www.who.int/tb/publications/factsheet_global.pdf

Shrivastava RS, Shrivastava SP, Ramasamy J. Knowledge and practices about Revised National Tuberculosis Control Program among clinicians of a medical college in India: A cross-sectional study. Progress in Health Sciences. 2013;3(1):94.

Olakunle OS, Oladimeji O, Olalekan AW, Olugbenga-Bello A, Akinleye C, Oluwatoyin OA. Knowledge of tuberculosis management using directly observed treatment short course therapy among final year medical students in South Western Nigeria. Pan African Medical Journal. 2014;18(1).

Liang L, Wu Q, Gao L, Hao Y, Liu C, Xie Y, et al. Factors contributing to the high prevalence of multidrug-resistant tuberculosis: a study from China. Thorax 2012; 67(7):632-8.

Available from: http://tb-lep.behdasht.gov.ir/TB_Situation_in_Iran.aspx

Available from: http://www.emro.who.int/pak/programmes/stop-tuberculosis.html

Available from: http://www.emro.who.int/afg/programmes/stop-tuberculosis-stb.html

Available from: http://www.emro.who.int/irq/programmes/tuberculosis.html

Azizi MH, Bahadori M. A brief history of tuberculosis in Iran during the 19th and 20th centuries. Archives of Iranian medicine. 2011;14(3):215. (Full Text in Persian).

Behnaz F, Mohammadzade G, Mohammadzadeh M. Assessment of knowledge, attitudes and practices regarding tuberculosis among final year students in Yazd, central Iran. Journal of epidemiology and global health. 2014;4(2):81-5. (Full Text in Persian).

Piri M. Educational Needs of First Aid Trainers of Red Crescent Society. Education Strategies in Medical Sciences (ESMS). 2013; 6(2): 101-106. (Full Text in Persian).

Vakilian A, Iranmanesh F, Shafa MA, Moghadam-Ahmadi A, Maleki-Rad F. Educational Needs Assessment for General Practitioners in the Field of Neurological Diseases in the Regulatory Zone of Rafsanjan University of Medical Sciences, Iran. Strides in Development of Medical Education. 2015;12(3):525-36. (Full Text in Persian).

shahi A, shahi M, avizhgan M, kamali F, hoseini tashnizi S S, naseriyan B et al. Educational needs assessment of academic members in Hormozgan University of Medical Sciences. J Med Edu Dev. 2014; 7 (16) :72-84. (Full Text in Persian).

Vakili Z, Changiz T. Educational Need Assessment of Anesthesiologists and Surgeons in Transfusion Medicine. Iranian Journal of Medical Education. 2016 Apr 15;16:310-9. (Full Text in Persian).

Najimi A, Yamani N, Soleimani B. Needs Assessment of Virtual Training Development: Assessment of the Level of Readiness at Faculties of Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2017 Apr 15;17:70-6. (Full Text in Persian).

Mirzaei karzan A, Keikhavani S, Hosseinzade M, Aeivazi A A. Educational Needs Assessment of Faculty Members in Ilam UMS. J Med Edu Dev. 2013; 6 (11) :61-71. (Full Text in Persian).

Aydemir Y. Knowledge Level of Family Physicians about Tuberculosis and their Attitudes and Views Regarding their Willingness to Work at a Tuberculosis Dispensary. Turk Toraks Dergisi/Turkish Thoracic Journal. 2015;16(4).

- Mohammadi H. comparison between the effect of training ،group discussion،lectures and self directly study the guide line of tuberculosis on a national network of physicians in the healthcare city delijan (Dissertation). Tehran: Shahid Beheshti Medical University; 2013. (Full Text in Persian).

- Available from: http://tb- lep.behdasht.gov.ir/

- Solomon AYimer،Carol Holm-Hansen-Assesment of Knowledge and practice of private practitioners tegarding tuberclusis control in Ethiopia- J Infect Dev Ctries. 2012;6(1);13-19

- Mehta D, Bassi R, Singh M, Mehta C. To study the knowledge about tuberculosis management and national tuberculosis program among medical students and aspiring doctors in a high tubercular endemic country. Ann Trop Med Public Health. 2012;5:206-8.

- - Naseer M, Khawaja A,Pethani A, Aleem S. How well can physicians manage Tuberculosis? A Public-Private sector comparison from Karachi, Pakistan. BMC Health Services Research. 2013 13:439.

- Hoffman SJ, Guindon GE, Lavis JN, Randhawa H, Becerra-Posada F, Dejman M, Falahat K, Malek-Afzali H, Ramachandran P, Shi G, Yesudian CA. Surveying the knowledge and practices of health professionals in China, India, Iran, and Mexico on treating tuberculosis. The American journal of tropical medicine and hygiene. 2016;94(5):959-70.

- Ameneh mombini, Raheb gorbani, Hamidallah Bahador, Parisa Dastoori. Assessing the Needs of General Physicians Regarding Continuing Medical Education Program for National Tuberclusis Survillance System in Semnan 2012. Iranian Journal of Infectious Diseases and Tropical Medicine (IJIDTM(. 2014;19(66):51-56. (Full Text in Persian).

- Olakunle OS, Oladimeji O, Olalekan AW, Olugbenga-Bello A, Akinleye C, Oluwatoyin OA. Knowledge of tuberculosis management using directly observed treatment short course therapy among final year medical students in South Western Nigeria. Pan African Medical Journal. 2014;18(1).
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v5i1.18812

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.