تعیین نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی کارکنان انتظامی

حسین رستمی, حمزه احمدیان, تورج هاشمی, امید مرادی

چکیده


271

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی کارکنان انتظامی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی به روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری اين پژوهش شامل کليه کارکنان انتظامی شهرستان تبریز در سال 1396 بودند. از این جامعه نمونه ای به حجم 350 نفر  به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و پرسشنامه حمایت اجتماعی، مقیاس تاب آوری و پرسشنامه کیفیت زندگی را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده با استفاده از تحلیل رگرسیون در برنامه AMOS  و آزمون بوت استراپ انجام شد. تحلیل داده ها نشان داد که حمایت اجتماعی قادر به پیش بینی مثبت کیفیت زندگی، و تاب آوری؛ و تاب آوری قادر به پیش بینی مثبت و معنی دار کیفیت زندگی می باشد. همچنین، حمایت اجتماعی از طریق تاب آوری به صورت مثبت کیفیت زندگی را پیش بینی می کند. با توجه به نتایج بدست آمده می توان مطرح کرد که تجربه حمایت در برابر مطالبات موقعیت به مثابه یک عامل حفاظتی احتمالی محسوب نمی شود بلکه از طریق افزایش توانمندی ها و سازش فرد در رویارویی با چالش ها و غلبه بر مشکلات، خودمهارگری او را افزایش داده و فرصت استفاده از تجربه های جانشین را فراهم و از این طریق موجب بهبود کیفیت زندگی می شود.

 


موضوع


تاب آوری، حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی.

تمام متن:

PDF

166DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v5i1.18745

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.