ارتباط مصرف تنقلات کم ارزش با افسردگی در نوجوانان ساکن مناطق با وضعیت اقتصادی-اجتماعی بالا و پایین شهر تهران

نسرین غلامی, بهناز یعقوبی مقدم, آرزو رضازاده

چکیده


108

زمینه و هدف: اهمیت تغذیه سالم بر سلامت روان در مطالعات پیشین به اثبات رسیده است. الگوهای تغذیه ای ناسالم و مصرف میان وعده های کم ارزش با افسردگی مرتبط می باشند. این مطالعه با هدف تعیین رابطه مصرف تنقلات کم ارزش با درجات افسردگی در نوجوانان ساکن در مناطق با وضعیت اقتصادی-اجتماعی بالا و پایین شهر تهران انجام شد.

روش و مواد: در این مطالعه مقطعی، 200 نوجوان دختر 13 تا 18 ساله از طریق نمونه گیری تصادفی از مدارس مناطق دو (به عنوان یک منطقه با وضعیت اقتصادی-اجتماعی بالا) و 18 (به عنوان یک منطقه با وضعیت اقتصادی-اجتماعی پایین) تهران انتخاب شدند. ارزیابی مصرف تنقلات کم ارزش توسط پرسشنامه بسامد خوراک 24 آیتمی نیمه کمی خود اجرا که طراحی شده بود و اعتبار صوری و محتوای آن توسط متخصصان تغذیه مورد تایید قرار گرفته بود، انجام شد. وضعیت افسردگی به وسیله فرم بلند پرسشنامه معتبر Beck از طریق مصاحبه مورد بررسی قرارگفت. اطلاعات در نرم افزار SPSS-21 وارد شد و از آزمون chi-square استفاده شد.

یافته ها: میانیگن (انحراف معیار) سن نوجوانان مورد مطالعه (1/1) 1/16 سال و امتیاز کل افسردگی (5/9) 4/13 بود. میانگین مصرف شکلات، شیرینی ها، نوشیدنی ها، پفک ها، کیک ها، بیسکویت ها و غذاهای آماده به ترتیب (4) 5/4، (5/1) 5/1، (5/5) 5/4، (3) 3، (3) 4/3، (3/2) 1/2 و (3/1) 5/1 بار در هفته بود. همچنین، میانگین مصرف کل تنقلات کم ارزش در نوجوانان مدارس با وضعیت اقتصادی-اجتماعی پایین بیشتر بود ((7/15) 7/26 در مقابل (1/13) 4/23 بار در هفته). مقایسه مدارس با وضعیت اقتصادی-اجتماعی پایین نسبت به مدارس با وضعیت اقتصادی-اجتماعی بالا نشان داد که درصد بیشتری از نوجوانان افسردگی متوسط و شدید (26% در مقابل 12%) و درصد کمتری افسردگی خفیف (25% در مقابل 41%) داشتند. اما در هر دو منطقه درصد بیشتری (5/29% در مقابل 5/22%) از افراد نرمال یا دارای درجات ملایم افسردگی در پایین ترین سهک و درصد بیشتری از افرادی که افسردگی متوسط و شدید (5/10% در مقابل 5/4%) داشتند در بالاترین سهک مصرف تنقلات کم ارزش قرار داشتند (05/0>P).

نتیجه گیری: مصرف بیشتر تنقلات کم ارزش به طور معنی داری با سطوح بالاتر افسردگی در دانش آموزان دختر نوجوان در هر دو گروه با وضعیت اقتصادی-اجتماعی بالا و پایین مرتبط است.


موضوع


تنقلات کم ارزش، افسردگی، نوجوانان

تمام متن:

PDF

35

مراجع


Ogolsky BG, Bowers JR. A. Meta-Analytic Review of Relationship Maintenance and Its Correlates. Journal of Social and Personal Relationships 2013; 30(3):343-67.

Stafford L. Measuring Relationship Maintenance Behaviors: Critique and Development of the Revised Relationship Maintenance Behavior Scale. Journal of Social and Personal Relationships 2011; 28(2):278-303.

Houser ML, Fleuriet C, Estrada D. The Cyber Factor: an Analysis of Relational Maintenance through the Use of Computer-Mediated Communication. Communication Research Reports 2012;29(1):34-43.

Myers SA, Byrnes KA, Frisby BN, Mansson DH. Adult Siblings' Use of Affectionate Communication As a Strategic and Routine Relational Maintenance Behavior. Communication Research Reports 2011;28(2):151-8.

Le B, Korn MS, Crockett EE, Loving TJ. Missing You Maintains Us: Missing a Romantic Partner, Commitment, Relationship Maintenance, and Physical Infidelity. Journal of Social and Personal Relationships 2011; 28(5):653-67.

Baker LR, McNulty JK. Self-Compassion and Relationship Maintenance: The Moderating Roles of Conscientiousness and Gender. Journal of personality and social psychology 2011;100(5):853.

Dainton M. An Interdependence Approach to Relationship Maintenance in Interracial Marriage. Journal of Social Issues 2015; 71(4):772-87.

Mansson DH, Myers SA, Turner LH. Relational Maintenance Behaviors in the Grandchild–Grandparent Relationship. Communication Research Reports 2010;27(1):68-79.

Dainton M. Linking Theoretical Explanations for the Use of Marital Maintenance: Equity, Uncertainty, Attachment, and Reciprocity. Acta de Investigación Psicológica-Psychological Research Records 2011;1(2):352-75.

Wheeler LA, Updegraff KA, Thayer SM. Conflict Resolution in Mexican Origin Couples: Culture, Gender, and Marital Quality. Journal of Marriage and Family. 2010; 72(4):991-1005.

Mikkelson AC, Myers SA, Hannawa AF. The Differential Use of Relational Maintenance Behaviors in Adult Sibling Relationships. Communication Studies 2011;62(3):258-71.

Canary DJ. On Babies, Bathwater, and Absolute Claims: Reply to Stafford. Journal of Social and Personal Relationships 2011; 28(2):304-11.

Stafford L. Measuring Relationship Maintenance Behaviors: Critique and Development of the Revised Relationship Maintenance Behavior Scale. Journal of Social and Personal Relationships 2011;28(2):278-303.

Pauley PM, Hesse C, Mikkelson AC. Trait Affection Predicts Married Couples’ Use of Relational Maintenance Behaviors. Journal of Family Communication 2014;14(2):167-87.

Stafford L. Marital Sanctity, Relationship Maintenance, and Marital Quality. Journal of Family Issues 2016; 37(1):119-31.

Momeni kh, seyedi M S, Rezaei KH, Azizi A, Ansari S. The Role of Leisure Patterns in Marital Stability by Mediating Relational Maintenance Behavior and Marital Happiness. Journal of Family Counseling & Psychotherapy 2014; 4(2): 339-366. [Full Text in Persian].

Judd SE, Letter AJ, Shikany JM, Roth DL, Newby PK. Dietary Patterns Derived Using Exploratory and Confirmatory Factor Analysis Are Stable and Generalizable Across Race, Region, and Gender Subgroups in the REGARDS Study. Frontiers in nutrition 2015; 1:29.

Lan AS, Waters AE, Studer C, Baraniuk RG. Sparse Factor Analysis for Learning and Content Analytics. The Journal of Machine Learning Research 2014;15(1):1959-2008.

Bullard L, Wachlarowicz M, DeLeeuw J, Snyder J, Low S, Forgatch M, DeGarmo D. Effects of the Oregon Model of Parent Management Training (PMTO) on Marital Adjustment in New Stepfamilies: A randomized trial. Journal of Family Psychology 2010; 24(4):485.

Havermans N, Vanassche S, Matthijs K. Methodological Challenges of Including Children in Family Research: Measurement Equivalence, Selection Bias and Social Desirability. Child Indicators Research. 2015; 8(4):975-97.

Hayduk LA, Littvay L. Should researchers use single indicators, best indicators, or multiple indicators in structural equation models? BMC medical research methodology. 2012;12(1):159.

Krause N, Hayward RD. Assessing Stability and Change in a Second-Order Confirmatory Factor Model of Meaning in Life. Journal of happiness studies. 2014;15(2):237-53.

Harris LR, Watts ME, Nel R, Schoeman DS, Possingham HP. Using Multivariate Statistics to Explore Tradeoffs among Spatial Planning Scenarios. Journal of applied ecology 2014; 51(6):1504-14.

Finney SJ, DiStefano C, Kopp JP. Overview of Estimation Methods and Preconditions for Their Application with Structural Equation Modeling. Principles and Methods of Test Construction: Standards and Recent Advances 2016 May 31; 3.

Boe O. Using LISREL V to Perform a Covariance Structure Analysis of a Tripartite Model of Attitude. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2015; 182:360-3.

Gentile CJ, Edwards A. Long-Distance Versus Geographically Close Romantic Relationships: Relational Maintenance, Satisfaction, and Affectionate Communication on Facebook. Iowa Journal of Communication 2014; 46(1):94-113.

Gettings PE, Wilson SR. Examining commitment and relational maintenance in formal youth mentoring relationships. Journal of Social and Personal Relationships 2014; 31(8):1089-115.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v5i3.18658

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.