ساختار عاملی، پایایی و روایی پرسشنامه مدل سرمایه گذاری در روابط بین زوجین

مهدی قزلسفلو, سید هادی سید علی تبار, مژگان میرزا, مریم واشقانی فراهانی

چکیده


151

زمینه و هدف: مدل سرمایه‌گذاری، نظریه وابستگی متقابل را به تصویر می‌کشد و ساختارهای به هم وابسته‌ای را به‌ منظور تحلیل گرایش به تداوم یک رابطه به کار می‌گیرد. هدف مطالعه حاضر، تعیین ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس پرسشنامه سرمایه‌گذاری در رابطه بین زوجین شهر تهران بود.

روش و مواد: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی با طرح همبستگی بود. جامعه‌ این مطالعه شامل کلیه زوجین دارای فرزند مقطع راهنمایی در شهر تهران بود که از بین آن‌ها 420 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس مدل سرمایه گذاری و پرسشنامه سازگاری زناشویی بود. برای بررسی اعتبار پرسشنامه از اعتبار سازه ( تحلیل عاملی تاییدی) و اعتبار همگرا استفاده شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی بازآزمون استفاده شد.

یافته‌ها: تعداد 250 (5/59%) نفر آن‌ها از شرکت کنندگان زن و و 170 (5/40%) نفر مرد بودند. ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاس های رضایت از رابطه 97/0، کیفیت جایگزین ها 87/0، میزان سرمایه گذاری در رابطه 85/0 و تعهد زناشویی 68/0 و همچنین ضریب بازآزمایی آن در فاصله دو هفته ای برای خرده مقیاس رضایت از رابطه 94/0، کیفیت جایگزین ها 86/0، میزان سرمایه گذاری در رابطه 82/0 و تعهد شخصی 67/0 به دست آمد. بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که مقیاس سازگاری زناشویی با خرده مقیاس های رضایت از رابطه 84/0، کیفیت جایگزین ها 29/0-، میزان سرمایه گذاری 55/0 و تعهد شخصی 77/0 همبستگی معنی داری دارد که این رابطه بیانگر روایی همگرای مقیاس مدل سرمایه گذاری است (01/0P<). ساختار عاملی مقیاس مدل سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، مورد تأیید قرار گرفت.

نتیجه گیری: ساختار عاملی تاییدی، پایایی و روایی مقیاس مدل سرمایه گذاری برای کاربردهای پژوهشی و تشخیصی در حد قابل قبول بود.


موضوع


مقیاس مدل سرمایه‌گذاری، پایایی، روایی، ساختار عاملی

تمام متن:

PDF

76

مراجع


Adams JM, Jones WH. The Conceptualization of Marital Commitment: An Integrative Analysis. Journal of personality and social psychology. 1997;72(5):1177.

Weigel DJ, Ballard-Reisch DS. Constructing Commitment in Intimate Relationships: Mapping Interdependence In The Everyday Expressions Of Commitment. Communication Research. 2014;41(3):311-32.

Clements R, Swensen CH. Commitment to One’s Spouse as a Predictor of Marital Quality among Older Couples. Current Psychology. 2000; 19(2):110-9.

Tang CY, Curran MA. Marital Commitment and Perceptions of Fairness in Household Chores. Journal of Family Issues. 2013;34(12):1598-622.

Arriaga XB, Reed JT, Goodfriend W, Agnew CR. Relationship Perceptions and Persistence: Do Fluctuations in Perceived Partner Commitment Undermine Dating Relationships? Journal of personality and social psychology. 2006; 91(6):1045.

Masters A. Marriage, Commitment and Divorce in a Matching Model with Differential Aging. Rev Econ Dyn. 2008; 11(3):614-28.

Kapinus CA, Johnson MP. The Utility of Family Life Cycle as a Theoretical and Empirical Tool Commitment and Family Life-Cycle Stage. Journal of Family Issues. 2003; 24(2):155-84.

Olson JR, Goddard HW, Marshall JP. Relations among Risk, Religiosity, and Marital Commitment. Journal of Couple & Relationship Therapy. 2013;12(3):235-54.

Sprecher S. Equity and Social Exchange in Dating Couples: Associations with Satisfaction, Commitment, and Stability. Journal of Marriage and Family. 2001 Aug 1; 63(3):599-613.

Kurdek LA. Attractions and Constraints as Determinants of Relationship Commitment: Longitudinal Evidence from Gay, Lesbian, and Heterosexual Couples. Personal Relationships. 2000; 7(3):245-62.

Mehdizadegan I, Renani ZS. Comparing of Sexual Satisfaction, Marital Commitment, Marital Intimacy and Body Image among Married Employed and Married Housewives Women. International Journal of Psychology. 2016;51:683.

Harmon D. Black Men and Marriage: The Impact of Spirituality،Religiosity, and Marital Commitment on Satisfaction. Unpublished doctoral dissertation, university of Alabama. 2005.

Rusbult CE. Commitment and Satisfaction in Romantic Associations: A Test of the Investment Model. Journal of experimental social psychology. 1980; 16(2):172-86.

Alaf BC, Zahrakar K, Sanai B. Effect of Practical Application of Intimate Relationship Skills Program in Marital Commitment of Couples. Journal of Research & Health. 2017;7(1):653-62.

Gettings PE, Wilson SR. Examining Commitment and Relational Maintenance in Formal Youth Mentoring Relationships. Journal of Social and Personal Relationships. 2014 12(1):53-62.

Etcheverry PE, Le B, WU TF, Wei M. Attachment and the Investment Model: Predictors of Relationship Commitment, Maintenance, and Persistence. Personal Relationships. 2013; 20(3):546-67.

Rodrigues D, Lopes D. The Investment Model Scale (IMS): Further Studies on Construct Validation and Development of a Shorter Version (IMS-S). The Journal of general psychology. 2013;140(1):16-28.

Impett EA, Beals KP, Peplau LA. Testing the Investment Model of Relationship Commitment and Stability in a Longitudinal Study of Married Couples. Current Psychology. 2001; 20(4):312-26.

Rusbult CE, Martz JM, Agnew CR. The Investment Model Scale: Measuring Commitment Level, Satisfaction Level, Quality of Alternatives, and Investment Size. Personal relationships. 1998;5(4):357-87.

Durko AM, Petrick JF. Travel as Relationship Therapy: Examining the Effect of Vacation Satisfaction Applied to the Investment Model. Journal of Travel Research. 2016;55(7):904-18.

Beals KP, Impett EA, Peplau LA. Lesbians in Love: Why Some Relationships Endure and Others End. Journal of Lesbian Studies. 2002; 6(1):53-63.

Schmitt TA. Current Methodological Considerations in Exploratory and Confirmatory Factor Analysis. Journal of Psychoeducational Assessment. 2011;29(4):304-21.

Hooman, H A, Askari A. Factor Analysis: Difficulties and Dilemmas it. Journal of Psychology. 2005: 35, 1-22.

Spanier GB. Measuring Dyadic Adjustment: New Scales for Assessing the Quality of Marriage and Similar Dyads. Journal of Marriage and the Family. 1976:15-28.

Sanaei B. The Role Of The Family of Origin in Marriage Children. Journal of Consulting Research and News, 1999, 21-26. [Full Text in Persian]
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v5i1.18382

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.