تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی و عملکرد حرفه ای معلمان

محمد محمدی پور, سکینه جمعه نیا

چکیده


70

زمینه و هدف: معلمی از جمله مشاغلی است که به دلیل نقش مهم و تأثیرگذار در پرورش افراد و حساسیت هایی که در این زمینه وجود دارد، فرد را تحت تأثیر فشار روانی قرار می دهد، بنابر این سلامت روان در این حرفه و نقش مهارت های زندگی در بهبود سلامت روان و عملکرد حرفه ای معلمان از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی مهارت های زندگی بر سلامت روانی و عملکرد حرفه ای معلمان شهر گنبدکاووس انجام شد.

روش و مواد: : این مطالعه به روش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه با مشارکت 66 نفر از معلمان شهر گنبدکاووس در سال تحصیلی 91-1390 انجام شد. نمونه گیری به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و به شکل تصادفی صورت گرفت. گروه آزمایش در برنامه آموزش مهارت های زندگی (در 11 جلسه و هر جلسه یک ساعت) شرکت کردند. داده ها با استفاده از پرسشنامه سلامت روان و عملکرد حرفه ای جمع آوری گردید و با نرم افزار SPSS-22 و آزمون های تحلیل کوواریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: میانگین (انحراف معیار) مؤلفه های سلامت روانی پس از آموزش مهارت های زندگی در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه پس از مداخله افزایش یافت. این مؤلفه ها، جسمانی سازی 1/1(6/0) در مقابل 5/0(4/0) و (01/0>P) وسواس- اجبار 2/1(7/0) در مقابل 5/0(4/0) و (01/0>P) حساسیت بین فردی 1(6/0) در مقابل 4/0(4/0) و (01/0>P) افسردگی 8/0(7/0) در مقابل 2/0(4/0) و (01/0>P) اضطراب 1/1(6/0) در مقابل 4/0(6/0) و (01/0>P) هراس 9/0(6/0) در مقابل 4/0(4/0) و (01/0>P) اندیشه پردازی پارانوئید 9/0(6/0) در مقابل 4/0(4/0) و (01/0>P) روان گسسته گرایی 9/0(5/0) در مقابل 4/0(4/0) و (01/0>P) بود. هم چنین آموزش مهارت های زندگی شامل روش های تدریس6/3(6/0) در مقابل 4/4(4/0) و (01/0>P) تکنولوژی آموزشی 1/3(8/0) در مقابل 9/3(1) و (01/0>P) طراحی آموزشی 7/3(7/0) در مقابل 5/4(4/0) و (01/0>P) ارزشیابی 6/3(8/0) در مقابل 3/4(5/0) و (01/0>P) منجر به افزایش عملکرد حرفه ای در مقایسه با گروه گواه شد.

نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عملکرد حرفه ای معلمان مؤثر است.


موضوع


سلامت روان، عملکرد حرفه ای، مهارت های زندگی و معلمان مدارس

تمام متن:

PDF

20

مراجع


Moghadam M, Rostami Ghoran N, Arasteh M, Shams Alizade N, Maroufi A. .Investigating the Effect of Single Life Skills Training on Knowledge and Attitude of New Students about Life Skills: and Promoting their Psychosocial Capabilities, Journal Center for the Study of Medical Education, 2008, 1: 34-26. (Full text in Persian(

Kumar PS, George B. Life Events, Social Support, Coping Strategies, and Quality of Life in Attempted Suicide: A Case Control Study. Indian journal of psychiatry. 2013 Jan 1; 55(1):46-51.

Kieling C, Baker-Henningham H, Belfer M, Conti G, Ertem I, Omigbodun O, Rohde LA, Srinath S, Ulkuer N, Rahman A. Child and Adolescent Mental Health Worldwide: Evidence for Action. The Lancet. 2011 Oct 28;378(9801):1515-25.

Bayani AA, Kochaki AM, Kochaki GhM. Determination of Mental Health Status of Teachers in Golestan Province Using Psychological Checklists (SCL90-R) in 2005-2007, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2009, 9, 2 (22): 44-39. )Full text in Persian)

Noorbala AA, Akhondzadeh S. Mental Health Study Process into Prevalence of Mental Disorders in Iran. Arch Iran Med. 2015 Feb 1;18(2):74-5. )Full text in Persian(

Bakhtiyarpour DashtBozorge P, Abedi MR. Mental Health Assessment of Isfahan Teachers in the Years 2000-2002, The Guideline, No. 17: 80-73. )Full text in Persian(

Saki, R., Asareh, A.R, And Shaabani Moshkol, R.. The Relationship Between Professional Ethics of Managers and Transformational Leadership with Teachers Job Performance in High Schools in Malard. Quarterly Journal of Management and Leadership Management. Islamic Azad University, Garmsar Branch, 2015, 9(50):1-27. )Full text in Persian(

Investigating the Effect of Individual and Organizational Factors on the Performance of Ditto Accountants of Governmental Devices in West Azarbaijan, Productivity Management, 2015 (35): 194-173. )Full text in Persian(

Noushadravan Kh. What Are Life Skills? Access in http://eslahe.com 2007.

Gray, R. Up Packing Authoritative Parenting. Journal of Marriage and The Family, 2009; 61: 574-587.

Conrad A, Thomas W, Lindner E, Leif M, Kjetil S. Hospital Employees Improve Basic Life Support Skills and Confidence With a Personal Resuscitation Manikin and Amin Video Instruction Resuscitation, 2009;80, 8: 898– 902.

Bob L, Roisin, D. Using Podcasts to Support Communication Skills Development: A Case Study for Content Format Preferences Among Postgraduate. Research Students Computers & Education, 2010;54, 4: 962-971.

Smith TA, Gery LS, Ketring SA. Evaluating a Youth Leadership Life Skills Development Program. Journal of Extensive. 2005, Sep: 35-48.

Turner NE, Macdonald J, Somerset M. Life skills, Mathematical Reasoning and Critical Thinking: A Curriculum for Prevention of Problem Gambling. Journal of Gambling Studies, 2008;24(3): 367-380.

Forneris T, Danish SJ, Scott DL. Setting Goals, Solving Problems and Seeking Social Support. Pub Med Adolescence, 2007;42(165): 103-14.

Vernosfaderani A. The Effectiveness of Life Skills Training on Enhancing the Self-Esteem of Hearing Impaired Students in Inclusive Schools. Open Journal of Medical Psychology, 2014;l. 3. 1: 94-99.

Khalatbari J, Azizzadeh, Fereshteh. Impact Life Skills and Coping with the Pressures on Mental Health Students. Research in Applied Psychology. Twelfth summer 2011;(2): 30-39. )Full text in Persian(

Mirzai R. Standardizing and validating of SCL-90-R in Iran. Archives of Iranian Medicine. 2009;12:5-14.

Hajizad M, Salehi M. Survey and Comparison of the Professional Skills of Professors of Human Sciences Basic Science. Journal of Educational Psychology, 2012, 1(9): 59-67. (Full text in Persian(

Hamid, N., and Dehghanzadeh, Z. Relationship between Spirituality, Organizational Commitment and General Health with Job Performance in Clinical Nurses, Quarterly Journal of Nursing Management, 2012, 1(2):20-28. )Full text in Persian(




DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v5i3.18336

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.