پیش‌بینی پرخاشگری نوجوانان بزهکار براساس راهبردهای حل مسئله و مهارت‌های ارتباطی

علی شیخ الاسلامی--- دانشگاه محقق اردبیلی,
الهام اسدالهی--- ,
نسیم محمدی---

چکیده


54

زمینه و هدف: نوجواني دوره‏ی گذر از كودكي به بزرگسالي، همراه با تغييرات اجتماعي، روان‏شناختي، رفتاري و فيزيكي است. اين تغييرات به همراه زمينه‏هاي فرهنگي، اجتماعي و خانوادگي نوجوانان مي‏تواند منجر به بروز مشكلات اجتماعي از جمله انحرافات اجتماعي ( مثل بزهكاري و پرخاشگری) شود .هدف مطالعه حاضر، پیش‌بینی پرخاشگری نوجوانان بزهکار براساس راهبردهای حل مسئله و مهارت‌های ارتباطی بود.

روش و مواد: این مطالعه با روش توصیفی-همبستگی انجام شد. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل تمامی نوجوانان پسر بزهکار مرکز اصلاح تربیت و نیروی انتظامی شهر اردبیل در سال 95-1394 بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری دردسترس، تعداد 100 نوجوان پسر بزهکار بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه‌ی پرخاشگری باس و پری، پرسشنامه‌ی مهارت‌های ارتباطی کوئین دام و پرسشنامه‏ی سبک‌های حل مسئله‌ی کسیدی و لانگ بودند. داده‌ها با کمک ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم‌افزار SPSS-19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین راهبردهای حل مسئله‌ی غیرانطباقی (درماندگی، مهارگری، سبک حل مسئله اجتناب) با پرخاشگری نوجوانان بزهکار رابطه‏ی مثبت معنادار و بین راهبردهای حل مسئله‌ی انطباقی (اعتماد، خلاقیت، گرایش) و مهارت‌های ارتباطی با پرخاشگری نوجوانان بزهکار رابطه‏ی منفی معنادار وجود دارد (01/0>P). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کردکه تقریباً 55/0 درصد از کل واریانس پرخاشگری نوجوانان بزهکار براساس راهبردهای حل مسئله‏ی غیرانطباقی، راهبردهای حل مسئله‏ی انطباقی و مهارت ارتباطی قابل پیش‌بینی است (01/0>P).

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاکی از آن است که راهبردهای حل مسئله و مهارت های ارتباطی می‌توانند پرخاشگری نوجوانان بزهکار را پیش‌بینی کنند. نتایج مطالعه حاضر می‌تواند به روان‌شناسان زندان‌ها و کانون اصلاح و تربیت کمک کند تا هرچه بیشتر به نقش راهبردهای حل مسئله و مهارت‌های ارتباطی در کاهش پرخاشگری نوجوانان بزهکار پی برده و بتوانند مداخله‌های مناسبی را با در نظرگرفتن این متغیرها در مورد پرخاشگری نوجوانان بزهکار اجرا کنند.


موضوع


پرخاشگری، راهبردهای حل مسئله، مهارت ارتباطی، نوجوانان بزهکار

تمام متن:

PDF

57DOI: http://dx.doi.org/10.22037/ch.v4i3.16584

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.