طراحي الگوي مدیریت برنامه‌های توسعه ایران در حوزه سلامت در سطوح ملی، استانی و شهرستان

بهزاد دماری, علیرضا حیدری

چکیده


993

زمینه و هدف: برنامه‌های توسعه اهداف و وظایف هر یک از بخش‌های جامعه را در هر حوزه تعیین کرده و هر سازمان دولتی رسیدن به بخشی از این اهداف را به عهده دارد. عدم تحقق کامل برنامه‌ها و ناهماهنگي بين برنامه‌هاي ملي، استاني و شهرستاني از مشکلات برنامه‌هاي توسعه می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه طراحي الگوي مدیریت برنامه‌های توسعه ایران در حوزه سلامت در سطوح ملی، استانی و شهرستان بود.

روش و مواد: یک مطالعه ترکیبی در سه مرحله مرور متون، تدوين الگوی اولیه مدیریت برنامه‌های توسعه ایران به روش کیفی و مشروعیت بخشی الگوی نهایی به روش کمی انجام شد. داده‌های کیفی از طریق مصاحبه و بحث گروهی متمرکز جمع‌آوری و با استفاده از تحلیل محتوا تحلیل گردید. داده‌های کمی از طریق پرسشنامه گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS-21 تحلیل گردید.

یافته‌ها: چالش‌های نظام برنامه‌‎ریزی سلامت در پنج درون‌مایه اصلی (هدف و برنامه، ساختار، منابع، فرایند، پایش و نظارت) و 20 موضوع فرعی و الزامات نظام برنامه‌ریزی سلامت در پنج درون‌مایه اصلی (برنامه‌ریزی، هماهنگی، سازماندهی، تأمین مالی، نظارت و کنترل) و 19 موضوع فرعی ارائه گردید.

نتیجه‌گیری: توازن برنامه‌ها باید در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رعایت شود، الگوی تدوین شده محتوی برنامه را به جهتی سوق می‌دهد که این توازن ایجاد شود. درضمن، نظامي تضمين شده براي پايش و ارزشيابي اهداف مندرج در برنامه‌ها ايجاد می‌کند.


موضوع


الگو، برنامه توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سلامت، ایران

تمام متن:

PDF

796

مراجع


Norouzzadeh R, Fathi Vajargah K, Kayzouri AH. Content Analysis of National Documents for Composing Policies in Five Years Plan in Higher Education, Science and Technology of Iran. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education.2009;15(3):29-50.

Barati O, Keshtkaran A, Ahmadi B, Hatam N, Khammarnia M, Siavashi E. Equity in the Health System:an Overview on National Development Plans. Sadra Medical Sciences Journal 1393;3(1):77-88.

Khodabakhshi M, Nowrouzzadeh R. The Necessity of Considering Public Sectors’ Efficiency and Productivity Measurement in Iran’s Fifth Development Plan According to Power Supply Industry’s Technical Efficiency Evaluation by DEA Technique. JOM& DP. 2011;23(2):3-27.

Akhavan Behbahani A. Analytical Review of Health Policies in Development Plans. Journal of Medical Council of Iran 2013;31(2):105-112.

Damari B, Vosoogh-Moghaddam A, Delavari A. How Does the Ministry of Health and Medical Education of Iran Protect the Public Benefits? Analysis of Stewardship Function and the Way Forward. Hakim Research Journal 2015;18(2):94-104.

Azizkhani F, Varmarzyar H. Evaluation of Regulatory Mechanism for the Fifth Development Plan. Majlis & Rahbord 2011;18(67):164-211.

Policy Council of Ministry of Health and Medical Education. Health of Islamic Republic of Iran in Fifth Development Plan for Economic, Social and Cultural Rights, November 2009.

Gholami S, Azimi M. Pathology of Economic Development Programs after the Victory of Islamic Revolution. Vice-Chancellery for Research in Islamic Azad University, 2009.

Sadeghi Shahedani M, Khosravi M. Theoretical Differences and Similarities of Five Years Development Plans of Islamic Republic of Iran. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research 2016;6(23):13-26.

Damari B, Vosoogh Moghaddam A, Fathi M, Kazemi A. Redesigning Operational Planning System (OPS) for Ministry of Health and Medical Education in Iran. Payesh Journal 2013;13(1):21-32.

Damari B, Rahbari-Bonab M, Vosoogh Moghaddam A, Aminloo H. Challenges and Performance Improvement Approaches of Boards of Trustees of Universities of Medical Sciences and Health Services in Iran. Hakim Health Sys Res 2014;17(2):88-95.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v4i4.16180

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.