سرطان پستان در ایران: میزان ها، پراکندگی و عوامل مرتبط

کامبیز عباچی زاده, عبدالرضا مرادی کوچی, علی قنبری مطلق, احمد کوشا, رضا شکرریز فومنی, امیر عرفانی

چکیده


325

زمینه و هدف: سرطان پستان، به عنوان شایعترین سرطان در بین زنان و دومین سرطان شایع جهان، هزینههای زیادی را بر
نظامهای سلامت تحمیل کند. هدف مطالعه حاضر، بررسی میزانهای سرطان پستان در کشور ایران و استانهای آن و بررسی
عوامل مرتبط با بروز سرطان پستان، با تمرکز بر محل زندگی و براساس آخرین داده های کشوری میباشد.
روش و مواد: این مطالعه براساس آخرین اطلاعات در دسترس نظام کشوری ثبت سرطان در سال 1388 انجام گرفت. 8333
مورد سرطان پستان ثبت شده، شامل 259 مرد و 8074 زن مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات تکمیلی جمعیت شناختی، بر
اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 توسط مرکز آمار ایران استخراج و با کمک آن میزان بروز استاندارد شده
سنی )ASR( Rate Standardized -Age کل کشور، استان ها، مراکز استانها و کلانشهرها )به صورت یک مجموعه( و قطبهای
جغرافیایی کشور شامل شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تعیین شد.
یافتهها: 1/3% مبتلایان به سرطان پستان مرد بودند. میانگین )انحراف معیار( سنی در زنان مبتلا، )7/12( 5/50 و در مردان
)4/15( 5/56 بود. میزان بروز استاندارد شده )ASR( کل کشور برای جمعیت زنان 6/24 در صد هزار و برای جمعیت مردان 82/0
در صد هزار بهدست آمد. بروز سرطان پستان از میزان 15 در صد هزار نفر در مناطق شهری تا 6/34 در کلانشهرها متغیر است.
همچنین این میزان از حدود 1/18، 1/19، 7/19 به ترتیب در غرب، شمال و شرق ایران تا حدود 3/29 و 7/29 در جنوب و مرکز
متغیر است. در ضمن، با افزایش میزان شهرنشینی، میزان بروز سرطان پستان نیز افزایش داشت )71/0 = r و 001/0 >P(.
نتیجهگیری: با توجه به همبستگی قابل توجه بین شهرنشینی و بروز سرطان پستان در ایران، اقدامات سلامت عمومی جهت
پیشگیری و غربالگری سرطان پستان با هدف شناسایی زودرس مبتلایان، در مناطق شهری ضروری می باشد


موضوع


سرطان پستان، بروز، ایران، اپیدمیولوژی، ثبت، شهرنشینی

تمام متن:

PDF

189

مراجع


Ferlay J, Soerjomataram I, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray F. Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. International journal of cancer.2015;136(5):E359-86.

Babaei M, Jaafarzadeh, Sadjadi AR, Smadi F, Yazdanbod A, Fallah M, et al. Cancer Incidence and Mortality in Ardabil: Report of an Ongoing Population-Based Cancer Registry in Iran,2004-2006. Iranian J Publ Health 2009;38(4):35-45.

Somi MH, Farhang S, Mirinezhad SK, Naghashi S, Seif-Farshad M, Golzari M. Cancer in East Azerbaijan, Iran: results of a population-based cancer registry. Asian Pac J Cancer Prev. 2008;9(2):327-0.

Iranian Annual of National Cancer Registration Report 2008-2009. Iran Ministry of Health. 2009.

Yaha AL-Hashimi MM, Wang X J. Breast Cancer in Iraq, Incidence Trends From 2000-2009. Asian Pac J Prev 2014;15(1):281-286.

Haqiqat Sh, Akbari M E, Ghafari Sh, Yavari P. Health Expenditure in Initial diagnostic and Treatment Approach to Non-metastatic Breast Cancer in Iran. Iranian Journal of Breast Disease 2013;6(2):14-25.

World Health Organization. World health statistics 2010. World Health Organization; 2010.

Iranian Annual of National Cancer Registration Report 2009-2010. Iran Ministry of Health. 2010.

Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Mousavi Jarahi A, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: An Epidemiological Review. The Breast Journal 2007;13(4):383-391.

Roshandel Gh, Sajadi A, Arabi M, Keshtkar A,Sedaghat SM, Nouraie SM, et al. Cancer Incidence in Golestan Province: Report of an Ongoing Population-based Cancer Registry in Iran between 2004 and 2008. Archive of Iranian Medicine. 2012; 15(4): 194-199.

Marjani A, Kabir MJ. Breast Cancer Incidence Among Females in the Golestan Province, Iran. Indian Journal of Cancer.2009; 46(4): 351-352.

Fazeli Z, Najafian-zade M, Eshrati B, Almasi-Hashiani A. Five-year evaluation of epidemiological, geographical and survival analysis of breast cancer in Markazi Province,2007-2011. Arak Medical University Journal. 2014; 16(80): 72-79.

Sadat Taheri N, Bakhshande Nosrat S, Aarabi M, Naeimi Tabiei M, Kashani E, Rajaei S, et al. Epidemiological Pattern of Breast Cancer in Iranian Women: Is there an Ethnic Disparity. Asian Pacific J Cancer Prev. 2012;13(9): 4517-4520.

Jemal A, Seigel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Murray T, et al. Cancer Statistics, 2008. CA Cancer J Clinicians.2008; 58: 71-96.

Jemal A, Seigel R, Xu J, Ward E. Cancer Statistics, 2010. CA Cancer J Clinicians 2010; 60: 277-300.

Ly D, Forman D, Ferlay J, Louise A. Cook B, Cook M. An international comparison of male and female cancer incidence rates. International Journal of Cancer 2013;132:1918-1926.

Mirmalek S.A, Elhamkani F. Male Breast Cancer. Iranian Journal of Surgery.2007; 15(1):19-36.

Bakhtiari A, Hajahmadi M. 5 Year Assessment of Breast Cancer at Rajaeii Hospital, Babolsar(2001-2005). Iranian Journal of Gynecology, Obstetrics and sterility. 2007; 9(1):47-52.

Giordano SH, Buzdar AU, Hortobagyi GN. Breast Cancer in Men. Ann Intern Med. 2002;137(8): 678-687.

Miao H, Verkooijen HM, Chia K S, Bouchardy Ch, Pukkala E, Laronningen S, et al. Incidence and Outcome of Male Breast Cancer: An International Population-Based Study. J Clin Oncol. 2011; 29:4381-4386.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v5i1.15856

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.