سرطان پستان در ایران: میزان ها، پراکندگی و عوامل مرتبط

کامبیز عباچی زاده, عبدالرضا مرادی کوچی, علی قنبری مطلق, احمد کوشا, رضا شکرریز فومنی, امیر عرفانی

چکیده


1214

زمینه و هدف: سرطان پستان، به عنوان شایعترین سرطان در بین زنان و دومین سرطان شایع جهان، هزینههای زیادی را بر
نظامهای سلامت تحمیل کند. هدف مطالعه حاضر، بررسی میزانهای سرطان پستان در کشور ایران و استانهای آن و بررسی
عوامل مرتبط با بروز سرطان پستان، با تمرکز بر محل زندگی و براساس آخرین داده های کشوری میباشد.
روش و مواد: این مطالعه براساس آخرین اطلاعات در دسترس نظام کشوری ثبت سرطان در سال 1388 انجام گرفت. 8333
مورد سرطان پستان ثبت شده، شامل 259 مرد و 8074 زن مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات تکمیلی جمعیت شناختی، بر
اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 توسط مرکز آمار ایران استخراج و با کمک آن میزان بروز استاندارد شده
سنی )ASR( Rate Standardized -Age کل کشور، استان ها، مراکز استانها و کلانشهرها )به صورت یک مجموعه( و قطبهای
جغرافیایی کشور شامل شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تعیین شد.
یافتهها: 1/3% مبتلایان به سرطان پستان مرد بودند. میانگین )انحراف معیار( سنی در زنان مبتلا، )7/12( 5/50 و در مردان
)4/15( 5/56 بود. میزان بروز استاندارد شده )ASR( کل کشور برای جمعیت زنان 6/24 در صد هزار و برای جمعیت مردان 82/0
در صد هزار بهدست آمد. بروز سرطان پستان از میزان 15 در صد هزار نفر در مناطق شهری تا 6/34 در کلانشهرها متغیر است.
همچنین این میزان از حدود 1/18، 1/19، 7/19 به ترتیب در غرب، شمال و شرق ایران تا حدود 3/29 و 7/29 در جنوب و مرکز
متغیر است. در ضمن، با افزایش میزان شهرنشینی، میزان بروز سرطان پستان نیز افزایش داشت )71/0 = r و 001/0 >P(.
نتیجهگیری: با توجه به همبستگی قابل توجه بین شهرنشینی و بروز سرطان پستان در ایران، اقدامات سلامت عمومی جهت
پیشگیری و غربالگری سرطان پستان با هدف شناسایی زودرس مبتلایان، در مناطق شهری ضروری می باشد


موضوع


سرطان پستان، بروز، ایران، اپیدمیولوژی، ثبت، شهرنشینی

تمام متن:

PDF

296

مراجع


Ferlay J, Soerjomataram I, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray F. Cancer Incidence

and Mortality Worldwide: Sources, Methods and Major Patterns in GLOBOCAN 2012. International Journal of

Cancer. 20151;136(5).

Babaei M, Jaafarzadeh H, Sadjadi AR, Samadi F, Yazdanbod A, Fallah M, Aghlmandi S, Ramezani R, Haukka J,

Hekmat SH, Didevar R. Cancer Incidence and Mortality in Ardabil: Report of an Ongoing Population-based Cancer

Registry in Iran, 2004-2006. Iranian Journal of Public Health. 2009;38(4):35-45.

Somi MH, Farhang S, Mirinezhad SK, Naghashi S, Seif-Farshad M, Golzari M. Cancer in East Azerbaijan, Iran:

Results of a Population-based Cancer Registry. Asian Pac J Cancer Prev. 2008 Jan 1;9(2):327-0.

Aghajani H, Eatemad K, Goya M, Ramezani R, Modirian MN, Nadali F. Iranian Annual of National Cancer

Registration Report 2008-2009. Center for Disease Control. 2011.

سرطان پستان در ایران: ... کامبیز عباچ یزاده و همکاران 21

Al-Hashimi MM, Wang XJ. Breast Cancer in Iraq, Incidence Trends from 2000-2009. Asian Pacific Journal of Cancer

Prevention. 2014;15(1):281-6.

Haqiqat Sh, Akbari M E, Ghafari Sh, Yavari P. Health Expenditure in Initial Diagnostic and Treatment Approach to

Non-metastatic Breast Cancer in Iran. Iranian Journal of Breast Disease 2013;6(2):14-25.

World Health Organization. World health statistics 2010. World Health Organization; 2010.

Ramezani R. Iranian Annual of National Cancer Registration Report 2009-2010. Center for Disease Control. 2012.

Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, Ebrahimi M. Breast Cancer in Iran: an

Epidemiological Review. The Breast Journal. 2007 1;13(4):383-91.

Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Murray T, Thun MJ. Cancer Statistics, 2008. CA Cancer J Clin. 2008;58(2):71-96.

Jemal A, Siegel R, Xu J, Ward E. Cancer Statistics, 2010. CA Cancer J Clin.2010;60(5):277-300.

Ly D, Forman D, Ferlay J, Louise A. Cook B, Cook M. An International Comparison of Male and Female Cancer

Incidence Rates. International Journal of Cancer 2013;132:1918-1926.

Giordano SH, Buzdar AU, Hortobagyi GN. Breast Cancer in Men. Ann Intern Med. 2002;137(8): 678-687.

Miao H, Verkooijen HM, Chia KS, Bouchardy C, Pukkala E, Larønningen S, Mellemkjær L, Czene K, Hartman

M. Incidence and Outcome of Male Breast Cancer: an International Population-based Study. Journal of Clinical

Oncology. 2011;29(33):4381-6.

Mirmalek S.A, Elhamkani F. Male Breast Cancer. Iranian Journal of Surgery.2007; 15(1):19-36.

Bakhtiari A, Hajahmadi M. 5 Year Assessment of Breast Cancer at Rajaeii Hospital, Babolsar (2001-2005). Iranian

Journal of Gynecology, Obstetrics and Sterility. 2007; 9(1):47-52.

Fazeli Z, Najafian-zade M, Eshrati B, Almasi-Hashiani A. Five-year Evaluation of Epidemiological, Geographical

and Survival Analysis of Breast Cancer in Markazi Province,2007-2011. Arak Medical University Journal. 2014;

(80):72-79.

Sadat Taheri N, Bakhshande Nosrat S, Aarabi M, Naeimi Tabiei M, Kashani E, Rajaei S, et al. Epidemiological

Pattern of Breast Cancer in Iranian Women: Is There an Ethnic Disparity. Asian Pacific J Cancer Prev. 2012;13(9):

-4520.

Roshandel G, Sadjadi A, Sedaghat SM, Semnani S, Malekzadeh R. Cancer Incidence in Golestan Province: Report

of an Ongoing Population-based Cancer Registry in Iran between 2004 and 2008. Archives of Iranian medicine. 2012

;15(4):196.

Marjani A, Kabir MJ. Breast Cancer Incidence among Females in the Golestan Province, Iran. Indian Journal of

Cancer. 2009;46(4):351-2.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v5i1.15856

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.