نقش مؤلفههای بخشودگی بین فردی در پیش بینی بهزیستی روانی در دانش آموزان متوسطه شهر تبریز

امید ابراهیمی, تورج هاشمی, دل آرام محمدی

چکیده


172

زمینه و هدف: بهزیستی روانی از مفاهیمی است که در روانشناسی مثبتنگر مورد توجه قرار گرفته و شناسایی عوامل مؤثر بر آن، یکی
از موضوعهای مورد علاقه تحقیقهای روانشناختی امروز است. هدف مطالعه حاضر تعیین نقش مؤلفههای بخشودگی بین فردی در
پیشبینی بهزیستی روانی در دانشآموزان متوسطه شهر تبریز بود.
روش و مواد: این مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی بود. بدین منظور نمونهای به تعداد 366 دانشآموز متوسطه پسر به صورت
نمونهگیری خوشهای از بین دبیرستانهای شهرستان تبریز انتخاب شد. آزمودنیها پرسشنامههای بهزیستی روانشناختی Ryff و مقیاس
بخشودگی بین فردی را تکمیل نمودند. دادههاي به دست آمده با استفاده از روشهاي آماري همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه
استاندارد تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها: میانگین )انحراف معیار( سن شرکت کنندگان در مطالعه )8/ 0( 3/17 سال بود و از طبقه اقتصادی- اجتماعی متوسط بودند.
میانگین )انحراف معیار(کنترل رنجش )5/3( 2/14 )158/ 0=r(، درک و فهم واقعبینانه )2/3( 8/18 )158/ 0=r( و کنترل انتقامجویی
)7/3( 5/25 )157/ 0=r( با بهزیستی روانشناختی )9/9( 75 همبستگی مثبت و معنادار داشت )05/ 0<P(. از میان مؤلفههای بخشودگی،
درک و فهم واقعبینانه میتواند بهزیستی روانی را به طور معنیداری پیشبینی کند.
نتیجهگیری: مطالعه نشان داد افرادی که پس از رنجش، نسبت به درک شرایط مؤثر در خطا و ویژگی جایزالخطا بودن انسان، واقع بین
هستند از بهزیستی روانشناختی بالاتري نیز برخوردارند


موضوع


بهزیستی روانشناختی، بخشودگی، درک و فهم واقع بینانه، کنترل رنجش، کنترل انتقامجویی.

تمام متن:

PDF

156

مراجع


Shojaee A, Soleymani E. The Effectiveness of Spiritual Intelligence Training on Psychological Well-being of Students

Covered by the Imam Khomeini Relief Committee. Journal of School Psychology. 2015;4(1):156-64. (Full Text in Persian).

Arabgol F, Mahmoudi Gharaei J, Shoshtari M. The Effect of Education Life Skills on Performance Students in Fourth

Grade. Advances in Cognitive Science. 2005;7(3):172-80. (Full Text in Persian).

Cuner-Kucukkaya P, Isik I. Predictors of Psychiatric Symptom Scores in a Sample of Turkish High School Students.

Nurs Health Sci. 2010;12(4):429-36.

Keyes CLM, Shmotkin D, Ryff C-D. Optimizing Well-being: the Empirical Encounter of Two Traditions. J Perso and

Soci Psych. 2002;82:1007-22.

Heiman T, BergerO. Parents of Children with Asperger Syndrome or with Learning Disabilities: Family Enviorment

and Social Support. Research in Developmental Disability. 2008;29:289-300.

Ghafoori S, Mashhadi A , Hasan Abadi H. The Effectiveness of Spiritual Psychotherapy Based on Forgiveness in

Order to Increase Marital Satisfaction and Prevent Marital Conflicts of Couples in the City of Mashhad. Journal of

Fundamentals of Mental Health. 2013;15(4):45-57. (Full Text in Persian).

Fincham F-D, Beach S-H, Davila J. Longitudinal Relations between Forgiveness and Conflict Resolution in Marriage,

Journal of Family Psychology. 2007;21(3):542-545.

Mc Collough M-E, Bellah C-G, Kilpatrick S, Johnson J-l. Vengefulness: Relationships with Forgiveness, Rumination,

Well-being and the Big Five. Personality and Social Psychology Bulletin. 2001;27:601610-.

Enright R, Fitzgibbons R. Helping Clients Forgive: An Empirical Guide for Resolving Anger and Restoring Hope.

st ed. Washington: American Psychological Association. 2000;2:11-57.

Ehteshamzadeh P, Ahadi H, Enayati M-S, Heidari A. Construct and Validation of A Scale for Measuring Interpersonal

Forgiveness. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology.2011;16(4):443-55. (Full Text in Persian).

Lavafpour Nouri F, Zahrakar K, Azadhoush Fatideh Z. Effectiveness of A Process-based Forgiveness Intervention in

Reducing Revenge and Avoidance Motivations among Middle School Male Students. Journal of School Psychology.

;3(2):253-266. (Full Text in Persian).

Khodabakhsh M-R, Kiani F. Investigating the Role of Forgiveness in Health and Psychological Wellbeing of Students.

J Health Syst Res. 2013;9(10):1050-61. (Full Text in Persian).

نقش مؤلفه های بخشودگی بین فردی در ... امید ابراهیمی و همکاران 47

Saffarinia M, Mohammadi N, Afshar H. The Role of Interpersonal Forgiveness in Resilience and Severity of Pain in

Chronic Pain Patients. Journal of Fundamentals of Mental Health, 2016;18(4):9-212. (Full Text in Persian).

Bakiyan M-J, Pajoohiniya S-h, Rezazade B. Effectiveness of Empathy Training on Improving Relations between Their

Personal and Emotional Adjustment of Students with ADHD Symptoms. Journal of School Psychology, 2013;2(2): 6-28.

(Full Text in Persian).

Young J-D. Psychometric and Experimental Investigation of Impulsivity, Rumination, Revenge, and Forgiveness,

Submitted to the Graduate School of Wayne State University, Detroit, Michigan in Partial Fulfillment of the

Requirements for the Degree of P.h.d. 2011.

Aghayosefi A, Kharbu A, Hatami H-R. The Role of Rumination on Psychological Well-being and Anxiety the

Spouses' Cancer Patients. Health Psychology. 2015;4(14):79- 97. (Full Text in Persian).

Pourmohseni Koluri F. The Impact of Rumination and Worry on Sleep Disturbance. Daneshvar Medicine, 2014; 21(108):

-12. (Full Text in Persian).

Rijavec M, Jurčec L. Gender Differences in the Relationship between Forgiveness and Depression/Happiness.

Psihologijske Teme, 2010;19(1):189-202 .

Maltby J, Macaskill A, Day l. Failure to Forgive Self and Others. Personality and Individual Differences 2001;29: 1-6.

Zandipour T. Shahdokht A, Nahidpour F. A Study on the Relationship between Forgiveness, Personality Traits,

Mental Health in Couples Who Referred to Hygiene Centers of Gachsaran. Journal - Research Women and Society,

;7(2):1-19. (Full Text in Persian).

Hamidipour R, Sanae Zaker B, Nazari A-M, Farahani M-N. The Effect of Group Therapy on Marital Satisfaction

Based on Forgiveness. Social Studies-psychological Women, 2011;8(4):49-73. (Full Text in Persian).

Zakiee A, Khodadadi K, Alikhani M, Rostami S, Karami J. The Relationship between Lfe Skills and Personality

Traits with Forgiveness Marital among Women in Kermanshah. Woman and Family Studies. 2010;10;75-91.

(Full Text in Persian).

Khanjani M, Shahidi S-h, Fath-Abadi J, Mazaheri M-A, Shokri O. Factor Structure and Psychometric Properties of

the Ryff’s Scale of Psychological Well-being, Short form (18-item) among Male and Female Students. Journal of

Thought & Behavior in Clinical Psychology, 2014; 8(32); 26-37. (Full Text in Persian).
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v5i1.15716

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.