ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان در استان های مرکزی و همدان

حسین سلیمی بجستانی--- دانشیار، دکترای تخصصی مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران,
مجتبی محمدی جلالی فراهانی--- دانشجوی دکترای مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران,
علی دلاور--- استاد، دکترای تخصصی روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. نویسنده مسئول,
کیومرث فرحبخش--- دانشیار، دکترای تخصصی مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران,
عبدالله معتمدی--- دانشیار دکترای تخصصی روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. ایران,
رضا ساکی--- استادیار دکترای تخصصی علوم تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده


274

زمینه و هدف: نابهنجاري‌هاي رفتاري به عنوان ميزان ناسازگاري رفتاری يک فرد با ارزش‌هاي اجتماعي تعریف می‌شود. از آنجا که دانش‌آموزان به عنوان آینده‌سازان جامعه محسوب می‌شوند لذا توجه به سلامت رفتاری آنها ضروری به نظر می‌رسد. هدف از مطالعه حاضر، تعیین ناهنجاری‌های رفتاری دانش‌آموزان استان‌های مرکزی و همدان بود.

مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر به لحاظ اجرا تلفیقی از روش‌های پیمایشی و علی- مقایسه‌ای بود. این مطالعه با مشارکت 410 دانش‌آموز دوره‌های ابتدایی و متوسطه مدارس شهری دولتی استان‌‌های مرکزی و همدان در سال تحصیلی 95-1394 و به صورت نمونه‌گیری سهمیه‌ای تصادفی انجام شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد Achenbach فرم‌های TRF و YSR جمع‌آوری شدند. برای تحلیل داده‌ها در بخش میدانی از آزمون t با گروه‌‌های مستقل و در بخش تحلیل محتوا از تحلیل کیفی استفاده شده است.

یافته‌ها: نتایج تحلیل نشان داد که شیوع ناهنجاری‌های رفتاری در دانش‌آموزان استان مرکزی و همدان متفاوت بوده است (4/13=t، 001/0>P). همچنین نتایج نشان داد شیوع ناهنجاری‌های رفتاری در پسران و دختران تفاوت معناداری با یکدیگر نداشت (5/1-=t، 05/0<P).

نتیجه‌گیری: شیوع نابهنجاری‌های رفتاری در گروه‌های مختلف با توجه به جنس، سن و محل زندگی متفاوت است.


موضوع


ناهنجاری‌های رفتاری، اطلس ناهنجاری‌های رفتاری، جنسیت، دوره تحصیلی

تمام متن:

PDF

610

مراجع


Allen KD, Barone VJ, Kuhn BR. A Behavioral Prescription for Promoting Applied Behavior Analysis within Pediatrics. Journal of Applied Behavior Analysis. 1993 Dec 1; 26(4):493-502.

Christina Kowalik S. Childhood Disorders Diagnostic Desk Reference. Journal of Child & Adolescent Psychopharmacology. 2004 Sep 1; 14(3):495-7.

Guo C, Saxton GD. Tweeting Social Change: How Social Media are Changing Nonprofit Advocacy. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 2014 Feb; 43(1):57-79.

Kinsfogel, M. Interparental Conflict and Adolescent Dating Relationships. Journal of Family psychology, 2004; (18): 505-515.

Ke S, Lai J, Sun T, Yang MM, Wang JC, Austin J. Healthy Young Minds: the Effects of a 1-Hour Classroom Workshop on Mental Illness Stigma in High School Students. Community mental health journal. 2015 Apr 1; 51(3):329-37.

Navabakhsh M, Vahedi M. The Relationship between Family Social Capital on Behavioral Abnormalities Students, Journal of Sociology, 2010; 4(4): 82-92. [Full Text in Persian]

Shamsaei F, Alhani F, Cheragi F, Galeiha A. Assess the Mental Health Needs of People in Hamedan. Yafteh J. 2009; 11(4): 107-115. [Full Text in Persian]

Hsiao EY, McBride SW, Hsien S, Sharon G, Hyde ER, McCue T, Codelli JA, Chow J, Reisman SE, Petrosino JF, Patterson PH. Microbiota Modulate Behavioral and Physiological Abnormalities Associated with Neurodevelopmental Disorders. Cell. 2013 Dec 19; 155(7):1451-63.

Kord Znganeh M. The Relationship of Social Anomie among College Students in City Rāmhormoz. Social Sciences, 2006; 1(2): 273-296. [Full Text in Persian]

Jamilian HR, Fathabadi J, KHANSARI MR. Prevalence of Mental Disorders in Youth Central District. Iranian Journal of Psychiatry and clinical psychology (thinking and behavior). 2009; 14(4): 454-458. [Full Text in Persian]

Islamiyah MM. Prevalence of Behavioral Disorders among Elementary Students in Tehran. RESEARCH ON EXCEPTIONAL CHILDREN. 2008; 1(27): 98-109. [Full Text in Persian]

Devika K, Jafarian A, Nourbakhsh V. Designing a Sustainable Closed-Loop Supply Chain Network Based on Triple Bottom Line Approach: A Comparison of Metaheuristics Hybridization Techniques. European Journal of Operational Research. 2014 Jun 16; 235(3):594-615.

Grinshteyn EG, Eisenman DP, Cunningham WE, Andersen R, Ettner SL. Individual-And Neighborhood-Level Determinants of Fear of Violent Crime among Adolescents. Family & community health. 2016 Apr 1; 39(2):103-12.

Mousavi MN, Ghahremani A, Bagheri Kashkouli A. Identification and Analysis of Hot Spots in order to Achieve Sustainable Security (case study: the city of Urmia), Journal of Geography Police, 2012; 1(2): 1-18. [Full Text in Persian]

Shaterian M, Smi Joshgani Z, Noryan Arani F. Social Factors Influencing Behavioral Abnormalities Students about the City of Aran, Social Development Studies.2013; 3(19): 123-135. [Full Text in Persian]

Sarboland K, Moosavi SA, Manafi A, Begzadeh S, Ghaemian M. A Study on the Role of Skill Training in Entrepreneurship of Entrepreneurs and Non-Entrepreneurs of Vocational Rraining Centers in Ardebil, Iran. European Online Journal of Natural and Social Sciences: Proceedings. 2014 Jul 28; 2(3 (s)): pp-2920.
DOI: http://dx.doi.org/10.22037/ch.v4i3.15680

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.