پیش بینی اختلالات مصرف مواد بر مبنای شدت اعتیاد، مصرف در خانواده، سن شروع و نوع ماده مصرفی

مهرداد رمضانی پیانی, مجتبی حبیبی, سجاد اله دادی, نیکزاد قنبری

چکیده


98

زمینه و هدف: با توجه به اینکه افراد مبتلا به اختلالات مصرف مواد، متحمل دامنه ای از عوارض فراوان بر زندگی روزمره خود می شوند و اختلالات مصرف مواد بار سنگینی را بر دوش افراد و جامعه می گذارد، این مطالعه با هدف پیش بینی اختلالات مصرف مواد بر مبنای شدت وابستگی به مواد، مصرف در خانواده، سن شروع و نوع ماده مصرفی انجام شد.

روش و مواد: این مطالعه به صورت توصیفی همبستگی و با مشارکت 281 نفر از افراد مبتلا به اختلالات مصرف مواد که در سال 1395 در کمپ، زندان و خوابگاه های معتادان ساکن بودند، به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. افراد نمونه پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه وابستگی Leeds و آزمون تشخیص اختلالات مصرف مواد را تکمیل کردند و اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS-23 تحلیل شد و همچنین از آزمون های آماری رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس استفاده شد.

یافته ها: میانگین (انحراف معیار) اختلالات مصرف مواد بر اساس آزمون تشخیص مصرف مواد (4/9) 3/27، شدت وابستگی به مواد براساس پرسشنامه وابستگی Leeds (2/3) 3/9 و سن شروع مصرف مواد (4/6) 1/20 سال بود. نوع ماده مصرفی، شدت وابستگی به مواد، سن شروع مصرف و مصرف در خانواده روی هم 51 درصد واريانس اختلالات مصرف مواد را تبيين می‌کند. از بين متغیرهای پیش‌بین به ترتیب نوع ماده مصرفی (01/0>P)، شدت وابستگی به مواد (01/0>P)، سن شروع (05/0>P) و مصرف در خانواده (01/0>P) بیشترین توان پیش بینی را برای اختلال های مصرف مواد داشت.

نتیجه گیری: مطالعه نشان داد اختلالات مصرف مواد بر مبنای مؤلفه‌های شدت وابستگی به مواد، مصرف در خانواده، سن شروع و نوع ماده قابل تبیین می باشد، یعنی مؤلفه‌های مذکور می توانند اختلال های مصرف مواد را پیش بینی کنند. بنابراین توجه سیاست گذاران حوزه سلامت و اعتیاد به عوامل زمینه ساز اعتیاد ضروری به نظر می رسد. همچنین تخصیص بودجه به برنامه های آموزشی به خانواده ها و آگاهی رسانی در مدارس برای پیشگیری از ابتلا به اختلالات مصرف مواد ضروری به نظر می رسد.


موضوع


اختلالات مصرف مواد، شدت اعتیاد، مصرف در خانواده، سن شروع، نوع ماده مصرفی

تمام متن:

PDF

55

مراجع


Jandaghi F, Neshat-Doost H T, Kalantari M, and Jabal-Ameli Sh. "The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Stress Management Group Training on Anxiety and Depression of Addicts under Methadone v." Journal of Clinical Psychology. 2013; 4 (16): 41-51 (Full Text n Persian).

Deborah S H, O’Brien P C, Auriacombe M, Borges G, Bucholz K, Budney A, Compton M W, Crowley T, Ling, and Petry M N. "DSM-5 Criteria for Substance Use Disorders: Recommendations and Rationale." Am J Psychiatry. 2013; 170 (8): 834–851.

Kim D, DiPaula BA. A survey of pharmacy experiential learning in substance dependence. Currents in Pharmacy Teaching and Learning 6. 2014;6(1):58-68.

Rhemtulla M, Fried EI, Aggen SH, Tuerlinckx F, Kendler KS, Borsboom D. Network analysis of substance abuse and dependence symptoms. Drug and Alcohol Dependence. 2016;161(1):230-7.

Alah-Gholilo K, Abolghasemi, Abaas, Zahed A. The Relationship of Mindfulness Skills and Metacognitive Beliefs with Interpersonal Reactivity of Substance Abusers. Journal of Clinical Psychology. 2014;6(3):33-42.

Akbari zardkhaneh s, Sohrabi F, Taraghikhoh S, Porsharifi H, Taremiyan F, Peyravi H, et al. Demographic characteristics and substance use among student of public universities. Studies Educational Psychology. 2012;7(12):1-22 (Full Text n Persian).

Lettieri DJ. Drug abuse: A review of explanations and models of explanation. Advances in Alcohol and Substance Abuse. 1985;4(3-4):9-40.

Mokre A, Eftekhari H, Edalati H, ganjgahi H. Relationship between degree of craving and different demensions of addiction severity in heroin intravenous users. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2008; 14(3): 289-306 (Full Text n Persian).

Hadadi R, Rostami R, Rahiminezhad A, Akbari zardkhaneh S. The effectiveness of cognitive-behavioral group therapy in reducing impulsivity, impulse control, craving and addiction severity in Crack addict. Journal of Addiction Research. 2009;3(10):29-51 (Full Text n Persian).

Ilhan IO, Demirbas H, Dogan YB. Validation study of the Turkish version of the Yale –Brown Obsessive Compulsive Scale for heavy drinking in a group of male patients. Drug and Alcohol Review. 2006;25(4):357-60.

Rashidi M, Khoramabadi Y, Ahmadi Tahour Soltani M,Keshavarz Afshar H, Jafari E, and Akbari S. "The Comparison of Smoking Predisposition Factors and Risky Behaviors in Smoker and non-Smoker Soldiers." Journal of Police Medicine. 2017; 6 (2): 135-142 (Full Text n Persian).

Amalia, D, Rehman Khan Sh U, and Chew Sim Ch. "Differences in Stress, Self-Esteem Between Smoking and Non-Smoking Acehnese Adolescents." jurnal psicologi 2016; 1 (1): 1-8.

Melchior M, Chastang J-F, Goldberg P, Fombonne E. High prevalence rates of tobacco, alcohol and drug use in adolescents and young adults in France: results from the GAZEL Youth study. Addictive Behaviors. 2008;33(1):122-33.

Guindalini C, Vallada H, Breen G, Laranjeira R. Concurrent crack and powder cocaine users from Sao Paulo: Do they represent a different group? BMC Public Health. 2006;6(10):1-7.

Besharat Ma, Ghafori B, Rostsmi R. Comparison of attachment styles of patients with substance use disorders and non-infected. Medical research. 1386;31(3):265-71(Full Text n Persian).

Coviello DM, Alterman AI, Cacciola JS, Rutherford MJ, Zanis DA. The role of family history in addiction severity and treatment response treatment response. Journal of Substance Abuse Treatment. 2004;26(1):1-11.

1Sim T, Wong D. Working with Chinese families in adolescent drug treatment. Journal of Social Work Practice. 2006;22(1):103-18.

A compactive study of Smoking Prevention Indexes and Effect of Individual, Family, and Peers Risk Factors in Adolescent`s Smoking: Smoker and Non-smoker High School Students. Research in Social Psychology. 2012;1(4):19-43.

Habibi M, Besharat mA, Bahrami Ehsan H, Rostami R, ferrer-wreder l. Predict substance use in adolescents based on risk and protective factors preventing individual, family, peers and location. Journal of Clinical Psychology. 2012;4(1):43-54 (Full Text n Persian).

Delavar A. Research Methods in Psychology and Educational Sciences. Tehran: Virayesh; 1389 (Full Text n Persian).

Berman AH, Bergman H, Palmstierna T, Schlyter F. Evaluation of the Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) in criminal justice and detoxification settings and in a Swedish population sample. European Addiction Research. 2005;11(1):22-31.

Hildebrand M. The Psychometric Properties of the Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT): A Review of Recent Research. Journal of Substance Abuse Treatment. 2015;53:52-9.

Raistrick D, Bradshow J, Tober G, Weiner J. Development of the Leeds Dependence Questionnaire (LDQ): a questionnaire to measure alcohol and opiate dependence in the context of a treatment evaluation package. Addiction-Abingdon. 1994;89(5):563-89.

Heather N, Raistrick D, Tober G, Godfrey C, Parrott S. Leeds Dependence Questionnaire: new data from a large sample of clinic attenders. Addiction Research & Theory. 2001;9(3).

Mojtaba Habibi SA, Leila Mohammadi, Nikzad Ghanbari. Psychometric properties of Leeds Dependence Questionnaire (LDQ) in dependent people with drug and alcohol. Pejouhandeh 2016;21(3):153-160 (in Presian). 2016 (Full Text n Persian).

Fox HC, Talih M, Malison R, Anderson GM, Kreek MJ, Sinha R. Frequency of recent cocaine and alcohol use affects drug craving and associated responses to stress and drug-related cues. Psychoneuroendocrinology. 2005;30(9):550-91.

Walton-Moss B, McCaul ME. Factors associated with lifetime history of drug treatment among substance dependent women. Addictive Behaviors. 2006;31(2):246-53.

Akbari Zardkhaneh S, Sohrabi F, Poursharifi H, Taramian F, Peiravi H, Taragijah S, et al. Protective and risk factors of substance abuse among state universities students. Journal of Applied Psychological Research. 2010;1(2):45-62 (Full Text n Persian).

Makarem S, Zanjani Z. The relationship between religiosity individuals, families and belief to the consequences of drug abuse with drug use. Quarterly Journal of Research on Addiction. 2013;7(22):75-88 (Full Text n Persian).

Khazaei H, Najafi F, Far AA. Substance abuse prevalence and related factors to it, among students of Kermanshah University of Medical Science in 2011. J Kermanshah Univ Med Sci 2013;17(3):197-205
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v5i3.15401

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.