رابطه عملکرد خانواده، خشونت خانوادگی و رابطه ولي فرزندي با رفتار قربانیان زورگویی در بین دختران دبیرستانی

فهیمه پورمند--- کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران,
فرشاد محسن زاده--- استادیار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران,
علی قائدنیای جهرمی--- دانشجوي دكتري روانشناسي باليني، دانشگاه شهيد بهشتي. تهران. ايران.

چکیده


717

مقدمه و هدف: رفتار قربانی زوگویی شدن در مدرسه یکی از مشکلات سازگاری در دوران نوجوانی است، و به شکل دریافت آزار و اذیت های جسمی، جنسی و روانشناختی یک یا چند دانش آموز دیگر به صورت مکرر در یک دوره زمانی است. هدف مطالعه حاضر تعیین رابطه متغیرهای عملکرد خانواده، رابطه والد-فرزندی و خشونت خانوادگی با رفتار قربانی زور گویی شدن دختران در مقطع دبیرستان بود.

روش و مواد: روش مطالعه حاضر توصیفی مقطعی بود، جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه هفت اداره آموزش و پرورش شهر تهران که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای، تعداد 383 دانش‌آموز دختر دبیرستانی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه زورگویی/قربانی Olweus، رابطه والد-فرزندی، عملکرد خانواده و خشونت Straus جمع آوری شد. داده‌ها وارد نرم افزار spss-18 شد، و با روش همبستگی و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: متغیر قربانی شدن با عملکرد خانواده )005/0P=، 58/0 (r= ، رابطه والد-فرزندی )006/0P=، 54/0- (r= و خشونت خانوادگی، خشونت پدر )003/0P=، 67/0 (r= و خشونت مادر )007/0P=، 43/0 (r= رابطه معنادار دارد. در حالی که پرخاشگری فیزیکی پدر (001/0>P)، عاطفه مثبت پدر (001/0>P) و حل مشکل )001/0 (P=به صورت مستقیم و آزردگي/سردرگمي نقش مادر (001/0>P)، خشم پدر )001/0 (P=و پرخاشگری فیزیکی مادر )002/0(P= به صورت معکوس پیش بینی کننده رفتار قربانی شدن می­باشند.

نتیجه­گیری: مطالعه نشان دادند که متغیرهای خانوادگی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر فرایند قربانی زور گویی شدن اثر دارند. عوامل خانوادگی تأثیر بسزایی در شکل‌گیری الگوهای رفتاری نوجوانان دارد، آموزش شیوه های فرزندپروری و نظارت صحیح والدین بر فرزندان می تواند از بسیاری آسیب های اجتماعی در آینده پیشگیری نماید.


موضوع


قربانی شدن در مدرسه، عملکرد خانواده، خشونت خانوادگی، رابطه ولی فرزندی

تمام متن:

PDF

586

مراجع


Olweus D. Bully/victim problems in school: Knowledge base and an effective intervention program. The Irish J Psychol, 1993; 18, 179-190.

Chen JK, Astor RA. School Violence in Taiwan: Examining how western risk factors predict school violence in an Asian culture. Interpersonal Violence, 2010; 25(8), 1388– 1410.

Smith PK, Brain BF. Bullying in the school. aggressive behav, 2000; 26 (1). 1-9.

Yuslyany GA, Habibi M, Soleimani E. The relationship between discipline desired behavior and family functioning, locus of control and self-esteem of students. J Sch Psychol. 2012; 1(2): 114-134. (Full Text in Persian)

Bowes L, Arseneault L, Maughan B, Taylor A, Caspi A, & Moffitt TE. School, neighborhood, and family factors are associated with children's bullying involvement: A nationally representative longitudinal study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2009. 48(5), 545-553.

Jantzer V, Haffner J, Parzer P, Resch F, & Kaess M. Does parental monitoring moderate the relationship between bullying and adolescent nonsuicidal self-injury and suicidal behavior? A community-based self-report study of adolescents in Germany. BMC public health, 2015;15(1), 583-595.

Erginoz E, Alikasifoglu M, Ercan O, Uysal O, Alp Z, Ocak S, Albayrak Kaymak D. The role of parental, school, and peer factors in adolescent bullying involvement: Results from the Turkish HBSC 2005/2006 study. Asia Pac J Public Health, 2015; 27(2), 1591-1603.

Duggins SD, Kuperminc GP, Henrich CC, Smalls-Glover C, & Perilla JL. Aggression among adolescent victims of school bullying: Protective roles of family and school connectedness. Psychol violence, 2016; 6(2), 205-220.

Springer AE, Cuevas Jaramillo MC, Ortiz Gómez Y, Case K, & Wilkinson A. School social cohesion, student-school connectedness, and bullying in Colombian adolescents. Global health promot, 2016; 23(4), 37-48.

.Santrock J W. Essentials of life-span development: McGraw-Hill. 2014.

Rigby K, Slee P Bullying among Australian children: Reported behaviour andattitudes to victims. J Soc Psychol, 1991; 131, 615-627.

Baldry AC, Farrington DP. Bullies and delinquents: Personal characteristics and parental styles. J Community Appl Soc Psychol, 2000; 10(1), 17–31.

Perry DG, Perry L, Kennedy E. Conflict and the development of antisocialbehaviour. In C. U. Shantz, W. W. Hartup (Eds.), Conflict in child and adolescent development, 1992. London: Cambridge University Press.

Ahmed E, Braithwaite V. ''What, Me Ashamed?'' shame management and school bullying. Res Crime Delinquency, 2004; 41, 269-294.

Bayrami M, Alaei p. Bullying in female middle schools: the role of parenting styles and perception of family’s emotional environment. J Sch Psychol. 2013;2(3). 38-56. [Full Text in Persian]

Dussich JPJ, Maekoya Ch. Physical Child Harm and Bullying-Related Behaviors: A comparative study in Japan, South Africa, and the United States. Offender Ther Comp Criminology, 2007; 51 (5), 495-509.

Araghi Y. Comparison of the quality of parent- Child Relationship of two Groups of Aggressive and Non Aggressive boy Students. Psychol stud. 2008; 4(3), 113-129. (Full Text in Persian)

Rafieefar SH, Parsania S. Violence against women, World Health Organization, Tehran: Publication Tandis. 2001. [Full Text in Persian]

Enayat H, Yaghobi Dost. The Relationship between marital conflict and domestic violence than girls. J Women Soc 2012; 3(3). [Full Text in Persian]

Liu J. Early health risk factors for violence: Conceptualization, evidence, and implications. Aggression Violent Behav, 2011, 16, 63–73.

Villanti A, Boulay M, & Juon HS. Peer, parent and media influences on adolescent smoking by developmental stage. Addict behav, 2011; 36(1), 133-136.

Abdollahzadeh N, Samani S. The family processes, family content and adolescence emotional problems. Procedia - soc behavsci, 2010; 5, 733- 737. [Full Text in Persian]

Patchin, JW, Hinduja S. Traditional and nontraditional bullying among youth: A test of general strain theory. Youth Soc, 2011; 43 (2), 727-751.

Wong DSW, Lok DPP, Lo TW, Ma SK. School bullying among Hong Kong Chinese primary schoolchildren. Youth and Society, 2008; 40(1), 35-54.

Goldenberg I, Goldenberg H, Family therapy, translated by Mohammad Reza Hosseini Shahybrvaty and S. Naqshbandi, Tehran, mental publication, 2002.

Meunier JC, Roskam I, Stievenart M, Moortele G, Browne DT, Kumar A. Externalizing behavior trajectories: The role of parenting, sibling relationshipsand child personality. J Appl Dev psychol, 2011; 32(1), 20-33.

Fiese BH, Winter MA. Family Influences. Encyclopedia of Infant and Early Childhood development, 2008; 492-501.

Rahmani F, Seyed-fatemi N, Baradaran-rezaee M, Sedaghat K, Fathiazar S. The Relationship of Parenting Style and the Extent of Problem Behaviors in Students. Psychiatry Clin Psychol Iran. 2007; 12 (4) :365-370 [Full Text in Persian]

Sappington AA. Childhood Abuse as a Possible Focus for Early Intervention into Problems of Violence and Psychopathology, Aggression Violent Behav. 2000, 5(3). 255-256.

Haj-Yahia, Muhammad M, Baerwald P. The incidence of witnessing interparental violence and some of its psychological consequences among Arab adolescents. Child Abuse Neglect. 2001; 25(7), 885-907.

Cottrell L, Shuli Y, Hongjie L, Deveaux L, Lunn S, Mac Bain R, Stanton B. Gender-based model comparisons of maternal values, monitoring, communication, and early adolescent risk behavior. J Adoles Health, 2007; 41, 99-109.

Lezin N, Lori A, Rolleri M, Bean S, Taylor T. Parent- child connectedness: Implications for research interventions and positive impacts on adolescents. Adoles Health, 2004; 24, 205- 221.

Zardkhaneh Akbari S, Javadi R. Identity and relationship-child relationship Valley addicted women. J Fam. 2009; 5(19). (Full Text in Persian)
DOI: http://dx.doi.org/10.22037/ch.v4i4.15366

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.