رابطه سطوح تاب آوری، بهزیستی روان‌شناختی و رضایت زناشویی در زوجین نابارور تحت درمان لقاح خارج رحمی

عصمت دانش--- استاد روانشناسی، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران,
پریسا امین الرعایایی--- کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات استان البرز، ایران,
رقیه نوری پور لیاولی--- دانشجوی دکترای مشاوره، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده


559

مقدمه و هدف: مشکل ناباروری در دنیای امروز به عنوان یک نگرانی اجتماعی درآمده و با معضلات روانشناختی و اجتماعی متعددی همراه است. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه سطوح تاب‌آوری و بهزیستی روانشناختی با رضایت زناشویی در زوجین ناباروری تحت درمان لقاح رحمی بود.

روش: روش مطالعه توصیفی-همبستگی و در سال 94-1393 تعداد 60 زوج نابارور به کلینیک ناباروری رویش شهر کرج مراجعه کردند. از این تعداد از طریق نمونه‌گیری هدفمند 45 زوج (90 زن و شوهر) 25 تا 44 سال انتخاب شدند. ابزارهای این مطالعه، پرسشنامه تاب‌آوری Connor-Davidson's پرسشنامه بهزیستی روانشناختی 1989 و پرسشنامه رضایت زناشویی Hudson's بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد.

یافته‌ها: یافته‌های مطالعه نشان داد که رابطه تاب‌آوری (196/0=β، 016/0=P) و بهزیستی روانشناختی با رضایت زناشویی زوجین نابارور (291/0=β، 002/0=P) مثبت و معنادار است و تاب‌آوری و بهزیستی روانشناختی مشترکاً می‌توانند 47 درصد واریانس رضایت زناشویی آنها را تبیین کنند (001/0P<).

نتیجه‌گیری: مطالعه نشان داد تاب‌آوری با بهزیستی روانشناختی و رضایت زناشویی در زنان نابارور رابطه دارد. از این رو می‌توان با اتخاذ تدابیری منجمله آموزش برای ارتقا سازه شخصیتی تاب‌آوری، وضعیت سلامت روان زوجین نابارور را بهبود بخشید و زمینه و بستر تداوم روابط خانوادگی آنها را فراهم کرد. 


موضوع


بهزیستی روانشناختی، تاب‌آوری، رضایت زناشویی، زوجین نابارور، لقاح خارج رحمی

تمام متن:

PDF

1655

مراجع


Sadeghi, S. Marital satisfaction in fertile and infertile women referred for mental health services of the city of Tabriz. 2005; J Nurs Midwifery.2005; 6(2). pp 30-25. [Persian]

Jafarzadeh, F. Styles of coping with stress and marital satisfaction in women, according to infertility factor. Master's thesis in General Psychology, Allameh Tabatabai University in Tehran.2011. [Persian]

Smeenk, J. M. Verhaak, C. M. Eugster, A., & Braat, D. D. The effect of anxiety and depression on the outcome of in-vitro fertilization. Hum Report; 2010;16(7):1420-1423

Alizadeh,T. The relationship between self-esteem, locus of control, stress, infertility, infertile men and women in Tehran. Master's thesis in General Psychology, University of Teacher Education.2011. [Persian]

Ebrahimi,E. Resiliency and consistency relationship between EI (emotional, social, educational) in male high school students. M.Sc's dissertation, Allameh Tabatabai University in Tehran.2011. [Persian]

Bahadory Khosroshahi, J. and Hashemi Nosratabad, T. Hope and Resiliency relationship with psychological well-being of students. J of Behavior.2011; 6 (22): 40-30. [Persian]

Goldsmith, A. Veum, J. & Darity, W. Unemployment, joblessness, psychological well-Being and self-esteem: theory and evidence. J of socio-econ.2997; 26:133-158

Hosseinzade,R. Comparison of mental health and sexual problems in fertile and infertile women. MA's dissertation in General Psychology, Tehran University.2013. [Persian]

Rios, C. The relationship between premarital, expectation and marital satisfaction. Unpolished master s thesis, united states university.2010.

Randall, A. K., & Bodenmann, G. The role of stress on close relationship and marital satisfaction. Cli psy review.2009; 2(9):105-115

Hashemi Nosratabad, T. , Hatmloy Sa'dabad, M. Comparison of psychological well-being and marital satisfaction in women of fertile and infertile in. J psych.2012; 9 (1): 20-29. [Persian]

Abolqasemi, A. Relationship bisexual Rvanzhndgrayy being and quality of life in fertile and infertile women. Wo Stud J.2008; 1 (2): 47-61. [Persian]

Vahidrodsari, F., Mirzaeean, S., Shakeri, M. and Akhtardel, H. Reproductive outcome after IVF and its influencing factors. J of Gor Uni of Medi Sci.2009; 11 (3): 46-42. [Persian]

Conner, K. M., & Davidson, J. Development of a new resilience scale: the Conner- Davidson resilience scale (CD-RISC). Depression and anxiety.2003; 18:76-82

Mohammadi, M. Factors affecting the resiliency of individuals at risk for substance abuse, clinical psychology doctoral dissertation, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran.2009. [Persian]

Joukar, B. Resiliency is a mediator in the relationship between emotional intelligence and general intelligence and life satisfaction. J of Hum and So Sci.2008; 4(9): 20-15. [Persian]

Michaeli, F. Comparison of psychological well-being and coping style in women with and without intellectual disability elementary school students, research in the area of gifted children. 2008; 8 (1): 55-66. [Persian]

Bayani, A., M. Kocheki, A. Psychological well-being scale reliability and validity, Jou of Clin Psy.2008; 14 (2): 151-146. [Persian]

Saatchi, M. Psychological tests. Tehran; Publication Edition:2001. [Persian]

Imani, M., Yadali Jamaloei, Z. The effect of marital satisfaction, psychological well-being of women and Foolad Shahr Najaf Abad. J of App Psy.2012; 23 (4): 24-33. [Persian]

Kahaki, F. and Darozeh, Z. Examine the relationship between marital adjustment and well-being of students at the University of Al-married. J of Women's Stu.2008; 6 (1): 104-91. [Persian]

Shakeri, J., Hosseini, M., Golshani, S., Sadeghi, Kh. Evaluation of public health, coping strategies, and marital satisfaction in infertile women undergoing IVF. J of Repr and Infe.2006;4(6):pp. 275-269. [Persian]

Galinha, L. , & Oishi, S. The role of personality traits, attachment style, and satisfaction with relationship in the subjective well-Being of Americans, Portuguese, and Mozambicans, j of cross-cultural psy.2013;1(3):416-437

Chohen, O., Greron, Y. & Farchi, A. Marital quality and global well-Being among older adult Israeli couples in enduring marriages. American j of fam therapy. 2009; VO1. 37:299-317

Danley, J. Marital satisfaction in clergy couple: Issues, concerns and mediating factors associated with their roles as pastor and pastors, spouse, PhD, Texas woman s university.2007.

Holter, H., Andehiem, L., Berg, C., & Moller, A. First IVF treatment short-term impact on psychological well-Being and the marital relationship. Human reproduction.2006; VO1. 21:3295-3302

Sowater, V, Hopton, J., Penney, G. C., & Teplebn, A. Survey of psychological health in woman. With infertility, psychosomatic Obstetrics and Gynecology.2002; 22(4):41-49

Fitzpatrick, A., & Kathryn, E. Marital satisfaction and resilience in caregivers of spouses with dementia. Clinical gerontologist. 2010; V1. 33:165-180

Rabeno, S. The effect of male factor infertility on self-esteem and marital satisfaction. Adelphi University. Garden city;2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.22037/ch.v4i3.13681

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.