تبیین دلایل اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاههای شهر سنندج: مطالعه ای با رویکرد تحلیل محتوا

آرزو فلاحی, پرستو فلاحی, بابک نعمت شهربابکی, معصومه هاشمیان, فاطمه دانشور

چکیده


1291

زمینه و هدف: شیوع اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان در حال افزایش است. جهت طراحی مداخلات و برنامه های پیشگیری کننده، شناسایی دلایل اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان ضروری می باشد. هدف از این مطالعه تبیین دلایلاعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاههای شهر سنندج با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا بود.

روش و مواد: در این مطالعهجهت تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد آنالیز محتوا استفاده شد. در سال 1394 از دانشگاههای شهر سنندج 15 دانشجوی مبتلای به اعتیاد اینترنت از طریق پرسشنامه ی اعتیاد به اینترنت یانگ وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری اطلاعات 7 مصاحبه فردی نیمه ساختار یافته و 2 بحث گروهی برگزار شد. مصاحبه ها ضبط و تایپ شده و با استفاده از روش آنالیز محتوا تجزیه و تحلیل شدند. صحت و استحکام داده ها از طریق معیارهایی شامل اعتبار، مقبولیت، تأیید پذیری و انتقال پذیری بدست آمد.

یافته ها: آنالیز داده های کیفی در 4 طبقه اصلی ارائه شد: "ویژگی های اینترنت"، " انگیزهها و نیازهای درونی"، "حس ناتوانی"، و "عوامل محیطی". شرکت کنندگان در مطالعه مهمترین دلایل اعتیاد به اینترنت را بیکاری و کمبود سرگرمی و تفریح برای جوانان می دانستند.

نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که علل گرایش به اینترنت و وابستگی به آن نه تنها به دلیل ویژگی های مثبت و جذاب اینترنت بلکه به دلیل عوامل فردی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می باشد.درگیر کردن متولیان امور دانشجویی و انجام تحقیقات بیشتر در این راستا پیشنهاد میگردد.

کلید واژه‌ها


اعتیاد اینترنت; دانشجویان; آنالیز محتوا

تمام متن:

PDF

631

مراجع


Davis R. A cognitive-behavioral model of pathological internet use. COMPUT HUM BEHAV. 2001(17):187-95.

Lee O, Shin m. Addictive Consumption of Avatars inCyberspace. Cyber Psychology and Behavior. 2004;7:417-4.

Song I, LaRose R, Eastin MS, LinCA. Internet Gratifications and Internet Addiction: On the Uses and Abuses of New Media. Cyber Psychology and Behavior. 2004;7:384-94.

Shapira NA, Lessig MC, Goldsmith TD, Szabo ST, Lazoritz M, Gold MS, et al. problematic internet use: proposed classification and diagnostic criteria. Depression and Anxiety. 2003;17(4):207-16.

Gonzulez N. Internet Addiction Disorder and it’s Relation to Impulse Control. MA DissertationUSA: Texas University, College of Psychology. 2008:6-25.

Alavi S, Eslami M, Maracy M, Najafi M, Jannatifard F, Rezapour H. Psychometric properties of young internet addiction test. J Behaviour Sci. 2010;4(3):183-89.

Patric f, joyce j. internet addiction in students: a cause of concern. cyberpsychology & behavior. 2008

(6):653-6.

Seo M, Kang HS, Yom YH. Internet addiction and interpersonal problems in Korean adolescents. Comput Inform Nurs. 2009;27(4):226-33.

Zboralski K, Orzechowska A, Talarowska M, Darmosz A, Janiak A, Janiak M, et al. Prevalence of

computer and Internet addiction among pupils. Postepy Hig Med Dosw (Online).63(2):8-12.

Davis RA, Flett GL, Besser A. Validation of a new scale for measuring problematic internet use: implications for pre-employment screening. cyberpsychol behave. 2002;5(4):331-45.

Vezshefer F. Barasi Etiyad Be Internet Dar Karbarane Kafinethaye Shahrestane Lar. The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health. 2005;25(26):27-33.

Kim Y, Park J, Kim S, Jun I, Lim Y, Kim J. Effect of internet addiction on lifestyle and dietary behavior of Korean adolescens. Nutr Res prac. 2010;4(1).

Kim J, Chun B. Association ofinternet addiction with health promotion lifestyle profile and perceived health status in adolescents. J Prev Med Public Health.38(1):60-3.

Lashgarara B, Taghavi Shahri SM, Maheri AB, Sadeghi R. Internet addiction and general health of dormitory students of Tehran University of Medical Sciences. Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2012;10(1).

Kim Y, Park J, Kim S, Jun I, Lim Y, Kim J. Effect of internet addiction onlifestyle and dietary behavior of Korean adolescens. Nutr Res prac. 2010;4(1):51-7.

e h, m t. excessive internet addiction. aust j emerg tech soc. 2007;5(1):33-44.

Seo M, Kang H, Yom Y. Internet addiction and interpersonal problems in korean adolescents. Comput Inform Nurs. 2009;4(27):226-33.

Zboralski K, Orzechowska A, Talarowska M, Darmosz A, Janiak A, Janiak M, et al. The prevalence of computer and internet addiction among pupils. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2009(63):8-12.

cho c, hsiao m. internet addiction,gratification and pleasure experience:the taiwan college students. computers & education. 2010(2):680-5.

Alavi S, Jannatifard F, Eslami M, Rezapour H. Evaluation of diagnostic criteria of DSM-IV-TR for diagnosis of internet addiction disorder. Zahedan J Res Med Sci. 2011;13(6):31-5.

Ghassemzadeh L, Shahraray M, Moradi A. Prevalence of internet addiction in girls and a comparison of addicted and non-addicted girlsin lonelinness’, self-esteem and social skills. Journal of Contemporary psychology 2007;2(1).

Bahri N, SadeghMoghadam L, Khodadost L, Mohammadzade J, Banafsheh E. Internet addiction status and its relation with students’ general health at Gonabad Medical University. Modern Care, Scientific Quarterly of Birjand Nursing and Midwifery Faculty. 2011;8(3):166-73.

Chou C. Internet Heavy Use and Addiction among Taiwanese College Students: An Online Interview Study. Cyberpsychology & Behavior. 2001;4(5):573-85.

Yen J, Koc YC, wuH YM. The comorbid psychiatric symptoms of Internet addiction: attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD), depression, social phobia, and hostility. J Adolesc Health. 2007;41(1):93-8.

Chin-Sheng W, Wen-Bin C. Why Are Adolescents Addicted to Online Gaming? CyberPsychology & Behavior. 2007;9(6):762-6.

Khanjani Z, Akbari S. The Relationship between Teenagers' Personality Traits with Their Internet Dependence. New findings in psychology. 2011;6(19):113-27.

Maheri AB, Joveini H, Bahrami M, Sadeghi R. Thestudy of the effects of internet addiction on healthy lifestyle in students living in the dormitories of Tehran University of Medical Sciences, 2012. Razi Journal of Medical Sciences. 2013;20(114):10-9.

sepehriyan F, Jokar L. Relationship Internet addiction with anxiety in personality types A and B Journal of cognitive and behavioral science researchs. 2011;3(2).

Bidi F, Namdari M, Amani A, Ghanbari S, Kareshki H. Structural Analysis of Relationship of Internet Addiction with Depression, Social Adjustment and Self-Esteem. Sci J Hamadan Univ Med Sci 2012;19(3):41-8.

Fallahi A, siamak D, Pashaee T, Taymoori P. Effective factors on self-care in women with osteoporosis: a study with content analysis approach Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2015;In Press.

Nejadbahram J, Kamalichirani F. Investigation cultural – social aspects of controlling of parent over children's use of the Internet. Barg Farhang. 2010;21:135-48.

Burns N, Grove SK. The practice of nursing research: Conduct, critique, and utilization: WB Saunders Co; 2005.

Graneheim U, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today. 2004;24(2):105-12.

young ks. internet addition: the emergence of a new clinical disorder. cyberpsy chology and behavior. 1998;1:237-44.

Polit D, Beck C. Essential of nursing research ED t, editor. Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins Co; 2006.

Elo S, Kyngas H. The qualitative content analysis process. J Adv Nurs. 2008;62(1):107-15.

Guba EG, Lincoln YS. Effective evaluation: Improving the usefulness of evaluation results through responsive and naturalistic approaches. San Francisco: Jossey-Bass; 1981.

McKenna K, Green A, Gleason M. Relationship formation on the Internet: What’s the big attraction? J Soc Issues. 2002;58:9-31.

Koch W, Pratarelli M. Effects of intro/ extroversion and sex on social internet use. N Am J Psychol. 2004;6(3):371-82.

Johnson G. Self-esteem and use of the internet among young school-age children. Int J Psychol Stud. 2011;3(2):48-53.

Wan C, chiou W. why are adolescents addicted to online gaming? an interview study in taiwan cyberpsychology & behavior. 2006;9(6):762-6.

Armstrong L, Phillips J, Saling L. Potential determinants of heavier internet usage. Int J Hum Comput Stud. 2000;53:537-50.

Whang L, Lee S, Chang G. Internet Over-Users’ Psychological Profiles: A Behavior Sampling Analysis on Internet Addiction. Cyberpsychology & Behavior. 2003;6(6):143-50.

Chien C. Internet Heavy Use and Addiction among Taiwanese College Students. CyberPsychology & Behavior. 2004;4(5):573-85.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v3i1.10405

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License