حمایت ها از مجله

ناشر

ناشر مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

این متن در پائین قسمت عنوان ناشر و بالاتر از نام و آدرس ناشر تحت عنوان اسپانسر مجله ظاهر م

حمایت کنندگان

گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

منابع حمایت

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی