تاریخچه مجله

سلامت اجتماعی مجله علمی پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد. این مجله فصلنامه بوده و به صورت الکترونیکی منتشر می شود. اولین شماره مجله در پائیز 1393 منتشر شد.