دوره 8, شماره 30 (1397)

مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، زمستان 1397

Issue XML

فهرست مطالب

سخن سردبیر

از موجودات تراریخته تا تراانسان‌گرایی: ضرورت ارزیابی اخلاقی و قانونگذاری PDF XML
محمود عباسی, فروزان اکرمی 7-8

مقاله پژوهشی

تراانسان گرایی: تهدیدها و فرصت‌های فناوری‌های نوین برای بشر PDF XML
الهه محسنی 9-22
ارتباط بین مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی و تاب‌آوری با میانجی‌گری امیدواری PDF XML
فاطمه میرشکار, ناصر ناستی‌زایی 23-34
ارتباط بین آگاهی، حساسیت و عملکرد اخلاقی در پرستاران بخش‌های اورژانس PDF XML
خدیجه صادقی, اعظم علوی 35-44
استقلال عمومی و گرایش خودمراقبتی در جامعه ایران PDF XML
کامران محلوجی, فروزان اکرمی 45-54
مدل علی شایستگی‌های اخلاقی دبیران مقطع متوسطه مورد مطالعه: شهر شیراز PDF XML
محمدحسن صیف, سعید مظلومیان, سیدمحمدباقر حسینی, طیبه محمدی‌نیا 55-68
مطالعه تطبیقی محرمانگی اطلاعات مبتلایان به اچ‌آی‌وی در قوانین ایالت‌های مختلف آمریکا PDF XML
سیدرضا احسان‌پور, هادی عظیمی گرکانی, مدیحه هاشم‌پور 69-87
تحلیل و نقد دیدگاه دان مارکوس درباره نادرستی سقط جنین از منظر اخلاقی PDF XML
محدثه مولوی, علیرضا آل‌بویه 89-106
مشروعیت هیپنوتیزم و همسویی آن با اصول اخلاق زیستی PDF XML
سیدرضا اسدی وانانی, محمد محسنی دهکلانی, سعید ابراهیمی, عباسعلی سلطانی 107-117
ابعاد اخلاقی مقررات حفاظت اطلاعات عمومی و تأثیر آن بر قوانین ایران و حقوق شهروندی در فضای سایبر PDF XML
علی آرمان, اکبر وروایی, محمدجواد جعفری 119-136