دوره 7, شماره 26 (1396)

مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، زمستان 1396

Issue XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

بررسی جامعه‌شناختی اختلالات روانی (مورد مطالعه: اراک) PDF XML
محمد توکل, هادی فراهانی 7-21
نقش رهبری معنوی و اخلاق حرفه‌ای در تعهد سازمانی بهورزان PDF XML
عادل زاهد بابلان, علی خالق خواه, سلیم کاظمی, رامین غریب زاده 23-30
نقد نظریه جرج مور درباره ناطبیعت‌گرایی اخلاقی PDF XML
محسن شیراوند, محمدعلی عبدالهی 31-41
بررسی وضعیت هوش اخلاقی و مؤلفه‌های آن در معلمان دبیرستان (مورد مطالعه: اردبیل، شهرستان بیله‌سوار) PDF XML
خدیجه آذر, عیسی ثمری 43-49
مطالعه کیفی تربیت مَنش: رویکردی نوین در اخلاق ‌محیط زیستی PDF XML
مسعود عبداله‌ رش, محمدحسن صیف, سیدمحمد شبیری, معروف خلیلی 51-60
تحلیل پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی در پرتو دستورالعمل‌های سازمان ملل متحد و اصل اخلاقی پیشگیری از ضرر PDF XML
علیرضا میرکمالی, امین حاجی‌وند 61-75
ارتباط بین هوش معنوی و فرهنگ تیمی با اخلاق ورزشی در بازیكنان تیم‌های ورزشی PDF XML
جعفر برقی مقدم, سوسن رسولی, مهدی نکوفر 77-84

مقاله مروری

چالش‌های اخلاقی در مراقبت از بیماری‌های نوپدید: یک مرور نظام‌مند PDF XML
ناهید دهقان نیری, ترانه تقوی, محبوبه شالی 85-96