دوره 6, شماره 21 (1395)

فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، پاییز 1395 (ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی)

Issue XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

تأملی بر جلوه‌های حقوق شهروندی در آموزه‌های قرآن و نهج‌البلاغه PDF XML
محمود عباسی, میثم کلهرنیا گلکار, سیدمحمدعلی صدر طباطبایی 7-22
حقوق شهروندی در پرتو آئین‌های نوین اداری PDF XML
علیرضا جمشیدی, آرین پتفت 23-50
بررسی اخلاق و حقوق شهروندی و ارتباط آن با گردشگری پایدار PDF XML
محسن شیراوند, سیده‌سمیه حسینی 51-71
ابعاد خودکنترلی در اخلاق شهروندی بر اساس آموزه‌های علوی (ع) PDF XML
مرضیه محصص, فرشته معتمد لنگرودی 73-88
گذار از شهروندی ملی به شهروندی جهانی؛ با نسبت سنجی حقوق شهروندی و اخلاق زیستی PDF XML
مرتضی اصغرنیا, محمدصادق بهشتی 89-110
حقوق بشر و حق بهره‌مندی از هوای پاک PDF XML
محمود عباسی, عبدالمجید سودمندی 111-134
حق بر آزادی مطبوعات در پرتو آموزه‌های حقوق بشر PDF XML
حسن خسروی, نوید زمانه قدیم, یوسف باقری حامد 135-156
حق برخورداری متهم از وکیل مدافع در دادرسی مراجع کیفری؛ مظهری از حقوق شهروندی PDF XML
اعظم مهدوی‌پور, سیدمحمدرضا نقیبی 157-176
رعایت حریم منزل، مکاتبات و مکالمات در رویه دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری ایران PDF XML
علیرضا تقی‌پور 177-199